Atsinaujinusi LIFE programa uždegė žalią šviesą!

Siekdama reaguoti į klimato krizę ir padėti apsaugoti unikalias Europos ekosistemas ir biologinę įvairovę, ES pradėjo keletą ambicingų politikos krypčių. Viena iš jų yra Europos žaliasis kursas, kuriuo siekiama pereiti prie švarios, žiedinės ekonomikos, kartu atkuriant biologinę įvairovę ir mažinant taršą. Naujoji LIFE programa papildys Europos žaliojo kurso tikslus remdama ES biologinės įvairovės strategiją iki 2030 m., Žiedinės ekonomikos veiksmų planą ir Renovacijos bangos strategiją. Tai taip pat prisidės prie ekologiško atsigavimo po Covid-19 pandemijos.
Naujas LIFE programos kvietimas
Liepos 13 d. buvo paskelbtas LIFE programos kvietimas. Naujoji LIFE programa išplėsta į keturias naujas paprogrames: Gamta ir biologinė įvairovė, Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė, Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie jos bei Perėjimas prie švarios energijos. 2021 m. LIFE programos kvietime planuojama finansuoti 35 gamtos ir biologinės įvairovės, 50 žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės, 30 klimato politikos  projektų. Standartiniams veiksmų projektams  (angl. Standard Action Projects – SAP) – taip nuo šiol vadinsis iki tol buvę „tradiciniai“ parodomieji, bandomieji ir informuotumo didinimo projektai – finansuoti Europoje šiemet bus skirta beveik 305 mln. eurų. Paraiškų pateikimo galutinis terminas – 2021 m. lapkričio 30 d. Planuojamas sutarčių pasirašymas – 2022 m. liepos-rugpjūčio mėn.
Pasak CINEA departamento D vadovo Angelo Salsi, „LIFE programa yra vienintelė programa skirta aplinkos ir gamtos apsaugai bei klimato kaitos valdymui“. Bendrasis LIFE programos tikslas – padėti pereiti prie tvarios, žiedinės, energiją efektyviai vartojančios, atsinaujinančiąja energija grindžiamos, neutralaus poveikio klimatui ir klimato kaitos poveikiui atsparios ekonomikos, kad būtų saugoma, atkuriama ir gerinama aplinkos, įskaitant orą, vandenį ir dirvožemį, kokybė, ir sustabdyti biologinės įvairovės nykimą bei tą įvairovę didinti, taip pat spręsti ekosistemų nykimo klausimus, be kita ko, remiant tinklo „Natura 2000“ įgyvendinimą ir valdymą, ir taip prisidėti prie darnaus vystymosi.
Naujoje LIFE programoje nebeliko skirstymo į bandomuosius, parodomuosius, gerosios praktikos ir informuotumo didinimo projektus. Bet projektų tikslai išlieka tie patys – plėtoti, demonstruoti ir skatinti naujoviškus būdus, metodus ir požiūrius, taikyti geriausią praktiką, padėti plėtoti ir įgyvendinti ES teisės aktus ir politiką.
Gamta ir biologinė įvairovė išlieka svarbiausiu LIFE prioritetu
2021­–2024 m. daugiametėje LIFE programoje didžiausią lėšų dalį – 1,1 mlrd. eurų – planuojama skirti Gamtos ir biologinės įvairovės paprogramei, kuri nuo pat LIFE programos įsteigimo 1992 m. svariai prisideda prie Buveinių ir Paukščių direktyvų įgyvendinimo ir ypač prie „Natura 2000“ tinklo sukūrimo ir plėtros, o dabar kviečiama prisidėti prie ES biologinės įvairovės strategijos 2030 m. tikslų įgyvendinimo.
Nauja LIFE programos paprogramė energetikos projektams finansuoti
Nuo šių metų į LIFE programą perkeliami anksčiau Horizonto 2020 programos finansuoti koordinavimo ir paramos veiksmai (angl. Coordination and support actions). Jie finansuojami naujoje LIFE programos paprogramėje „Perėjimas prie švarios energijos“ (toliau – CET). Pasak CINEA vyresniojo projektų patarėjo Adrien Bullier, „pagrindinis šios paprogramės tikslas – sukurti rinkai ir reguliavimui palankias sąlygas pereiti prie švarios energijos – sutelkti dėmesį į ne technologinius aspektus“.
LIFE finansuoja energetikos projektus, kurie paprastai palengvina perėjimą prie efektyviai energiją naudojančios, atsinaujinančia energija pagrįstos, klimatui neutralios ir atsparios ekonomikos. Šie projektai taip pat gali padėti pašalinti rinkos kliūtis, trukdančias socialiniam ir ekonominiam perėjimui prie tvarios energetikos. 2021 m. LIFE programos kvietime 18 temų CET projektams skirtas finansavimas – 94,5 mln. eurų. CET paraiškų pateikimo galutinis terminas – 2022 m. sausio 12 d. Planuojamas sutarčių pasirašymas – 2022 m. rugsėjo mėn.
Remiantis ankstesnių metų patirtimi, energetikos projektuose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas pirminės energijos poreikio mažinimui įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo priemones arba gaminant energiją iš atsinaujinančių šaltinių. Taip pat tvarumui, rinkos poreikiui, inovatyvumui ir politikos pokyčiams. 20 energetikos projektų, kuriuos 2013­–2017 m. laikotarpiu finansavo LIFE+ programa, įvertinimas parodė, kad praėjus penkeriems metams po projektų pabaigos pirminės energijos sutaupymai yra ženklūs, prilygstantys metinei net 88 000 ES namų ūkių šildymo normai bei maždaug 36 000 lengvųjų automobilių metiniams šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimams.
LIFE paraiškos bus teikiamos per ES Funding&Tender portalą
Nuo šiol LIFE paraiškos bus teikiamos per ES Funding&Tender portalą – bendrą Europinę sistemą, naudojamą paraiškų teikimui. Ne tik paraiškų pateikimo sistema, bet ir paraiškos forma bei biudžeto formatas tapo panašesnis į Horizonto programos. Tikimasi, kad taip bus pritrauktas gausesnis būrys pareiškėjų.
Nauji LIFE paraiškų vertinimo kriterijai
Šiais metais visos LIFE standartinių veiksmų projektų paraiškos bus vertinamos vienu etapu, t. y. iš karto pareiškėjai teiks išsamias paraiškas. Paraiškų vertinimą atliks CINEA agentūros atrinkti nepriklausomi ekspertai. Vertinimo kriterijai yra nauji, nors jų turinys iš esmės išliks toks pats, koks buvo ankstesniais metais. Pagrindiniai kriterijai: atitikimas (angl. relevance), kokybė (angl. quality), poveikis (angl. impact), ištekliai (angl. resources).
Daugiau balų surinks tos paraiškos, kurios atitiks šiuos papildomus (bonus) kriterijus: sinergija tarp LIFE paprogramių (projektas siūlo išskirtines sinergijas ir skatina papildomą naudą tarp LIFE programos paprogramių), išskirtinis atkartojimo potencialas (angl. catalytic potential), kitų ES fondų finansuotų projektų rezultatų panaudojimas (angl. up-scale), tarptautiškumas tarp ES šalių, kai jis yra esminis rezultatams pasiekti, atokiausių regionų ir specifinių geografinių teritorijų įtraukimas.
Apie LIFE programą
LIFE programa yra vienintelė ES programa skirta tik aplinkai, gamtos išsaugojimui ir klimato veiksmams. Pagal LIFE programą finansuojami projektai, kuriuos vykdo viešos ir privačios įstaigos. LIFE programos tikslas – padėti pereiti prie švarios žiedinės, energiją efektyviai vartojančios, mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir klimato kaitos poveikiui atsparios ekonomikos, be kita ko, pereinant prie švarios energijos, saugoti aplinką ir gerinti jos kokybę, stabdyti biologinės įvairovės nykimą ir ją didinti ir taip prisidėti prie darnaus vystymosi.

 
 

Dalintis socialiniuose tinkluose