Dėl statybos darbų viešųjų pirkimų vykdymo pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus

Informuojame, kad pastaruoju metu, vykdant statybos darbų viešuosius pirkimus pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, pastebėta daug klaidų. Primename, kad Perkančiosios organizacijos, nusprendusios vykdyti tokius pirkimus, pirmiausiai turi įvertini, ar pasirinkti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai atspindi potencialą ekonominę naudą, yra objektyviai apskaičiuojami, nustatytais kriterijais bus pasiekti konkretūs pirkimo tikslai. Ekonominis naudingumas turi būti suprantamas kaip didesnių nei mažiausia pasiūlyta kaina investicijų atsiperkamumas per mažesnes objekto eksploatavimo išlaidas. Primename, kad pagal Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1S-53 patvirtintų „Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijų“ (toliau – Rekomendacijos) 11 p., „Rekomenduojama vengti tokių kriterijų, kurie neturi tiesioginės įtakos pirkimo objektui arba ta įtaka labai nedidelė. Nerekomenduojama pasiūlymus vertinti pagal kriterijus, susijusius su tiekėjų kvalifikacija“. Vadovaujantis Rekomendacijų 14 p., „Nustatydama ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų lyginamuosius svorius, perkančioji organizacija turi siekti racionaliai naudoti pirkimams skirtas lėšas ir įsigyti reikalingos kokybės prekes, paslaugas ar darbus priimtinomis sąlygomis už geriausią kainą“.
 
Primename, kad Agentūra yra parengusi rekomendacijas ir privalomuosius reikalavimus rangos darbų pirkimo dokumentams perkamiems pagal Geltoną knygą „ekonominis naudingumas“, kuriais turi vadovautis Perkančiosios organizacijos rengdamos pirkimo dokumentus rangos darbams pagal ekonominį naudingumą. Pirkimo dokumentuose pasiūlymo kainos lyginamąjį svorį reikalinga nustatyti ne mažesnį kaip 80 balų, o kitus kriterijus parinkti tokius, kurie padidins perkamo objekto naudojimo efektyvumą bei atspindės potencialią ekonominę naudą (pvz. eksploatavimo išlaidos). Pasirinkus pirkimo dokumentuose vertinimo kriterijus, kurie tiesiogiai nesusiję su kriterijumi „Eksploatacinės išlaidos“, tokių kriterijų lyginamasis svoris bendroje sumoje neturėtų viršyti 5 balų (pvz.: rizikos valdymas ir aplinkos supratimas, darbų organizavimas ir komunikacija, aplinkosaugos priemonės ir vadybos sistemų taikymas).
 

Pinterest nuotr.

Dalintis socialiniuose tinkluose