AKTUALIJA projektų vykdytojams: dėl dažniausiai pasitaikančių klaidų vykdant pirkimus

2017 m. birželio 7 d. patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1S-85 „Dėl komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo ir komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis pavyzdinių protokolų formų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas). Įsakymo prieduose pateiktos viešojo pirkimo komisijos arba pirkimo komisijos susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais pavyzdinės protokolų formos. Vadovaujantis Įsakymo 2 punktu, perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai šio Įsakymo 1 punkte nurodytais dokumentais vadovaujasi vykdydami 2017 m. liepos 1 d. pradėtus viešuosius pirkimus ir pirkimus, atliekamus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ar Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nuostatas. Atliekant supaprastintus viešuosius pirkimus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 ir 4 dalyse numatytais atvejais ir mažos vertės viešuosius pirkimus pradėtus 2017 liepos 1 d., šio įsakymo 1 punkte nurodyti dokumentai yra tik rekomendaciniai. Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo 3 punkte nurodyta, kad Komisija susipažinimo su pasiūlymais procedūros rezultatus įformina protokolu, kuriame turi būti informacija pagal protokolų pavyzdinėse formose pateiktus rekvizitus.
Informuojame, kad pastaruoju metu dažnai pasitaiko klaidos, kai perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai, vykdydami tarptautinius pirkimus, tai pat supaprastintus pirkimus (išskyrus VPĮ 25 str. 3 ir 4 dalyse nustatytus atvejus) nesivadovauja aukščiau nurodytu Įsakymu patvirtintais privalomais rekvizitais. Pažymime, kad tarptautinių pirkimų, tai pat supaprastintų pirkimų (išskyrus VPĮ 25 str. 3 ir 4 dalyse nustatytus atvejus) procedūrų protokoluose turi būti nurodyti Įsakymo protokolų pavyzdinėse formose pateikti privalomi rekvizitai, tačiau kadangi prieduose pateiktos formos yra tik pavyzdinės, pats rekvizitų išdėstymas gali būti ir kitoks.
 
 
 

Dalintis socialiniuose tinkluose