SKELBIAMAS KVIETIMAS vandenų ir oro apsaugos projektams įgyvendinti

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) skelbia kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2018 m. lėšų naudojimo finansavimo kryptis.
Galimi pareiškėjai/finansavimo gavėjai
Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Finansavimui skiriamos lėšos
Projektų finansavimui pagal šį kvietimą skiriama bendra lėšų suma – 3 144,4 tūkst. Eur.
Projektų, kurių įgyvendinimo finansavimui priimamos paraiškos, finansavimo kryptys

  • Vandenų apsauga1,2 (pagal šį kvietimą pateiktoms paraiškoms skiriama 2 144,40 tūkst. Eur):

– projektai, susiję su atskirųjų ir / arba grupinių  nuotekų tvarkymo sistemų pajungimu prie centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, aglomeracijose virš 2000 g. e. 5,6;
– prevenciniai projektai, susiję su technologinių įrenginių, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu susidariusią taršą nuotekomis, diegimu.
 

  • Aplinkos oro apsauga1 (pagal šį kvietimą pateiktoms paraiškoms skiriama 1000 tūkst. Eur):

– projektai, susiję su oro teršalų valymo įrenginių diegimu ir/ar kvapų mažinimu;
– prevenciniai projektai, susiję su technologinių įrenginių, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį, diegimu,3,4.
 
1 Išskyrus projektus, finansuotus arba finansuojamus valstybės ar savivaldybių biudžetų ar išteklių, ES Struktūrinės paramos ar kitų fondų bei programų lėšomis;
2 Išskyrus projektus, susijusius su gyvenamojo sektoriaus ar gamybos plėtra arba naujo taršos šaltinio sukūrimu;
3 Išskyrus atliekų deginimo įrenginių diegimą;
4 Išskyrus projektus, numatytus arba tinkamus finansuoti iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, ir projektus, susijusius su biodegalų gamyba;
5 Tinkamomis finansuoti išlaidomis taip pat laikomos su įgyvendinamu projektu susijusių darbų, aplinkos atstatymo išlaidos, kurios numatytos statybą reglamentuojančiuose teisės aktuose, kaip būtinos;
6 Galimi pareiškėjai – Viešieji vandens tiekėjai arba savivaldybės institucijos.
Maksimali finansavimo suma vienam pareiškėjui
Skiriamo finansavimo suma negali viršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų), įskaitant ir su pareiškėju susijusių įmonių (kaip tai apibrėžta 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai) paskutinių 3 metų laikotarpyje gautą finansavimą, ir ne daugiau kaip 80 procentų tinkamų finansuoti išlaidų.
Finansavimas suteikiamas vadovaujantis valstybės pagalbos teikimo reikalavimais, nustatytais 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente Nr. 1407/2013 dėl Sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai.
Pagrindiniai finansavimo teikimo reikalavimai
Išlaidos pripažįstamos tinkamomis ir kompensuojamos, jei jos patirtos ir apmokėtos po Paraiškos pateikimo APVA iki Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos. Lėšos kompensuojamos tik įrenginių (išskyrus vandenų apsaugos projektus) įsigijimo finansavimui, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas.
Paraiškų vertinimo tvarka
Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. D1-437 patvirtintu Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašu.
Paraiškų pateikimo ir atrankos būdas – konkursinis. Projektams, naudos ir kokybės vertinimo balai suteikiami ir sudaroma projektų atrankos eilė, vadovaujantis APVA direktoriaus patvirtinta Aplinkos apsaugos investicinių projektų vertinimo metodika.
Vertinamos tik tos sudarytoje eilėje paraiškos, kurioms pakanka Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšų naudojimo finansavimo kryptyse konkrečiam projektų tipui skirtų lėšų sumos.
APVA įvertintus projektus atrenka ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui skirti (neskirti) finansavimą rengia Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu sudarytas Atrankos komitetas.  Sprendimą skirti (neskirti) finansavimą projektui priima Lietuvos Respublikos aplinkos ministras.
Su pareiškėjais, kurių projektų įgyvendinimui skiriamas finansavimas, bus pasirašoma Finansavimo ir priežiūros sutartis (tipinę formą rasite https://skelbimai.apva.lt/nacionalines-investicijos/ ).
Su projektu susijusių prekių, paslaugų ir darbų įsigijimas
Pareiškėjai įrangos, darbų, paslaugų bei kitų prekių pirkimus turi atlikti vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai pareiškėjas yra perkančioji organizacija, arba Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu, kai pareiškėjas nėra perkančioji organizacija.
Paraiškų pateikimo tvarka
Paraiškos priimamos nuo 2018 m. lapkričio 19 d. 8:00 val. iki 2019 m. vasario 11 d. 12:00 val.
Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo APVA tiesiogiai, registruotu arba elektroniniu paštu turi pateikti:

  • privalomais pateikti dokumentais ir paraiškos elektroninę versiją MS Word formatu;

arba

  • Paraišką kartu su privalomais pateikti dokumentais, pasirašytais teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu.

Paraiška kartu su privalomais pateikti dokumentais turi būti pateikta adresu Labdarių g. 3 (II aukštas), LT-01120, Vilnius. Tiesiogiai paraiškos priimamos pirmadienį – ketvirtadienį 8.00-17.00 val., penktadienį – 8.00-15.45 val., pietų pertrauka – 12.00-13.00 val.
Paraiškos tiesiogiai turi būti pristatytos APVA iki 2019 m. vasario 10 d. 12:00 val.
Registruotu paštu paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2019 m. vasario 11 d. 24:00 val.
Elektroniniu būdu teikiamos paraiškos turi būti pareiškėjų išsiųstos APVA iki 2019 m. vasario 11 d. 12:00 val.
Atkreiptinas dėmesys, kad nepristatytos nurodytu adresu paraiškos iš pašto skyrių nebus atsiimamos ir bus laikomos nepateiktomis.
Kur galima gauti dokumentus pareiškėjams
1. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo bendrai finansuojamų projektų paraiškos formą (rasite čia);
2. Kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašą (rasite čia).
Pagrindiniai teisės aktai

Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašas.
Kontaktiniai asmenys
Aplinkos oro apsaugos kryptis:
Egidijus Petraitis – tel. 8 (5) 205 3101,  egidijus.petraitis@skelbimai.apva.lt ;
Antonas Misevičius – tel. 8 (5) 216 9520, antonas.misevicius@skelbimai.apva.lt;
Vandenų apsaugos kryptis:
Andrius Makauskas – tel. (8 5) 278 73 24,  andrius.makauskas@skelbimai.apva.lt;

Dalintis socialiniuose tinkluose