Aktualu projekto vykdytojams: privalomos nuostatos dėl dokumentų, patvirtinančių tiekėjo teisę verstis reikiama veikla

Atsižvelgiant į gautą LR finansų ministerijos raštą dėl pateikto LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos išaiškinimo, susijusio su LR viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 47 straipsnio 2 dalies ir 51 straipsnio 4 dalies nuostatomis (pagal LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo Nr. XIII-328  59 str. šios nuostatos taip pat taikomos Perkantiesiems subjektams), informuojame projektų vykdytojus dėl privalomų nuostatų pirkimo dokumentų kvalifikaciniuose reikalavimuose nurodymo.
Pagal aktualios redakcijos „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos“   (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1S-177,  taikoma pirkimams, pradėtiems po 2021 m. kovo 1 d.) 8.5 p. „Pirkimo vykdytojai pirkimo dokumentuose turi aiškiai nurodyti, kad iš tiekėjų, registruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba trečiojoje šalyje, priimami tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą, per protingą laiką, kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo. Užsienio tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės paraiškų arba pasiūlymų pateikimo datos. Atitinkamai, pirkimo vykdytojas turi nurodyti iki kada šie dokumentai turės būti pateikti, pavyzdžiui, iki pirkimo sutarties pasirašymo, iki darbų pradžios ar iki kito, pirkimo vykdytojo nurodyto, termino“.
Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau išdėstyta, informuojame, kad pirkimo dokumentuose nustatant  kvalifikacinius reikalavimus, susijusius su teise verstis atitinkama veikla tiekėjams/specialistams, ir nustatant reikalavimus profesinėms kvalifikacijoms (jei pagal pirkimo paskelbimo metu galiojančius LR teisės aktus atitinkami reikalavimai buvo reikalingi), kurių pripažinimo procedūros yra numatytos pagal LR teisės aktus (STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 2 p. nurodytiems asmenims ir profesinėms kvalifikacijoms pagal LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos įsakyme Nr. 4-486 patvirtintą reglamentuojamų profesijų sąrašą), kvalifikaciniuose reikalavimuose turi būti nuostata, kad vietoje teisės pripažinimo dokumento užsienio valstybės tiekėjas / specialistas gali pateikti atitinkamai institucijai pateikto prašymo išduoti teisės pripažinimo dokumentą patvirtintą kopiją. Tačiau iki sutarties pasirašymo užsienio šalies tiekėjas / specialistas turės pateikti LR išduotą dokumentą, suteikiantį teisę verstis atitinkama veikla / profesine kvalifikacija. Šį reikalavimą (dėl LR išduoto dokumento iki sutarties pasirašymo) reikalinga nustatyti kaip sutarties sudarymo sąlygą ir tai nurodyti pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dokumentuose nustatant kvalifikacinius reikalavimus, susijusius su tomis veiklos sritimis, kurioms LR teisės aktai numato specialią atestavimo, licencijavimo, leidimų ir pan. tvarką, tačiau atitinkamoms sritimis LR nėra nustatyta teisės pripažinimo tvarka, siūlytina pirkimo dokumentuose nustatant teisės verstis tam tikra veikla reikalavimus ir prašant pateikti šią teisę įrodančius dokumentus (atitinkamą atestatą, sertifikatą, pažymą, licenciją, leidimą ir pan.) kaip įrodantį dokumentą leisti pateikti priesaikos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad tiekėjas ar specialistas toje valstybėje narėje kurioje jis registruotas turi  teisę verstis reikalaujama veikla.  Pirkimo dokumentuose turi būti nustatyta, kad jeigu tiekėjas pateikė priesaikos deklaraciją, tai atitinkamą LR privalomą atestatą, sertifikatą, pažymą, licenciją, leidimą ir pan. turės pateikti iki sutarties pasirašymo ir šį reikalavimą pirkimo dokumentuose nustatyti kaip sutarties sudarymo sąlygą.
Nenurodžius kvalifikaciniuose reikalavimuose aukščiau aprašytų nuostatų (kurios formuluojamos pagal tai ar atitinkamoms veiklos sritims ir profesinėms kvalifikacijoms pripažinimo procedūros yra arba nėra numatytos pagal LR teisės aktus) būtų apribotas užsienio juridinių ir fizinių asmenų dalyvavimas tokiuose pirkimuose. Prašome projektų vykdytojų rengiant pirkimo dokumentus atsižvelgti į pateiktą pranešimą.
Bendra aktuali informacija: Rekomendacijos viešųjų pirkimų vykdymui

Dalintis socialiniuose tinkluose