Dažniausiai pasitaikančios klaidos vykdant viešuosius pirkimus

Siekdami padėti projektų vykdytojams užtikrinti pirkimo procedūrų teisėtumą, norime atkreipti dėmesį į Agentūros pastaruoju metu nustatomas klaidas ir paraginti jų vengti.

Neatitikimai, susiję su pirkimo dokumentų keitimu po jų paskelbimo

Perkančiajai organizacijai/perkančiajam subjektui pakeitus pirkimo dokumentus po jų paskelbimo taip, jog pirkime galėtų dalyvauti daugiau tiekėjų, pirkimas turi būti nutrauktas ir skelbiamas iš naujo. Tokią poziciją pateikė VPT 2018-01-03 išaiškinime dėl pirkimo dokumentų keitimo po jų paskelbimo. (http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/pirkimo-dokumentu-keitimas-po-ju-paskelbimo).

VPT atkreipė dėmesį, kad „<…> kai yra keičiamos esminės pirkimo sąlygos (pakeičiami reikalavimai kvalifikacijai ar techninė specifikacija taip, jog po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti pirkime, keičiamas sutarties tipas, keičiamas pirkimo objektas) pirkimą reikia nutraukti ir pradėti naują pirkimą“.

Pažymėtina, kad pagal 2018-06-06 Viešųjų pirkimų tarnybos  pirkimų vertinimo išvadą Nr. 4S-782, “Tarnyba pažymi, kad keičiant esmines pirkimo sąlygas (keičiant reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai ar techninę specifikaciją taip, jog po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti pirkime) nepakanka informuoti tik prie Pirkimo prisijungusius tiekėjus, todėl, atlikus esminius pakeitimus pirkimas turi būti nutrauktas ir paskelbtas naujas“.

Pasitaikė ne vienas atvejis, kuomet PO/PS pakeitusi esmines pirkimo sąlygas pirkimo nenutraukė, o tęsė pirkimo procedūras.

Neatitikimai, susiję su Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos taikymu

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-29 įsakymu Nr. 1S-105 „Dėl tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtintos Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos  (toliau – Metodika) 21.1.4 p., reikalaujama patirtį įrodančių sutarčių vertė priklauso nuo pirkimo objekto, bet ne nuo pasiūlymo vertės. Be to, kuo aukštesnės vertės sutartis, tuo žemesnis turi būti nustatomas koeficientas. Pavyzdžiui kai sudaroma didelės vertės pirkimo sutartis – koeficientas 0,3, vidutinės vertės pirkimo sutartis – 0,5, mažos vertės pirkimo sutartis – 0,7.

Pasitaiko atvejų, kuomet reikalaujama patirtį įrodančių sutarčių vertė siejama su pasiūlymo verte arba pritaikomi didesni koeficientai nei nurodyta Metodikoje.

Neatitikimai, susiję su pasiūlymo vertinimu

Vadovaujantis VPĮ 45 str. 3 d., „Jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina“.

Pasitaikė atvejų, kuomet pirkimo dokumentuose buvo aiškiai nurodyta, kad su pasiūlymu turi būti pateikiamas veiklų sąrašas arba įkainotas žiniaraštis, tačiau tiekėjas jo nepateikė. Nepaisant to, tiekėjo pasiūlymas nebuvo atmestas, o paprašyta pasiūlymą patikslinti ir jį patikslinus tiekėjas pripažintas pirkimo laimėtoju. Vertintuose pirkimuose veiklų sąrašas buvo statybos rangos sutarties priedas, jame nustatomi darbų veiklų įgyvendinimo terminai, įkainota kiekviena veikla. Žiniaraštis taip pat buvo sudėtinė sutarties dalis, jame įkainotas kiekvienas darbas. Veiklų sąrašas/žiniaraštis buvo tiesiogiai susijęs su statybos rangos sutarties vykdymo sąlygomis. Atsižvelgiant į tai, toks pasiūlymas turėjo būti atmestas.

Pažymėtina, kad ir VPT laikosi pozicijos, kad „Jeigu tiekėjai nepateikė darbų kiekių žiniaraščių ar lokalinių sąmatų, kai tokių aiškiai ir nedviprasmiškai buvo reikalauta pirkimo dokumentuose, pasiūlymo tikslinimas nėra galimas ir tiekėjo pasiūlymas turi būti atmestas, išskyrus pagrįstus atvejus, kuomet atsižvelgiant į visų aplinkybių visumą būtų galima vadovautis turinio viršenybės prieš formą principu <…>“ (https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360002340139-Tiek%C4%97jas-nepateik%C4%97-s%C4%85mat%C5%B3-darb%C5%B3-kieki%C5%B3-%C5%BEiniara%C5%A1%C4%8Di%C5%B3).

Dalintis socialiniuose tinkluose