Daugiau kaip 100 mln. EUR į naujus programos LIFE projektus

Daugeliui jau yra žinomi tradiciniai LIFE programos projektai, remiantys aplinkosaugines inovacijas vandens, atliekų, oro kokybės, išteklių, aplinkos ir sveikatos, klimato srityse. Tačiau tik nedaugelis yra girdėję apie kitą projektų tipą – integruotuosius LIFE projektus. Šio tipo projektai pradėti įgyvendinti tik 2014 m. Jais siekiama padėti valstybėms narėms laikytis pagrindinių ES aplinkos, gamtos ir klimato teisės aktų.
Šią savaitę Europos Komisija paskelbė investuosianti 101,2 mln. eurų į 10 didelio masto aplinkos ir klimato srities projektų devyniose valstybėse narėse, kurie duos postūmį Europai pereiti prie tvarios ekonomikos ir neutralizuoti poveikį klimatui. Šie projektai bus vykdomi Kipre, Estijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, Airijoje, Latvijoje, Slovakijoje, Čekijoje ir Ispanijoje.
Už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Komisijos narys Virginijus Sinkevičius teigė, kad „LIFE integruotieji projektai suteikia valstybių narių valdžios institucijoms galimybę realiai pagerinti aplinką ir žmonių gyvenimą. Projektai padės valstybėms narėms saugoti gamtą, gerinti oro ir vandens kokybę ir ekonomiką daryti žalesnę. Tai padidins mūsų atsparumą klimato kaitai.“
Integruotieji projektai pagerina piliečių gyvenimo kokybę padėdami valstybėms narėms laikytis šešių sričių – gamtos, vandens, oro, atliekų, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos – ES teisės aktų. Jie padeda koordinuotai įgyvendinti aplinkos ir klimato srities teisės aktus didelėse teritorijose, nes pritraukia finansavimą iš kitų ES šaltinių, nacionalinių ir regioninių subjektų bei privačių investuotojų.
Didelio masto projektai padės atkurti ir išsaugoti ekosistemas ir rūšis, nuo kurių visi priklausome, pereiti prie žiedinės ekonomikos, gerinti oro ir vandens kokybę, didinti tvarų finansavimą ir stiprinti atsparumą klimato kaitai Europoje taip įgyvendinant Europos žaliąjį kursą ir ES siekį iki 2050 m. tapti pirmuoju pasaulyje neutralizuoto poveikio klimatui žemynu.
Integruotieji projektai Estijoje, Airijoje ir Kipre padės saugoti Europos gamtą ir gerinti ES saugomų teritorijų tinklo „Natura 2000“ valdymą. Tuo tarpu Graikijoje bus skatinama atliekų prevencija ir pakartotinis naudojimas – mažės sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekis. Slovakijai LIFE finansavimas padės laikytis ES oro kokybės direktyvų, todėl sumažės žalingų oro teršalų poveikis gyventojams. Airijos ir Latvijos upių ir ežerų vandens kokybė bus išsaugoma ir gerinama vykdant upių baseinų masto integruotuosius projektus: taip šalys galės vykdyti savo įsipareigojimus pagal ES vandens pagrindų direktyvą.
Be to, LIFE finansavimas padės didinti atsparumą klimato kaitai. Vykdant projektus Ispanijoje prisitaikymas prie klimato kaitos bus integruotas į planavimą ir kitas politikos sritis, o Prancūzijoje naudojant gamtos procesais pagrįstus sprendimus bus sustiprinti prisitaikymo pajėgumai. Kitas integruotasis projektas Prancūzijoje padės užpildyti dideles tvaraus finansavimo žinių spragas ir išpopuliarinti žaliuosius finansinius produktus.
Siekiant tolygesnio LIFE programos ES biudžeto paskirstymo, kiekvienai šaliai yra numatyta finansuoti bent 3 integruotuosius projektus (IP). Lietuva iki šiol turi patvirtintą tik vieną IP, tad 2020 m. kvietimas – paskutinis, kada galima pasinaudoti šia „kvota“.
ES LIFE programa integruotiesiems projektams skiria 60 % finansavimą (iki 10 mln. € vienam projektui), likusi dalis gali būti finansuojama nacionalinėmis lėšomis, kurios numatytos IP įgyvendinamos programos vykdymui, arba LIFE bendrojo finansavimo lėšomis.
Numatomas integruotųjų projektų koncepcijų teikimo terminas: 2020 m. rugsėjis. Trukmė: 6–10 metų.
Aplinkos projektų valdymo agentūra įgyvendindama „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ projektą norinčius dalyvauti LIFE projektuose ir turinčius klausimų, kaip parengti gerą LIFE paraišką, kviečia rašyti elektroninius laiškus adresu: info@lifeprojektai.lt .
 
Straipsnis parengtas pagal Europos Komisijos 2020-02-17 d. pranešimą spaudai „ES investuoja, kad Europa taptų žalia ir neutralizuotų poveikį klimatui“:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/IP_20_251
Daugiau apie integruotuosius projektus:
http://lifeprojektai.lt/naujienos/dar-neisnaudota-galimybe-life-programos-integruotieji-projektai/
 

Dalintis socialiniuose tinkluose