Dažniausiai pasitaikančios klaidos viešuosiuose pirkimuose nustatant kvalifikacinius reikalavimus dėl tiekėjo patirties

Pastaruoju metu dažniausiai pasitaikančios klaidos viešuosiuose pirkimuose nustatant kvalifikacinius reikalavimus dėl Tiekėjo patirties (taikoma pirkimams, paskelbtiems nuo 2021-03-01)
Perkančiosios organizacijos/perkantieji subjektai (toliau – PO/PS) nustatydami kvalifikacinius reikalavimus ne visada laikosi Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintos Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos, pakeistos nuo 2021 m. kovo 1 d.  (toliau – Metodika).
Minėto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymo 2 p. nustatyta: „Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika turi vadovautis perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai, vykdydami nuo 2017 m. liepos 1 d. pradėtus tarptautinius ir supaprastintus pirkimus. Atliekant mažos vertės viešuosius pirkimus ar mažos vertės pirkimus, pradėtus nuo 2017 m. liepos 1 d., šiuo įsakymu patvirtinta Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika yra rekomendacinė.“ Taigi tik vykdant mažos vertės pirkimus Metodika yra rekomendacinė. Vykdant visus kitus pirkimus – ji yra privaloma.
Naujojoje Metodikoje akcentuojama, kad gali būti nustatyti tik būtini tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai. Pagal Metodikos 7.4 p. „Kvalifikacijos reikalavimų tikslas – ne atrinkti aukščiausią kvalifikaciją turinčius tiekėjus, bet atrinkti visus tiekėjus, kurie turi teisę ir (ar) būtų pajėgūs vykdyti pirkimo sutartį“. Tai reikštų, kad kvalifikacijos reikalavimai turi būti tik minimalūs ir tik tokie, kurie yra esminiai siekiant tiekėjui įvykdyti pirkimo sutartį.
Agentūra pastebi, kad gana dažnai PO/PS klysta nustatydami kvalifikacinius reikalavimus dėl tiekėjo patirties (Metodikos 16 p.). Paprastai netinkamai būna taikomas Metodikos 16.1 p. (kai pirkimo objektas -darbų pirkimas). Pažymėtina, kad kvalifikacinis reikalavimas turi būti formuluojamas atsižvelgiant į tai, ar:

  • pirkimo objektas yra nedalomas: tuomet reikalaujama, kad Tiekėjas, per paskutinius 5* metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra [nurodoma koks panašus į pirkimo objektą galutinis darbų rezultatas turi būti pasiektas] ir svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis, sudarytas dėl to pačio objekto. Laikoma, kad galutinis rezultatas pasiektas, kai yra atlikti svarbiausi darbai. Pateikiame pavyzdį: „Per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos tiekėjas yra įvykdęs bent vieno pastato statybos/rekonstrukcijos/remonto darbus, kurių vertė ne mažesnė kaip 130 000 Eur be PVM ir svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami (darbai yra atlikti ir pastatas tinkamas naudoti)“;

ar:

  • pirkimo objektas yra dalus: tuomet reikalaujama, kad Tiekėjas, per paskutinius 5* metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra atlikęs [nurodomi panašūs į pirkimo objektą darbai (jų apimtis ar vertė ar kt., jei reikia)]. Tiekėjai patirtį gali įrodinėti tiek baigtomis, tiek nebaigtų vykdyti sutarčių jau įvykdytomis dalimis. Pateikiame pavyzdį: „Per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos tiekėjas pagal vieną ar daugiau sutarčių yra įvykdęs (ar šiuo metu vykdo) statybos/rekonstrukcijos/remonto darbų, kurių vertė (bendra suminė vertė) ne mažesnė kaip 100.000,00 EUR be PVM“.

Pažymėtina, kad VPT taip pat yra pateikusi išaiškinimą, kad pagal Metodikos 7.6 punktą, kvalifikacijos reikalavimai nustatomi atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką, apimtį, pirkimo sutarties vykdymo sąlygas (pirkimo sutarties trukmę, apmokėjimo sąlygas ir kt.), numatomą pirkimo sutarties vertę ir kitas su pirkimu ir pirkimo sutarties vykdymu susijusias aplinkybes. Todėl nepaisant to, jog Metodikoje nėra tiesiogiai nurodyta, kad vadovaudamasis 16.1 p., kai pirkimo objektas yra dalus, PO/PS gali nurodyti maksimalų sumuojamų sutarčių skaičių, kiekvienu atveju jis turi atsižvelgti į konkretų pirkimo objektą ir kai kuriais atvejais gali riboti vertinamų sutarčių skaičių (pvz. tiekėjas pagal vieną ar daugiau (tačiau ne daugiau kaip 3 (trijų)) sutarčių yra atlikęs yra įvykdęs (ar šiuo metu vykdo) statybos/rekonstrukcijos/remonto darbų, kurių vertė (bendra suminė vertė) ne mažesnė kaip 100.000,00 EUR be PVM“). Tokiu atveju PO/PS turi nustatyti proporcingą, protingą reikalavimą. Pažymėtina, kad PO/PS, nustatydamos kvalifikacijos reikalavimus, turės gebėti pagrįsti, kodėl nustatė atitinkamus kvalifikacijos reikalavimus.
 
Taip pat pažymėtina, kad pagal Metodikos 16 p., apibrėžiant reikalavimą verte, pirkimo vykdytojas turi nurodyti, kad ji skaičiuojama eurais be PVM. Apibrėžiant reikalavimą verte, kiekiu, apimtimi (plotas, ilgis, kiekis ir kt.), reikalaujama patirties reikšmė turi būti 0,3-0,7 dydžio (arba mažesnė), lyginant atitinkamai su numatoma pirkimo sutarties verte, kiekiu, apimtimi. Šis kvalifikacijos reikalavimas neturi būti siejamas su visais galimais parametrais (verte, kiekiu, apimtimi ir pan.), o tik su tokiais, kurie geriausiai įrodo tiekėjo patirtį. Nesivadovaujant Metodikos 16 p. ir kvalifikaciniame reikalavime naudojant didesnį koeficientą, Perkančiosios organizacijos pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 47 str. 7 d., o Perkantieji subjektai – Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 59 str. 1 d. Pažymėtina, kad Tiekėjas gali būti ir ne PVM mokėtojas, o užsienio šalyse gali būti skirtingas PVM dydis, todėl ir reikalavime vertė turi būti nurodyta eurais be PVM. Taip pat reikalaujama patirtį įrodančių sutarčių vertė priklauso nuo numatomos pirkimo sutarties vertės, bet ne nuo pasiūlymo vertės. Pasitaiko atvejų, kuomet reikalaujama patirtį įrodančių sutarčių vertė siejama su pasiūlymo verte, tokie reikalavimai prieštarauja Metodikos 7.6 p.
 
Perkant paslaugas ar prekes ir nustatant reikalavimus dėl tiekėjo patirties, prašome atitinkamai vadovautis Metodikos 16 p., ir 16.2 p., o kai kartu perkami skirtingų rūšių pirkimo objektai taip pat prašome vadovautis Metodikos 16.3 p.
 
Informacija parengta 2021-06-30

Dalintis socialiniuose tinkluose