Dėl tinklų rekonstrukcijos išlaidų pagal 05.3.2-APVA-R-014 priemonę

Dėl tinklų rekonstrukcijos išlaidų pagal 05.3.2-APVA-R-014 priemonę
Informuojame, kad Valstybės kontrolės specialistai atlikę projektų įgyvendinamų pagal 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, kuriuose numatyta nuotekų surinkimo ir vandens tiekimo tinklų (toliau – tinklai) rekonstrukcija patikrinimą nustatė, kad dalyje projektų nėra pakankamai pagrįstas planuojamų / rekonstruotų tinklų atitikimas PFSA[1] 33 p. reikalavimui, jog įgyvendinant geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcijos projektus, rekonstruojami tinklai turi būti nutiesti ne vėliau kaip iki 1990 m. gruodžio 31 d. Atsižvelgiant į tai Valstybės kontrolė Agentūrai pateikė privalomą rekomendaciją ir neleido Lietuvos Respublikai deklaruoti Europos Komisijai su tinklų rekonstrukcija susijusių išlaidų:
Atsižvelgiant į Valstybės kontrolės privalomą rekomendaciją buvo atlikti šie veiksmai:
–          Peržiūrėti visi projektai, kuriuose yra vykdoma tinklų rekonstrukcija, t.y. atlikta detali rekonstruojamų tinklų dokumentų analizė, įvertinant jų atitiktį  PFSA1 491 punktui, pagal kurį „kai įgyvendinant projektą rekonstruojami geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų surinkimo tinklai, daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į statinį registracijos išrašą iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko. Jei planuojami rekonstruoti tinklai neregistruoti nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banke, duomenis iš buhalterinės apskaitos dokumentų, įrodančius, kad planuojami rekonstruoti tinklai nutiesti ne vėliau kaip iki 1990 m. gruodžio 31 d.“;
–          Projektų vykdytojams nepateikus reikiamų dokumentų, kaip numatyta PFSA1 491 punkte, pagal Aplinkos ministerijos 2018-01-29 bei 2019-12-19 raštais pateiktus išaiškinimus, buvo prašoma projektų vykdytojų pateikti papildomus dokumentus ar duomenis, kurių visuma leistų įsitikinti tinklų statybos data, ir kad jie atitinka aukščiau nurodytas PFSA sąlygas. Kaip pagrindžiantys dokumentai buvo priimami ir netiesioginiai įrodymai, t.y. duomenys apie kitus, su rekonstruojamais tinklais ir/ar jų statybos data susijusius objektus, kada nutiesti tinklai, pavyzdžiui, nuotekų valykla, siurblinė, vandens bokštas, gręžiniai ir pan.;
–          Agentūros atsakingiems specialistams įvertinus papildomai projektų vykdytojų pateikus dokumentus ar duomenis dėl rekonstruojamų tinklų statybos metų bei siekiant užtikrinti audito atsekamumą, suderinus su Valstybės kontrolės atstovais, projektai buvo suskirstyti pagal jų rizikingumą minėtos rekomendacijos atžvilgiu į projektus, kuriuose „Trūkumų nenustatyta“, „Rizikingus“ ir „Nustatyta trūkumų“.
Atlikus minėtus veiksmus ir Valstybės kontrolės atstovams pateikus apibendrinančią informaciją bei ją auditoriams patikrinus, rekomendacija nebuvo panaikinta ir liko galioti. Taip pat liko sustabdytas su tinklų rekonstrukcija susijusių išlaidų deklaravimas Europos Komisijai. Aplinkos projektų valdymo agentūra siekiant, kad būtų galima įgyvendinti su tinklų rekonstrukcija susijusius projektus, įvertino visas galimybės ir pateikė Valstybės kontrolės atstovams siūlymus, kokias būdais bei dokumentais būtų galima būtų įrodyti atitiktį PFSA 33 p. reikalavimui, tokiu būdu užtikrinant rekomendacijos įgyvendinimą.
Valstybės kontrolė sutiko su parengtos metodikos nuostatomis ir leido toliau vykdyti numatytus projektus su sąlyga, kad bus laikomasi metodikoje nurodytų aspektų. Siunčiame susipažinimui minėtos metodikos apibendrinančią informaciją :

  1. Inžinerinių statinių dokumentų pagrįstumo tikrinimo seka ir elementai:

1.1.   NTR išrašo (Kadastrinių matavimų bylos Nr. C1 formoje ir Kadastro žemėlapiuose) elementai:
vieta (gyvenvietė, teritorija, gatvė);
tipas (vandentiekis, nuotekų tinklas);
ilgis (m);
– objekto statybos pabaigos metai.
 
1.2.   Buhalterinės apskaitos dokumentai (kartu su pagrindžiančiais dokumentais) elementai:
vieta (gyvenvietė, teritorija, gatvė);
tipas (Vandentiekis, nuotekų tinklas);
ilgis (m);
– objekto statybos pabaigos, įvedimo į eksploataciją ar buhalterinio dokumento metai.
 

  1. Jei viename iš 1.1p. ar 1.2p. nurodytų dokumentų nustatoma, kad objekto statybos metai nenurodyti arba vėlesni nei 1990-12-31 ir/ar išmokėta bent dalis lėšų konkrečiam fiziniam rodikliui mokėjimai sustabdomi ir inicijuojamas pažeidimo tyrimas. Jam pasitvirtinus, atliekamas sutarties pakeitimas (įvertinamas rodiklis bei jam skirtos lėšos) bei pažeidimui pasitvirtinus susigrąžinamos išmokėtos lėšos.

 

  1. Jei viename iš 1.1p. ar 1.2p. nurodytų dokumentų nustatoma, kad:

3.1.    pateiktuose dokumentuose nėra bent vieno iš šių elementų – vieta, tipas, ilgis arba tarp jų yra neatitikimai (pavyzdžiui, neatitinka metražas, gatvės pavadinimas nenurodytas ar nesutampa tarp dokumentų ir pan.) ir/ar negalimas audito sekos užtikrinimas;
3.2.   NTR išraše inžinerinis statinys nėra aiškiai įvardintas, bet netiesiogiai įrodomi jo statybos metai per kitus susijusius objektus (pvz. nuotekų valykla, vandens bokštas ir pan.).
Taikomos papildomos kontrolės procedūros:
3.3.   Tikrinant projektų pirkimų dokumentus, dokumentams nepritariama, kol nebus įsitikinta PFSA1 33 p. nurodytam reikalavimui atitikimas;
3.4.   Tikrinant projektų mokėjimo prašymus, kai tinklų atkarpos (dėl kurios kyla rizika):
3.4.1.       rekonstrukcijos darbai dar nepradėti  – Agentūra nevykdys mokėjimų, kol nebus įsitikinta PFSA1 33 p. nurodytam reikalavimui atitikimas;
3.4.2.       rekonstrukcijos darbai vykdomi/užbaigti, tame tarpe gali būti atlikta dalis mokėjimų – mokėjimai stabdomi, kol nebus įsitikinta PFSA1 33 p. nurodytam reikalavimui atitikimas;
3.4.3.       aukščiau nurodytais atvejais, organizuojami pristatymai projektų vykdytojams, išsiaiškinama ar minėtas rizikas gali panaikinti bei suderinami tolimesni veiksmai;
3.4.4.       Jeigu nustatoma, kad pateikti dokumentai nėra išsamūs, Agentūra prašys papildomų dokumentų.
 

  1. Tikrinant visų projektų, kuriais siekiama P.S.333 rodiklio galutinius mokėjimo prašymus, būtų reikalaujama pateikti naujai išduotas NTR pažymas ir tikrinama pagal visus 1.1 p. išvardintus elementus.

 

  1. Išskirtinis dėmesys skiriamas, tais atvejais, kai NTR pažymoje statybos rūšis pagal statybos užbaigimo dokumentą įvardinta kaip „Nauja statyba“ (tame tarpe statybos metai gali būti nurodyti vėlesni nei 1990-12-31), o pagal Stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą[2] priskiriama rodikliui P.S.333, tokiais atvejais tikrinama:

5.1.1.       ar naujai išduoto NTR išrašo 11 p. (Registro pastabos ir nuorodos) ir/ar 12 p. (Kita informacija) nurodyti įrašai iš kurių galima įsitikinti, kad naujas inžinerinis statinys ar jo atkarpa pastatytas vietoj esamo vandentiekio ir/ar nuotekų tinklo;
5.1.2.       ar naujai parengtos Kadastrinių matavimų bylos Nr. C1 formos objekto aprašomojoje dalyje nurodyta informacija iš kurios būtų galima įsitikinti, kad naujas inžinerinis statinys ar jo atkarpa pastatytas vietoj esamo vandentiekio ir/ar nuotekų tinklo (jeigu neįsitikinama pagal 5.1.1p.);
5.1.3.       ar iš Kadastrinių matavimų bylos Nr. C1 formos (inžinerinio statinio vietoj kurio naujai statoma) bei naujai pastatyto inžinerinio statinio parengtos Kadastrinių matavimų bylos Nr. C1 formos galima įsitikinti, kad naujas inžinerinis statinys ar jo atkarpa pastatytas vietoj esamo vandentiekio ir/ar nuotekų tinklo (jeigu neįsitinkinama pagal 5.1.1p. bei 5.1.2p.);
5.1.4.       ar iš techniniame projekte esamos informacijos galima įsitikinti, kad naujas inžinerinis statinys ar jo atkarpa statomas vietoj esamo vandentiekio ir/ar nuotekų tinklo (jeigu neįsitikinama pagal 5.1.1p., 5.1.2p. bei 5.1.3p.);
Jeigu įsitikinama, kad naujai statomi tinklai yra vietoj esamų iki 1990-12-31 pastatytų tinklų, projektui atliekami mokėjimai, jeigu ne – taikomi 2 p. nurodyti veiksmai.
Kylant klausimų ar neaiškumų dėl aukščiau pateiktos informacijos, kviečiame atvykti į susitikimą Agentūroje, prieš tai susiderinus laiką su už projektą atsakingu Agentūros projektų vadovu, kurio metu aptarsime konkrečią situaciją, susijusias rizikas, galimus jų sprendimo būdus bei sutarsime dėl tolimesnių veiksmų plano.
1 Aplinkos ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. D1-717 patvirtintas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-r-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1.
[2] Aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. D1-1050 patvirtintas Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.

Dalintis socialiniuose tinkluose