Aktualu projektų vykdytojams: informacija apie dažniausiai nustatomus pažeidimus

Projektų vykdytojų dėmesiui teikiame informaciją apie 2021 m. APVA atliktų pažeidimo tyrimų metu nustatytus dažniausiai pasitaikančių pažeidimų pavyzdžius su nuorodomis į teisės aktų nuostatas, kuriomis reikėtų vadovautis, siekiant ateityje panašių klaidų išvengti.
Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi / Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 29 straipsnio 1 dalimi, pirkimo vykdytojui nustatyta pareiga užtikrinti, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Šie reikalavimai taikomi ir pirkimo dokumentų (pirkimo sąlygų) parengimo etape, nes tik pagal teisėtas ir nediskriminacines pirkimo sąlygas įvykdytas pirkimas atitiks šiuos principus ir tik tokiu pirkimu bus pasiekti jo tikslai.
APVA vykdant viešųjų pirkimų patikrą, buvo nustatyti atvejai, kai paskelbus pirkimo dokumentus ir gavus tiekėjų prašymus juos paaiškinti, patikslinti, ar gavus pretenziją dėl pirkimo dokumentų, nesuėjus pasiūlymų pateikimo terminui, pirkimo vykdytojai, nors ir atsakė į užduotus klausimus, tačiau atsakymus siuntė tik prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų tarnyba 2021-09-14 pranešime yra išaiškinusi, jog atsakymas turi būti siunčiamas ne tik klausimą pateikusiam tiekėjui, bet ir visiems kitiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, o taip pat paskelbiamas CVP IS prie pirkimo dokumentų viešai, kad galėtų matyti prie pirkimo dar neprisijungę, ar ateityje prisijungsiantys tiekėjai (Viešųjų pirkimų tarnybos pranešimo nuoroda: https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360002340000).
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad, siekiant tinkamai suprasti pirkimo sąlygų turinį, būtina vertinti ne tik sąlygas, kaip tokias, bet ir jų paaiškinimus ar patikslinimus. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad perkančiosios organizacijos paaiškinimai kvalifikuotini sudėtine pirkimo dokumentų dalimi (LAT 2009-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009; 2011-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011). Atsižvelgiant į tai, CVP IS kartu su viešojo pirkimo dokumentais turi būti paskelbti ir visi viešojo pirkimo dokumentų paaiškinimai, patikslinimai, atsakymai į tiekėjų klausimus. Viešojo pirkimo dokumentų paaiškinimai, patikslinimai, atsakymai į tiekėjų klausimus turi būti skelbiami taip, kad visi potencialūs viešojo pirkimo dalyviai galėtų su jais susipažinti tokiomis pačiomis sąlygomis ir tuo pačiu metu, t. y. taip, kad apie pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus būtų informuoti ne tik tie ūkio subjektai, kurie buvo prisijungę (priėmę kvietimą) prie konkretaus viešojo pirkimo, bet ir tie, kurie tokių veiksmų anksčiau atlikę nebuvo. Priešingu atveju, pirkimo vykdytojui neužtikrinus vienodo visų potencialių viešojo pirkimo dalyvių informavimo, yra pažeidžiami tiekėjų lygiateisiškumo (nediskriminavimo) bei viešųjų pirkimų skaidrumo principai.
 

Dalintis socialiniuose tinkluose