Dėl užterštų teritorijų tvarkymo planų tikslinimo tvarkos

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija išaiškino, kad atlikus papildomus ekogeologinius tyrimus turi būti patikslinti ir suderinti tvarkymo planai.

Informuojame, kad vadovaujantis Ekogeologinių tyrimų reglamento, patvirtinto Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-104 „Dėl Ekogeologinių tyrimų reglamento patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas), 44 punkte nurodoma, kad „Užterštos teritorijos tvarkymo plano parengimą organizuoja teritorijos savininkas arba valdytojas ar naudotojas, ar ūkinės veiklos vykdytojas pagal Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos aprašo reikalavimus.

Užterštos teritorijos tvarkymo planas turi būti rengiamas vadovaujantis jau atliktų preliminarių ir detalių ekogeologinių tyrimų rezultatais ir, jeigu to reikia taikytinų užterštos teritorijos tvarkymo metodų technologijai parinkti, atliktais papildomais ekogeologiniais tyrimais“. Todėl darytina išvada, kad atvejais kada užterštos teritorijos savininkas arba valdytojas ar naudotojas, ar ūkinės veiklos vykdytojas organizuoja papildomus užterštos teritorijos ekogeologinius tyrimus, turi būti rengiamas patikslintas užterštos teritorijos tvarkymo planas, kuris vadovaujantis Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo ir išankstinio pritarimo gavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. D1-228 „Dėl Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo ir išankstinio pritarimo gavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašo), nustatyta tvarka teikiamas derinti Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD).

AAD vadovaudamasis Aprašo 33 punktu priima motyvuotą sprendimą dėl pritarimo arba atsisakymo pritarti ūkio subjekto pateiktam užterštos teritorijos tvarkymo planui. Sprendimo priėmimo pagrindas – reikšmingas neigiamas poveikis žemei ir požeminiam vandeniui, patvirtintas Aprašo 92.1 ir 93 punktuose numatyta tvarka.

Pažymėtina, kad vadovaujantis Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos / apsaugos reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 „Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos / apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ ekogeologiniai tyrimai, cheminėmis medžiagomis užterštoje teritorijoje, 24 punktu papildomi ekogeologiniai tyrimai atliekami vadovaujantis Reglamento nuostatomis. Reglamento 35 punkte nurodoma, kad vykdyto ekogeologinio tyrimo ataskaita turi būti pateikta Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos, kuri vadovaudamasi Reglamento 41 punktu rengia ir teikia ataskaitos vertinimo išvadas.

Dalintis socialiniuose tinkluose