INFORMACIJA APIE AGENTŪROS ĮVYKDYTUS IR PLANUOJAMUS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS

Spauskite ČIA.

Siekiame užtikrinti aplinkosaugos investicijų pagrįstumą, efektyvumą ir racionalumą.

 DĖL PIRKIMŲ NEVYKDYMO PER CPO

 Atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų energetinio audito, statinio projekto ir įgyvendintų priemonių ekspertizės atlikimo paslaugų viešasis pirkimas.

Perkančioji organizacija nusprendė neatlikti Atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų energetinio audito, statinio projekto ir įgyvendintų priemonių ekspertizės atlikimo paslaugų pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis dėl šių priežasčių:

  1. Vadovaujantis  Aplinkos ministro įsakymu (2011 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-1055) patvirtinto Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo 12 p.:

Atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų energinio audito ir (ar) statinių (projektų) ekspertizės rezultatai apibendrinami bendrojoje šių darbų ataskaitoje, kuri rengiama pagal organizatoriaus – Agentūros ir šių darbų vykdytojo sutartyje nustatytas sąlygas ir terminus ir teikiama Aplinkos ministerijai ataskaitoje nurodant kilusias problemas ir siūlomus jų sprendimus“.

Per CPO LT yra galimybė nupirkti energinio audito ir ekspertizių paslaugas tik pavieniams namams. Bendrąją visų ištirtų namų monitoringo ataskaitą, kuri yra būtina, nusipirkti per CPO LT galimybės nėra.

 

  1. Atskirų namų (jų tiriama 15) skirtingų tiekėjų (teoriškai jų gali būti 45) ataskaitas bus neįmanoma kokybiškai visapusiškai apibendrinti, nes jos nebus identiškos  tiek savo forma, tiek savo turiniu (skirtingų parametrų matavimo prietaisai, skirtingi mato vienetai, skirtingos duomenų pateikimo formos ir t.t.). Atskirų namų skirtingų tiekėjų ataskaitose bus sunku surasti bendrą vardiklį  –  bendroji ataskaita (ją papildomai reikės pirkti ne per CPO LT) bus paviršutiniška. Monitoringo tikslas yra gauti apibendrintas išvadas ir rekomendacijas.

 

  1. Būtina yra kompleksiškai įvertinti kiekvieno atskiro renovuoto namo kokybę, įgyvendintų priemonių energinį efektyvumą, klasę. Esmė tame, kad visi renovacijos proceso etapai yra tampriai tarpusavyje susiję, įtakoja vienas kitą ir tuo pačiu įtakoja bendrą rezultatą. Pvz., norint įvertinti atskirų įgyvendintų priemonių energinį efektyvumą, jų kokybę, kartu būtina įvertinti šių priemonių projektinių sprendinių pasirinkimo tinkamumą. Nupirkus atskirai energinio audito ir projekto ekspertizės paslaugas nebus įvertintas šių atskirų renovacijos proceso etapų įtakos veiksnys bendram pasiektam rezultatui.