Dėl 05.3.2-APVA-R-014 priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo

Informuojame, kad 2018 m. gruodžio 6 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1070 buvo patikslintas 05.3.2-APVA-R-014 priemonės aprašas[1], papildant 42 punkto 5 lentelės tinkamų finansuoti išlaidų kategoriją „Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“ 4.4 papunkčiu:

„4.4. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų erdvinių duomenų sukūrimo 2D ir 3D aplinkose, juos modeliuojant ir aprašant pagal įmonių turto valdymo sistemų poreikį, ir atsižvelgiant į valstybės nustatytas tvarkas ir priemones (kai tokios yra), išlaidos (Aprašo 11.5 papunktyje nurodytai veiklai).“

Minėtas papildymas buvo aptartas su LR aplinkos ministerijos atsakingais atstovais, detalizuojant:

Galimas kompensuoti išlaidas:

  • Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų erdvinių duomenų sukūrimo 2D ir 3D aplinkose darbai[2];
  • Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų objektų aprašomųjų (atributikos) įrašų sukūrimo darbai[3].

Nekompensuojamas išlaidas:

  • Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų erdvinių duomenų sukūrimo 2D ir 3D aplinkose darbams reikalinga įsigyti kompiuterinė ir programinė įranga;
  • Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų objektų aprašymo sistemos programinė įranga;
  • Kitos reikalingos išlaidos nenurodytos prie detalizuotų tinkamų finansuoti išlaidų.

[1] Europos Sąjungos 2014–2020 m. fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.1.

2 Erdvinių duomenų sukūrimo darbams taikomi reikalavimai:

-sukurti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos erdviniai duomenys turi būti aprašyti pagal savivaldybių erdvinių duomenų rinkinio (SEDR) sandarą (reglamentuojama LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-286 „Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacija“) bei atitikti SEDR tvarkymo tvarkos aprašo reikalavimus (reglamentuojama LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-285 „Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo aprašas“);

-sukurti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos erdviniai duomenys turi būti pasiekiami per Topografinių planų derinimo e. paslaugą (reglamentuojama LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-754 „Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašas“);

[3] Objektų aprašomųjų įrašų sukūrimo darbams taikomi reikalavimai:

turi būti užpildyti mažiausiai šie SEDR atributiniai laukai: kodas, skersmuo, medžiaga, būsena, rūšis, plotis, ilgis, aukštis;

– aiškus pagrindimas dėl duomenų formato sąsajos su naudojama vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo objektų turto valdymo ir (ar) apskaitos sistema.

Erdvinių duomenų sukūrimo darbų rezultatams pasiekti gali būti taikomi įvairūs darbų metodai, pvz.: popierinių planų vektorizavimas, skaitmeninių planų konvertavimas, matavimai vietovėje, įrenginių brėžinių analizė. Darbų rezultatai gali būti 2D erdviniai duomenys, 2D erdviniai duomenys su atributine (parametrine) aukščių informacija (2,5D) leidžiančia automatizuotai sukurti 3D erdvinius duomenis, 3D erdviniai duomenys.2

Dalintis socialiniuose tinkluose