Aktualija projektų vykdytojams: dėl 05.3.2-APVA-R-014 priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo

Informuojame, kad 2019 m. vasario 22 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-106 buvo patvirtinti 05.3.2-APVA-R-014 priemonės aprašo[1] pakeitimai, patikslinant 42 punkto 5 lentelės tinkamų finansuoti išlaidų kategoriją „Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“ 4.4 papunktį taip, kad jį būtų galima taikyti visoms pagal aprašą remiamoms veikloms:

„4.4. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų erdvinių duomenų sukūrimo 2D ir 3D aplinkose, juos modeliuojant ir aprašant pagal įmonių turto valdymo sistemų poreikį, ir atsižvelgiant į valstybės nustatytas tvarkas ir priemones (kai tokios yra), išlaidos“.

Aptarus su LR aplinkos ministerijos atsakingais specialistais, pagal šį papunktį išskirtos:

Galimos kompensuoti išlaidos:

  • Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų erdvinių duomenų sukūrimo 2D ir 3D aplinkose darbai[2];
  • Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų objektų aprašomųjų (atributikos) įrašų sukūrimo darbai[3].

Nekompensuojamos išlaidos:

  • Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų erdvinių duomenų sukūrimo 2D ir 3D aplinkose darbams reikalinga įsigyti kompiuterinė ir programinė įranga;
  • Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų objektų aprašymo sistemos programinė įranga;
  • Kitos reikalingos išlaidos nenurodytos prie detalizuotų tinkamų finansuoti išlaidų.

Šiuo aprašo pakeitimu taip pat išbraukiama sąlyga dėl nesuplanuotų lėšų regione naudojimo visoms pagal aprašą remiamoms veikloms, išskyrus aprašo 11.5 papunktyje nurodytai (tinklų inventorizacijos) veiklai, dėl kurios lėšų panaudojimo regionų  projektų sąrašai  gali būti keičiami ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio 1 d. Planuojama, kad po šios datos nesuplanuotos bei projektų apimtyje sutaupytos lėšos bus perskirstomos kitų priemonių įgyvendinimui.


[1] Europos Sąjungos 2014–2020 m. fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.1.

2 Erdvinių duomenų sukūrimo darbams taikomi reikalavimai:

-sukurti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos erdviniai duomenys turi būti aprašyti pagal savivaldybių erdvinių duomenų rinkinio (SEDR) sandarą (reglamentuojama LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-286 „Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacija“) bei atitikti SEDR tvarkymo tvarkos aprašo reikalavimus (reglamentuojama LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-285 „Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo aprašas“);

-sukurti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos erdviniai duomenys turi būti pasiekiami per Topografinių planų derinimo e. paslaugą (reglamentuojama LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-754 „Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašas“);

[3] Objektų aprašomųjų įrašų sukūrimo darbams taikomi reikalavimai:

turi būti užpildyti mažiausiai šie SEDR atributiniai laukai: kodas, skersmuo, medžiaga, būsena, rūšis, plotis, ilgis;

– aiškus pagrindimas dėl duomenų sąsajos su naudojama vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo objektų turto valdymo ir (ar) apskaitos sistema.

Dalintis socialiniuose tinkluose