ES fondų investicijos kuria gražesnę ir švaresnę Lietuvą

Visą savaitę, spalio 11-16 dienomis, Vinco Kudirkos aikštėje, Vilniuje, miesto gyventojai ir svečiai stabtelėdavo prie APVA inicijuotos ekspozicijos „Ką gali padaryti tu?” meninių instaliacijų, pasinerdami į aplinkosaugos problemas bei stengdamiesi atsakyti sau į provokuojančius klausimus: „Ar norėtum atsigerti šio vandens?“, „Ar norėtum, kad tai patektų į tavo kraują?“, „Kada paskutinį kartą matei gyvą kurtinį?“, „Ar norėtum, kad visos Lietuvos pievos būtų tokios?“, „Ar norėtum žiemoti už tokios sienos?“.

 

Galime tik dar kartą pasidžiaugti, jog ES investicijų fondų lėšomis iš esmės gerinama įvairių Lietuvos vietovių aplinka bei gyvenimo sąlygos gyventojams:

 

2007–2013 m. skatinant daugiabučių namų modernizavimą buvo parengti 2486 daugiabučių namų investicijų planai, vykdyta aktyvi viešinimo kampanija spaudoje, internete, televizijos ir radijo laidose, suorganizuota 60 seminarų gyventojams, juos atstovaujančioms ir vienijančioms organizacijoms, įgyvendintos 32 skatinimo iniciatyvos ir paskatinta 617 000 potencialių paramos gavėjų – renovuotinų daugiabučių butų savininkų. 2014–2020 m., siekiant ir toliau skatinti daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimą, bus informuojami, mokomi bei konsultuojami gyventojai, ugdant jų sąmoningumą. Planuojama, kad 2018 metų pabaigoje daugiabučių namų modernizavimui pritarianti gyventojų dalis išaugs iki 51 proc.


2007–2013 m. įrengta apie 1700 km vandens tiekimo ir apie 2500 km nuotekų surinkimo bei transportavimo tinklų, pastatyta arba atnaujinta 110 įvairaus dydžio miestų ir miestelių nuotekų valymo įrenginių, 15 miestų ir miestelių vandens gerinimo įrenginių, apie 70 000 gyventojų iš 344 miestų ar miestelių pradėjo naudotis centralizuotu vandens tiekimu, apie 100 000 gyventojų – nuotekų surinkimu. 2014–2020 m. bus skiriamos didesnės investicijos gyvenvietėms su 200-2000 gyventojų, inventorizuojama ir registruojama naudojimui tinkama vandens paruošimo ir tiekimo bei nuotekų tvarkymo infrastruktūra, atnaujinant esamus ar statant naujus objektus. Planuojama, jog pagerintos vandens tiekimo paslaugos pasieks per 130 000 gyventojų, o geresnės kokybės nuotekų tvarkymo paslaugos – virš 60 000 gyventojų. Be to, bus rekonstruoti 680 km vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų.


2014–2020 m. bus įsigyjama gatvių valymo įranga bei parengiami didžiųjų savivaldybių aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai, intensyviai informuojami gyventojai apie galimybes prisidėti prie aplinkos oro taršos mažinimo, oro kokybės gerinimo ir galimas neatsakingo elgesio pasekmes.


2007–2013 m. parengta daugiau nei 500 biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugos dokumentų. Jų dėka mūsų šalyje saugesnės gali jaustis net 26 retos rūšys: kurtinys, lūšis, puošnioji plačialapė klumpaitė, unikalus drugelis kraujalakinis melsvys, juodasis gandras ir kt. Gamtai stebėti skirtingose šalies teritorijose pastatyti 8 apžvalgos bokštai. Ÿ24 saugomose Lietuvos teritorijose – valstybiniuose parkuose ir rezervatuose – įrengti net 22 lankytojų centrai ir 16 informacinių sistemų. 2014–2020 m. bus siekiama pagerinti vietinės augalijos ir gyvūnijos rūšių, buveinių ir kraštovaizdžio arealų būklę, plėtoti saugomų teritorijų ir „Natura 2000” tinklą, bus vykdomos priemonės, stiprinančios gamtinį karkasą, stabdančios biologinės įvairovės nykimą, ekosistemų ir jų teikiamų paslaugų kokybės blogėjimą. ŸNumatoma finansuoti saugomų ir griežtai saugomų rūšių apsaugos planų ir veiksmų planų konkrečioms saugomoms rūšims rengimą bei apsaugos priemonių įgyvendinimą tiek „Natura 2000”, tiek kitose šalies teritorijose.


2007–2013 m. Verkių regioniniame parke ir jo apylinkėse atlikti Sosnovskio barščio gausos reguliavimo darbai, t.y. iškasti subrendę ir pribręstantys individai, augalai naikinti cheminėmis ir agrotechninėmis priemonėmis, nuolat pjaunama žolė. Siekiant išlaikyti biologinę įvairovę, buvo nustatytos ir įgyvendintos dar 7 invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonės, gausialapio lubino invazija ribota 18 Lietuvos vietų, uosialapio klevo – 13 vietų. Inventorizuoti visai Europai svarbūs 53 natūralių buveinių tipai. 2014–2020 m. numatyta reguliuoti Sosnovskio barščio gausą dar 6 Lietuvos vietose. Rengiama dokumentacija ir kitų invazinių augalų (baltažiedės robinijos – 15 vietų, vėlyvosios ievos – 5 vietos, uosialapio klevo – 3 vietos, šluotinio sausakrūmio – 3 vietos) kontrolės priemonėms numatyti.

 

Nuotraukos – fotografo Mindaugo Mikulėno ir fotomenininko Audriaus Tuleikio.

Dalintis socialiniuose tinkluose