Dažniausiai pasitaikančios klaidos konkurso sąlygose

Siekdami palengvinti projektų vykdytojams pirkimo dokumentų rengimą, norime atkreipti dėmesį į Agentūros dažniausiai nustatomas klaidas ir paraginti jų vengti.

 

Dažnai perkančiosios organizacijos neatkreipia dėmesio į tai, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo kai kurie Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai. Dabar galiojančios Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos 33 straipsnio 1 dalis išskaidyta į 3 punktus, kuriuos perkančioji organizacija privalo įtraukti į kvalifikacinius reikalavimus visada, kai vykdomas tarptautinis pirkimas ir kai vykdomas supaprastintas (išskyrus mažos vertės) pirkimas ir yra tikrinama tiekėjų kvalifikacija (keliamas bent vienas kvalifikacinis reikalavimas). Vykdant mažos vertės pirkimus neprivaloma patikrinti Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų.

 

Atkreiptinas dėmesys, kad vienas iš privalomų kvalifikacinių reikalavimų (Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 2 punktas) yra nuostata, jog tiekėjas privalo būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Nustatyta, jog tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų. Vis dar pasitaiko atvejų, kai perkančiosios organizacijos nustatydamos kvalifikacinius reikalavimus taiko senąsias Viešųjų pirkimų įstatymo formuluotes, kuriose reikalavimai dėl mokesčių sumokėjimo ir socialinio draudimo įmokų sumokėjimo buvo atskiri ir nebuvo numatyta galima įsiskolinimo riba. Tokių klaidų nebeturėtų pasitaikyti.

 

Nors Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 5 dalies nuostata, numatanti, kad jei darbų pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai, pagrindinius darbus, kuriuos nustato perkančioji organizacija, privalo atlikti tiekėjas, galioja jau nuo 2014 m. sausio 1 d., vis dar pasitaiko atveju, kai konkurso sąlygose nebūna įvardyti pagrindiniai darbai, kuriuos tiekėjas privalo atlikti savo jėgomis ir kurių negali perduoti subrangovams.

 

Atkreiptinas dėmesys, kad perkant statybos darbus, perkančioji organizacija turi įvertinti, ar objektas gali būti priskiriamas ypatingo statinio kategorijai. Tik tokiu atveju iš tiekėjo bei jo specialistų, nustatant kvalifikacinius reikalavimus, galima reikalauti pateikti ypatingo statinio statybos (statybos darbų vadovo) atestatus. Būtina pažymėti, kad net ir pirkdama paslaugas, susijusias su statybos darbais, pavyzdžiui statinio projektavimo, statybos techninės priežiūros ar pan. paslaugas, perkančioji organizacija privalo įvertinti, su kokiu statybos objektu paslaugos susijusios. Ypatingo statinio projektavimo, techninės priežiūros ir pan. kvalifikacijos atestatų iš specialistų galima reikalauti tik tuomet, jei statinys, kuriam perkamos šios paslaugos, atitinka ypatingo statinio požymius, nurodytus STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“. Jei perkant neypatingo statinio statybos darbus iš tiekėjų reikalaujama pateikti ypatingo statinio statybos kvalifikacijos atestatus, manytina, kad tokie reikalavimai laikytini neproporcingais pirkimo objektui ir riboja konkurenciją.

 

2016 m. gegužės 2 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-58 buvo patvirtintos „Naudojimosi Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema taisyklės”. Jose numatyta galimybė tiekėjui papildomai užšifruoti savo pasiūlymą arba pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina. Nustatyta, kad pirkimų, pradėtų nuo 2016 m. gegužės 24 d., dokumentuose turi būti pateikta informacija dėl galimybės teikti užšifruotą kainos pasiūlymą. Kol kas perkančiosios organizacijos nepaiso šios naujovės ir į konkurso sąlygas neįtraukia nuostatų dėl pasiūlymų šifravimo (Išsamiau: http://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas).

 

bestofpicture.com nuotr. 

Dalintis socialiniuose tinkluose