Biržų regioniniame parke statoma originali smenganti kanoja

Bir­žų re­gio­ni­nia­me par­ke, ša­lia gar­sių­jų smeg­duo­bių, va­di­na­mų Kir­ki­lų eže­rė­liais, bai­gia­mas sta­ty­ti ori­gi­na­lios kons­truk­ci­jos apž­val­gos bokš­tas – smen­gan­ti ka­no­ja.

 

Bai­gia­mas sta­ty­ti Bir­žų re­gio­ni­nio par­ko apž­val­gos bokš­tas pa­kvies­ti lan­ky­to­jus ža­da šios va­sa­ros pa­bai­go­je. Jau su­mon­tuo­tos me­ta­li­nės bokš­to kons­truk­ci­jos, šiuo me­tu jos den­gia­mos me­džio len­te­lė­mis. Pa­sta­ty­tas apž­val­gos bokš­tas bus vie­nas ori­gi­na­liau­sių šios pa­skir­ties sta­ti­nių. Ša­lia van­dens pri­si­pil­džiu­sių smeg­duo­bių iš­ki­lęs bokš­tas tu­rė­tų pri­min­ti smen­gan­čią ka­no­ją.

 

Vals­ty­bės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bai iš­kė­lus idė­ją Bir­žų re­gio­ni­nia­me par­ke sta­ty­ti apž­val­gos bokš­tą, ne­ma­žai bir­žie­čių pa­bū­go, kad daug sve­rian­tis bokš­tas smeg­duo­bė­mis gar­sė­jan­čia­me va­di­na­ma­me kars­ti­nia­me re­gio­ne ga­li pra­smeg­ti pats ir dar­gi pa­ska­tin­ti nau­jų smeg­duo­bių at­si­ra­di­mą. Taip pat ne­ri­mau­ta, kad jis ga­li tap­ti gam­ti­nės tar­šos ob­jek­tu, už­go­šian­čiu pa­čios vie­to­vės gro­žį. To­dėl iki im­an­tis sta­ty­bų, nu­veik­ti ne­ma­žai dar­bo tu­rė­jo geo­lo­gai, da­vę pri­ta­ri­mą bokš­to sta­ty­boms. Ori­gi­na­lios kons­truk­ci­jos bokš­to pro­jek­ta­vi­mas bu­vo iš­šū­kis ar­chi­tek­tams. Dėl vie­to­vės ypa­tin­gu­mo šiam sta­ti­niui te­ko mon­tuo­ti itin tvir­tus pa­ma­tus, ne­lei­sian­čius jam smeg­ti.

 

Šis bokš­tas – be­to­no, me­ta­lo ir me­džio sta­ti­nys. Pa­sta­ty­ti smen­gan­čią ka­no­ją pri­me­nan­tį apž­val­gos bokš­tą kai­nuos tru­pu­tį ma­žiau nei pu­sę mi­li­jo­no eu­rų. Jo sta­ty­bą re­mia struktūriniai ES fon­dai. Įsi­li­pus į tris­de­šim­ties me­trų aukš­čio apž­val­gos bokš­tą bus ga­li­ma apž­velg­ti van­dens pri­si­pil­džiu­sias smeg­duo­bes, va­di­na­mas Kir­ki­lų eže­rė­liais. Tei­gia­ma, kad Bir­žų re­gio­ni­nia­me par­ke to­kių įvai­raus gy­lio eže­rė­lių, va­sa­ro­mis nu­si­da­žan­čių įvai­rio­mis spal­vo­mis, yra dau­giau nei trys šim­tai. Nuo šiuo me­tu sta­to­mo apž­val­gos bokš­to bus ma­to­mi ke­li eže­rė­liai.

 

Tris­de­šim­ties me­trų aukš­čio bokš­tas iš­kils virš me­džių vir­šū­nių ir bus orien­ty­ras at­vyks­tan­tie­siems. Link jo ves ne tik ke­lias, bet ir pės­čių­jų bei dvi­ra­čių ta­kai, gre­ta bus įreng­ta au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. 

 

lzinios.lt (Daiva Baronienė aut.) inf. 

 

Baigiamas statyti Biržų regioninio parko apžvalgos bokštas.

Daivos Baronienės nuotr.

Dalintis socialiniuose tinkluose