AKTUALIJA projektų vykdytojams: pažeidimai pasitelkiant subrangovus

Vykdant viešojo pirkimo būdu sudarytų sutarčių priežiūrą, buvo nustatyti atvejai, kai rangovo (tiekėjo) pasiūlyme bei viešojo pirkimo sutartyje nebuvo nurodyti pasitelkiami (numatomi pasitelkti) subrangovai, taip pat sutartyje nenustačius tvarkos bei atvejų, kuriais tokios sutarties vykdymo metu rangovas galėtų pasitelkti pasiūlyme nenurodytus subrangovus, darbus buvo leista atlikti subrangovams. Atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju, kai pasitelkiamas sutartyje ar pasiūlyme nenurodytas subtiekėjas, laikoma, kad pakeičiama esminė sutarties sąlyga – sutarties šalis (rangovas), tuo pažeidžiami Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principai. Perkančioji organizacija (užsakovas) turi kontroliuoti viešojo pirkimo būdu sudarytos sutarties vykdymą ir reikalauti, kad įsipareigojimus pagal sutartį vykdytų sutarties šalis. Pagal naująją Viešųjų pirkimų įstatymo redakciją (galiojančią nuo 2017-07-01) pirkimo dokumentuose turi būti nustatyta, kad, sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas įsipareigoja perkančiajai organizacijai pranešti apie tuo metu žinomus subtiekėjus. Perkančioji organizacija taip pat turi reikalauti, kad tiekėjas informuotų apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau, jei tokia galimybė nustatyta pirkimo dokumentuose.
 

Dalintis socialiniuose tinkluose