VADOVŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI

   

 1. Pagerinti Aplinkos projektų valdymo agentūros darbo aplinką, sustiprinti darbuotojų pasitikėjimą ir įsipareigojimą organizacijai, jos vertybėms ir tikslams.
 2. Iki 2023-06-30 atnaujintas įstaigos rizikų sąrašas ir rizikų valdymo priemonių planas. Nuo 2023-07-01 iki 2023-12-31 nepasireiškė nė viena neidentifikuota rizika, sukėlusi labai didelį poveikį (pagal Rizikų valdymo politikos 3 priedą).
 3. Sėkmingai įvykdyti numatytas pokyčio priemones.  1. Suformuoti fiksuotą įkainį/normą skirtą priemonių/projektų administravimui/vykdymui; 2. Agentūros veikloje taikyti dirbtiniu intelektu paremtas priemones (robotizavimas). Duomenų
  surinkimo optimizavimas (Robotizacija/APVIS).
 4. Sėkmingas 2014 -2020 m. Veiksmų programos užbaigimas.
 1. Optimizuoti Agentūros veiklos procesus didinant veiklos efektyvumą ir kokybę
 2. Standartizuoti priemonių/projektų valdymo procesus
 3. Pritraukti naujus finansavimo šaltinius
 4. Parengti dokumentaciją patikrų vietoje įrankio sukūrimui
 1. Siekiant įgyvendinti Aplinkos projektų valdymo agentūros 2023 m. veiklos plano veiklos prioritetą „Darbo aplinkos gerinimas“ organizuoti ir kontroliuoti veiksmų igyvendinimą, kad būtų pagerinta Aplinkos projektų valdymo agentūros darbo aplinka, sustiprintas darbuotojų pasitikėjimas ir įsipareigojimai organizacijai, jos vertybėms ir tikslams, siekiant šių tikslų: I. Sukurti veikiančią Agentūros motyvacinę sistemą; II. Užtikrinti kokybišką naujų darbuotojų adaptaciją skyriuose; III. Parengti mokymų sistemą, nustatyti kvalifikacijos tobulinimo prioritetus ir kryptis
 2. Siekiant įgyvendinti Aplinkos projektų valdymo agentūros 2023 m. veiklos plano veiklos prioritetą „Optimizuoti Aplinkos projektų valdymo agentūros veiklos modelį“ organizuoti ir kontroliuoti Agentūros administracijos struktūros ir Agentūros administracijos struktūros schemos parengimą ir patvirtinimą, Agentūros direktoriaus įsakymo „Dėl pareigybių sąrašo ir pareigybių aprašymų patvirtinimo“ projekto parengimą, suderinimą su Finansų ir Aplinkos ministerijų atsakingais asmenimis ir jo pateikimą tvirtinti Agentūros direktoriui, Valstybės tarnybos įstatyme ir Darbo kodekse nustatytais terminais, užtikrinant socialinių garantijų įgyvendinimą, organizuoti ir kontroliuoti darbuotojų ir Darbo tarybos informavimą apie pareigybių panaikinimą/perkėlimą ar pareigų pavadinimo pasikeitimą, organizuoti ir kontroliuoti valstybės tarnautojų ir darbuotojų perkėlimą į kitas pareigas ir/ar naujų darbuotojų priėmimą į pareigas.
 3. Kontroliuoti Agentūros įsigyjamų prekių, darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus
 4. Supaprastinti vidaus administravimo srities dokumentų rengimo procesą.
 5. Užtikrinti racionalų energetinių išteklių (elektros, šilumos, vandens)  naudojimą. Sumažinti 2023 m. šių išteklių naudojimą  5 proc. lyginant su 2022 m.