Agentūros parengtos metodikos ir rekomendacijos

LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) intensyviai vykdo pasiruošimo darbus rengdamasi administruoti projektus, bendrai finansuojamus Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 m. finansavimo perspektyvą. Analizuojama ankstesniojo 2007-2013 m. finansavimo periodo vykdytų projektų administravimo ir įgyvendinimo patirtis, t.y. per praėjusį laikotarpį sukaupta geroji projektų administravimo patirtis bei trūkumai ir klaidos, kuriuos eliminavus ar sušvelninus, būtų galima pagerinti projektų administravimo ir valdymo efektyvumą bei pasiekti geresnius projekto įgyvendinimo rezultatus.

 

2007-2013 m. finansavimo periodu Agentūra atliko projektų finansinį vertinimą bei tikrino ir tvirtino projektų grynųjų pajamų skaičiavimus. Šis procesas buvo pakankamai sudėtingas dėl dažnai pasitaikančių klaidų ir netikslumų, dėl netinkamai ir nepagrįstai formuojamų skaičiavimo prielaidų.

 

Agentūra, siekdama pasirengti projektų finansinio vertinimo procesui, kad šis būtų efektyvus, spartus ir be dažniausiai pasitaikančių klaidų, parengė grynųjų pajamų skaičiavimo metodiką dumblo tvarkymo, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtros sektorių projektams (kiekvienam sektoriui, atsižvelgiant į projektų veiklos pobūdį, sudarytos skirtingos skaičiavimo metodikos).

 

Atkreipiame dėmesį, jog ruošiant projektų investicinius projektus, reikalinga vadovautis VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 patvirtinta Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika. Vadovaujantis šia CPVA metodika, atliekant rengiamo projekto finansinę analizę taip pat reikalinga nurodyti projekto investicijas, projekto investicijų likutinę vertę, projekto veiklos pajamas, projekto veiklos išlaidas, projekto mokesčius bei projekto finansavimą (CPVA metodikos 4 skyrius Finansinė analizė). Rekomenduojame rengiant investicinius projektus atsižvelgti į Agentūros parengtą grynųjų pajamų skaičiavimo metodiką, kadangi pareiškėjo parengtas paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto formos priedas „Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas“ Agentūroje bus vertinamas vadovaujantis Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinta grynųjų pajamų skaičiavimo metodika.

 

Parengtas metodikas galima rasti čia

 

Iš Projektų vykdytojų ir paslaugų teikėjų pastabų bei pasiūlymų Agentūra lauks iki 2015 m.  rugsėjo 1 d. Visus pasiūlymus prašytume siųsti Agentūros Finansų departamento Planavimo ir ataskaitų skyriaus vedėjai Rasai Ledzinskienei el. p. rasa.ledzinskiene@skelbimai.apva.lt

 

2007-2013 m. finansavimo periodu Agentūra, siekdama padėti projektų vykdytojams vykdyti Viešuosius pirkimus, buvo parengusi tipinius pirkimo dokumentus rangos darbų įsigijimui ir paslaugų teikimui. Tęsdama gerąją praktiką, Agentūra parengė rekomendacijas naujojo 2014-2020 m. Europos Sąjungos finansavimo laikotarpio priemonių apimtyje vykdomų paslaugų įsigijimo pirkimo dokumentams. 

 

Kadangi naujuoju laikotarpiu daugumos priemonių projekto vykdytojai privalės rengti ir Investicinį projektą, Agentūra parengė rekomendacijas šio projekto rengimui, kuriose įvardijo ekspertus, kuriuos turėtų pasitelkti paslaugų teikėjas, aprašė rengiamo Investicinio projekto rengimą reglamentuojančius teisės aktus, įvardijo užduotis, kurias turi atlikti paslaugos teikėjas.


Parengtuose techninės priežiūros bei projektavimo paslaugų įsigijimo pirkimo dokumentuose pagrindinis akcentas yra skiriamas galimiems taikyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijams bei užduotims, kurias turės atlikti paslaugų teikėjas.

 

Parengtas rekomendacijas galima rasti čia 


Iš Projektų vykdytojų ir paslaugų teikėjų pastabų bei pasiūlymų dėl pirkimo dokumentų rekomendacijų taikymo Agentūra lauks iki 2015 m. rugsėjo 1 d. Visus pasiūlymus prašytume siųsti Agentūros Teisės skyriaus vedėjai Irinai Sivoronovai el. p. irina.sivoronova@skelbimai.apva.lt

Dalintis socialiniuose tinkluose