Dažniausiai pasitaikančios klaidos vykdant viešuosius pirkimus (dėl pasiūlymų, sutarčių viešinimo)

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei audituojant 2014-2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos projektus buvo nustatyta, kad ne visuomet yra tinkamai paviešinamos viešųjų pirkimų sutartys Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).
Norime atkreipti dėmesį, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 94  str. 9 d., Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.4.4 p., laimėjusio tiekėjo pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis, preliminarioji sutartis ir šių sutarčių pakeitimai, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi būti paskelbti CVP IS. Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 94  str. 9 d., aprašytas reikalavimas netaikomas laimėjusio dalyvio pasiūlymui, kai pasiūlymas pateikiamas žodžiu, arba sudarytai pirkimo sutarčiai, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, pirkimams, kurie atlikti neskelbiamų derybų būdu (mažos vertės pirkimų atveju – neskelbiant apie pirkimą) esant šio įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto b ir c papunkčiuose ir 6 dalies 5, 6, 7 punktuose nustatytoms sąlygoms, jeigu jų metu laimėjusiu dalyviu nustatomas fizinis asmuo, ir esant šio įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktyje nustatytai sąlygai, taip pat laimėjusio dalyvio pasiūlymo, pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties dalims, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu paskelbti informacijos. Tokiu atveju perkančioji organizacija / perkantysis subjektas turi sudaryti galimybę susipažinti su nepaskelbtomis laimėjusio dalyvio pasiūlymo, pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties dalimis.
Atlikus viešuosius pirkimus, prašome tinkamai ir laiku paskelbti laimėjusio tiekėjo pasiūlymus, sudarytas pirkimo sutartis, preliminarias sutartis ir šių sutarčių pakeitimus CVP IS, kaip nustatyta aukščiau aprašytose teisės aktų nuostatose.
Daugiau informacijos apie viešojo pirkimo sutarčių viešinimą galite rasti Viešųjų pirkimų tarnybos internetiniuose puslapiuose:
https://klausk.vpt.lt/hc/lt/sections/360002232000-Sutar%C4%8Di%C5%B3-vie%C5%A1inimas
https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360016427679-86-straipsnis-Pirkimo-sutarties-ar-preliminariosios-sutarties-sudarymas
 
Kiti pranešimai dėl viešųjų pirkimų vykdymo: https://skelbimai.apva.lt/rekomendacijos-viesuju-pirkimu-vykdymui/

Dalintis socialiniuose tinkluose