Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyto neatitikimo

Siekdami padėti projektų vykdytojams užtikrinti pirkimo procedūrų teisėtumą, pateikiame informaciją dėl Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) nustatyto neatitikimo (Pirkimo objektas: „Buitinių nuotekų šalinimo tinklų ir nuotekų valymo įrenginių statyba“):

Pirkimas buvo vykdomas pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus: pirmas kriterijus: kaina (lyginamasis svoris 80), antras kriterijus – eksploatacinės sąnaudos (lyginamasis svoris 15), trečias kriterijus – sąžiningos prekybos sąlygos (lyginamasis svoris 5).

Pirkimo sąlygose nustatyta, kad „taikant antrąjį kriterijų vertinami nuotekų surinkimo tinklų ir nuotekų valymo įrenginių elektros energijos kaštai“. Pirkimo sąlygų 93 punkto lentelėje (Elektros energijos kaštų apskaičiavimas) Perkantysis subjektas nenurodė nuotekų surinkimo tinklų ir nuotekų valymo įrenginių bei jų skaičiaus, o nustatė reikalavimą, kad „turi būti surašyti visi rangovo pasiūlyme numatyti technologiniai įrenginiai“.

Atsižvelgiant į pirkimas vykdomas pagal FIDIC geltonosios knygos sąlygas (perkamos projektavimo paslaugos ir darbai), tiekėjams nustatytas reikalavimas – dar neturint topografinės nuotraukos bei neparengus pirkimo objekto projekto, nuspręsti ir pasiūlyme surašyti visus: technologinius įrenginius bei apskaičiuoti elektros energijos sąnaudas. Tokiu būdu, pagal pirkimo dokumentų nuostatas, Tiekėjai pasiūlymuose teikia preliminarius duomenis apie nuotekų surinkimo tinklų technologinius įrenginius, paskaičiuoja preliminarias eksploatacines išlaidas, o PS privalo šiuos duomenis įvertinti bei palyginti. Pažymėtina, kad šiais reikalavimais sudarytos sąlygos nesąžiningai konkurencijai, nes, pvz., tiekėjas siekdamas parodyti kuo mažesnes sąnaudas ir siekdamas gauti kuo aukštesnį įvertinimą, gali pasiūlyme nenurodyti visų reikalingų siurblinių, o projektavimo metu (Pirkimo sutarties vykdymo metu, atsižvelgdamas į Pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas) pakeisti duomenis, padidinti siurblinių skaičių. Tokiu būdu, pasiūlymai tampa objektyviai nepalyginami.

Taip pat pažymėtina, kad su antru kriterijumi „eksploatacinės sąnaudos“ susijęs reikalavimas – kartu su pasiūlymu pateikti „Elektros energijos suvartojimo garantiją“. Vertinant su Garantija susijusius reikalavimus, pažymėtina, kad:

1)Pirkimo dokumentuose nenustatytas reikalavimas, kad pasiūlyme nurodyti elektros energijos kaštai privalo nesikeisti, net jeigu statinio projekto rengimo metu (parengus topografinę nuotrauką) bus patikslinti nuotekų siurblinių ir kėlyklų skaičiai. Todėl Pirkimo sutarties vykdymo metu pasinaudoti Garantija gali nebūti galimybės, jei projektavimo metu būtų patikslintas įrengimų skaičius, nurodytas Rangovo pasiūlyme (pvz., padidinus įrengimų skaičių, išaugtų elektros energijos sąnaudos, nes tokia galimybė nustatyta Pirkimo dokumentuose ). Tokiu būdu, Garantija netektų prasmės;

2)Pirkimo dokumentuose (ar Garantijoje) nenustatytos tyrimų sąlygos, nenurodyta, kiek laiko (prieš priimant įrenginius eksploatacijai) vyks tyrimai, kaip tyrimų metu bus įvertintos elektros energijos sąnaudos, kaip bus palyginamos su tiekėjo pasiūlyme nurodytais „metiniais energijos kaštais, esant garantuotam skaičiuotinam vidutiniam elektros energijos suvartojimui“, kaip tyrimų metu bus įvertintas „projektinis elektros įrenginių darbo laikas“ (atsižvelgiant į tai, kad pasiūlyme reikalaujama pateikti „įrenginio darbo laiką per metus“).

______

Pirkimo sąlygose nustatytas reikalavimas – pateikti techninį pasiūlymą bei siūlomų medžiagų ir įrenginių technines charakteristikas. Tarnyba pažymi, kad dalis reikalavimuose išdėstytų nurodymų – tiekėjo pasiūlyme Pirkimui pateikti techninius duomenis, medžiagas, informaciją, schemas, skaičiavimus yra neproporcingi ir nepagrįsti šiame Pirkimų procedūrų etape (teikiant pasiūlymus), pertekliniai, kadangi Pirkimu yra siekiama įsigyti projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas bei rangos darbus, kurie vykdomi vadovaujantis Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų elektros ir mechanikos įrenginių Projektavimo ir Statybos bei Įrangos sutarties sąlygos FIDIC „Geltonoji knyga“ (toliau – FIDIC sutartis) nuostatomis, todėl dalis sprendimų (pvz., privalomųjų ir pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas, inžineriniai geologiniai tyrinėjimai (geologiniai gręžiniai, topo nuotrauka), projekto ekspertizė, tvirtinimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas, darbo projekto parengimas ir kt. reikalavimai), paaiškėtų tik Pirkimo sutarties vykdymo metu, tiekėjui rengiant projektą.

Apibendrindama išdėstytą, Tarnyba pažymi, kad dalis Reikalavimų nesiejami su ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijais ir kuria tiekėjams neproporcingą naštą pasiūlymų rengimo etape, nors Perkančiajam subjektui tokie aprašymai neteikia pridėtinės vertės, t.y. nesukuria ekonominės naudos. Tačiau tiekėjų, nepateikusių nors dalies Duomenų pagal Reikalavimus, pasiūlymai būtų atmetami pagal Pirkimo sąlygų nuostatas, kaip nepriimtini pasiūlymai (Įstatymo 2 straipsnio 6 dalis) ir nevertinami pagal nustatytus kriterijus, net jei jų reikšmės būtų geriausios. Tuo sudarytos neapgrįstos galimybės, atmesti tiekėjų pasiūlymus iki pasiūlymų vertinimo pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus.

Tarnyba konstatuoja, kad Perkantysis subjektas pažeidė Įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus proporcingumo, lygiateisiškumo ir skaidrumo principus.

Dalintis socialiniuose tinkluose