Biologinės įvairovės Baltijos regione gerinimui ir Lietuvos saugomų teritorijų plėtrai – virš 2,7 mln. eurų ES LIFE programos lėšų

Šiemet Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašė dvi Europos Sąjungos (ES) LIFE programos projektų finansavimo sutartis. Jomis bus sprendžiami bioįvairovės apsaugos iššūkiai Baltijos regione ir parengta Lietuvos sausumos saugomų teritorijų (ST) tinklo plėtros schema, atsižvelgiant į Europos žaliąjį kursą.
Balandžio 7 d. APVA ir viešoji įstaiga „Baltijos aplinkos forumas“ pasirašė daugiau kaip 364 tūkst. eurų vertės LIFE projekto „LIFE20 NAT/LV/000273-LIFE MarshMeadows“ finansavimo sutartį.
Pagrindinis projekto tikslas – atkurti degradavusias šlapynių ir pievų agroekosistemas demonstruojant betarpiškas sąsajas tarp gamtiniu požiūriu vertingų ekosistemų palaikymo ir socio-ekonominės naudos, taip užtikrinant ilgalaikį saugomų teritorijų geros būklės palaikymo mechanizmą.
Jo metu planuojama atkurti ir užtikrinti labiausiai ES nykstančių pievų ir pelkių gerą būklę derinant gamtosaugos poreikius ir tvarią ūkinę veiklą. Ūkiniu požiūriu sudėtingiausiose pelkių buveinėse vystyti gamtosauginį ūkininkavimą. Skatinti kuo gausesnį galvijų ganymą ir populiarinti šiuo metu saugomose teritorijose nykstančią gyvulininkystę, taip prisidedant prie biologinės įvairovės gerinimo.
Projektas bus vykdomas Natura 2000 teritorijose Latvijoje ir Lietuvoje apimančias 1390 ha plotą. Lietuvoje – Baltosios Vokės šlapžemių komplekse (810 ha, Natura 2000). Latvijoje – Natura 2000 teritorijose „Lubana mitrajs“ (Natura 2000) ir „Sitas un Pededzes paliene“ (Natura 2000).
Bendra projekto vertė viršija 4,2 mln. eurų. ES LIFE lėšos sudaro daugiau kaip 2,5 mln. eurų, LR valstybės biudžeto lėšos – daugiau kaip 364 tūkst. eurų.
Taip pat 2022 m. sausio 7 d. APVA ir Gamtos paveldo fondas pasirašė daugiau kaip 92 tūkst. eurų vertės LIFE projekto „Lietuvos saugomų teritorijų tinklo plėtra Europos žaliojo kurso kontekste“ finansavimo sutartį.
Projekto metu planuojama įvertinti esamą Lietuvos sausumos saugomų teritorijų (ST) tinklą Europos žaliojo kurso kontekste ir parengti Lietuvos sausumos ST kiekybinės ir kokybinės plėtros schemą, kuria remiantis galima būtų siekti ES ir Lietuvos strateginiuose dokumentuose numatytų saugomoms teritorijoms keliamų tikslų.
Bendra projekto vertė viršija 371 tūkst. eurų. ES LIFE lėšos sudaro daugiau kaip 222 tūkst. eurų, LR valstybės biudžeto lėšos – daugiau kaip 92 tūkst. eurų.
LIFE programos bendrasis tikslas yra prisidėti prie ES aplinkos ir klimato politikos bei teisės aktų įgyvendinimo, atnaujinimo ir plėtros kuriant pridėtinę vertę Europai.

Dalintis socialiniuose tinkluose