Aktualu projektų vykdytojams: informacija apie dažniausiai nustatomus pažeidimus (II)

Projektų vykdytojų dėmesiui teikiame informaciją apie 2021 m. APVA atliktų pažeidimo tyrimų metu nustatytus dažniausiai pasitaikančių pažeidimų pavyzdžius su nuorodomis į teisės aktų nuostatas, kuriomis reikėtų vadovautis, siekiant ateityje panašių klaidų išvengti.
Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 17 str. 1 d. įtvirtinti pagrindiniai viešųjų pirkimų principai, kurie perkančiosioms organizacijoms yra privalomi, t. y. perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. Reikalavimai tiekėjų kvalifikaciją nustatančioms pirkimo sąlygoms pateikti VPĮ 47 straipsnyje, kurio 1 dalyje įtvirtintos principinės imperatyvios nuostatos, kuriomis grindžiamas tiekėjų kvalifikacijos kriterijų teisinis reglamentavimas ir kurias turi atitikti konkretaus viešojo pirkimo sąlygos, t. y.  perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ar informaciją. Perkančiosios organizacijos nustatyti kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu, tikslūs ir aiškūs.
APVA vykdant viešųjų pirkimų patikrą, nustatė atvejų, kai pirkimų vykdytojai, nustatydami kvalifikacinius reikalavimus, reikalauja to, kas iš esmės nėra susiję su pirkimo objektu, pavyzdžiui, vykdant paprastojo remonto darbų (stogo dangos keitimo) pirkimą, nustatomas reikalavimas statybos darbų vadovui būti atestuotam elektros tinklų ir vandentiekio tinklų statinių grupėms, nors remonto projekte tokių darbų nėra numatyta; perkant paslaugas, reikalingas įgyvendinant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros ir rekonstrukcijos projektus, nustatomas reikalavimas tiekėjui turėti kultūros paveldo specialistą, kuris, be kita ko, turėtų teisę rengti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus (trečia kategorija), nors projekte nenumatyta vykdyti jokių darbų, susijusių su kultūros paminklais. Taip pat APVA nustatė atvejų, kai kvalifikaciniuose reikalavimuose nepagrįstai ribojant konkurenciją pabrėžiama, pavyzdžiui, kad tiekėjo siūlomas ekspertų grupės vadovas (FIDIC inžinierius) negali būti siūlomas ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigoms arba tiekėjas negali siūlyti to paties projekto dalies vadovo daugiau kaip dviem projekto dalims, arba tiekėjo siūlomas projekto vadovas negali būti siūlomas ir projekto dalies vadovo pareigoms.
VPĮ 47 str. 7 d. apibrėžia, kad tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai nustatomi pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtiną tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodiką, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio mėn. 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 „Dėl tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“, kurios 8.4 p. numatyta, kad keliami kvalifikacijos reikalavimai turi būti susiję su pirkimo objektu, proporcingi pirkimo objektui, tikslūs, aiškūs ir objektyviai patikrinami, o  8.5 p. apibrėžia, kad pirkimo vykdytojas nustato tik tą (tuos) kvalifikacijos reikalavimą (-us), kuris (-ie) geriausiai įrodys tiekėjo galimybes įvykdyti pirkimo sutartį. Apibendrintai galima teigti, jog VPĮ ir Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika nurodo, kokius reikalavimus perkančioji organizacija gali nustatyti, o šių teisės aktų pritaikymas konkrečiai situacijai yra perkančiosios organizacijos pareiga ir atsakomybė. Tai reiškia, kad pati perkančioji organizacija turi nuspręsti, o savo sprendimą – galėti pagrįsti, kokie reikalavimai konkrečiame pirkime yra būtini ir juos nurodyti pirkimo dokumentuose.
Atkreiptinas dėmesys, kad pirkimo vykdytojai negali nustatyti perteklinių kvalifikacijos reikalavimų siekiamo tikslo atžvilgiu. Konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkime dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Teismų praktikoje pažymima, jog perkančioji organizacija gali nustatyti aukštus bei specifinius kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams, jei pateikiamas įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas (LAT 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje  Nr. 3K-3-222/2008). Kasacinis teismas taip pat yra akcentavęs, kad perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose įtvirtinti reikalavimai, įskaitant pirkimo objektui ir tiekėjų kvalifikacijai, turi tiesiogiai sietis su viešojo pirkimo sutartimi ir negali būti pertekliniai. Jei būtų priešingai, be pateisinamos priežasties teikėjai, turintys teisę atlikti darbus, jų negalėtų atlikti, jei neturėtų atitinkamo teisę verstis veikla suteikiančio dokumento (atestato), nors perkančiosios organizacijos įsigyjamiems darbams toks dokumentas apskritai neprivalomas (LAT 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011).

Dalintis socialiniuose tinkluose