Gyvenamųjų namų modernizavimas

Nuo 2021 m. gruodžio 15 d. iki 2022 m. vasario 1 d. individualių gyvenamųjų namų savininkai kviečiami teikti Projekto registracijos formas kompensacinėms išmokoms už gyvenamųjų namų (vieno ar dviejų butų) atnaujinimą (modernizavimą).
Projekto registracijos formą užpildyti galima tik per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS) https://apvis.apva.lt/
Projektams finansuoti skirta 4,2 mln. eurų.
Maksimali kompensacinė išmoka vienam Projektui – iki 14 500 eurų.
Kompensacinės išmokos dydis apskaičiuojamas padauginus namo naudingą plotą iki atnaujinimo (modernizavimo) iš fiksuoto dydžio. Fiksuotas dydis už 1 kvadratinį metrą namo naudingo ploto – 75 eurai.
Tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos, kurios yra patirtos ne anksčiau kaip nuo einamųjų metų programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo dienos t. y. 2021 m. balandžio 22 d.
Dėl kompensacinių išmokų galės kreiptis fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namą, kurio statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.).
Parama bus skiriama, jeigu atnaujinus (modernizavus) namą bus pasiekta ne mažesnė nei B namo energinio naudingumo klasė ir sumažintos skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo).
SVARBU! Jei atnaujinamame (modernizuojamame) name yra iškastiniu kuru (išskyrus gamtines dujas) kūrenamas šilumos įrenginys, modernizavimo metu jis turi būti pakeistas į katilą, kuris atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijos reikalavimus ar šilumos siurblį, skirtą karšto vandens ir šilumos energijos gamybai.
Kartu su Projekto registracijos forma pareiškėjas privalo pateikti:

 1. Informaciją apie turėtą aukščiausią namo energinio naudingumo klasę, šiluminės energijos sąnaudas (kW/m2) ir CO₂ kiekį (kg/m²/metai) iki pastato atnaujinimo (modernizavimo) pradžios. Jeigu namui nebuvo nustatyta energinio naudingumo klasė (išduotas energinio naudingumo sertifikatas), prieš pateikiant Projekto registracijos formą reikia atlikti pastato energinio naudingumo sertifikavimą (Sužinoti ar namui yra išduotas energinio naudingumo sertifikatas arba pasitikslinti jo galiojimą bei sužinoti šiluminės energijos sąnaudas (kW/m2) ir CO₂ kiekį (kg/m²/metai) galima čia www.spsc.lt);
 2. Gyvenamojo namo kadastrinių matavimų bylos kopiją;
 3. Planuojamo atnaujinti (modernizuoti) namo ir projekto registracijos formoje nurodytų energijos efektyvumo didinimo priemonių fotonuotraukos (Sertifikavimo eksperto pažymoje nurodytų energijos efektyvumo didinimo priemonių fotonuotraukos);
 4. Sertifikavimo eksperto pažyma (skaičiavimai) (Energinio naudingumo vertinimo pažymą galima rasti čia), kad įgyvendinus konkrečias energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones bus pasiekta B energinio naudingumo klasė ir sumažintos skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos ne mažiau kaip 40%, lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki namo atnaujinimo (modernizavimo);
 5. Laisvos formos bendrasavininkių (bendraturčių) sutikimas įgyvendinti projektą, jei yra namo bendrasavininkių (bendraturčių);
 6. Notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėją, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti projekto registracijos formą ir (ar) pateikti išlaidų kompensavimo prašymą ir (ar) apmokėti išlaidas ir pan.);

Kompensacinė išmoka nerezervuojama ir neteikiama:

 1. kai paramos prašoma tuo pačiu unikaliu numeriu registruotam namui, kuriam jau buvo išmokėta kompensacinė išmoka iš Programos Priemonės lėšų ankstesniais metais;
 2. kai gyvenamajam namui iki kvietimo teikti projekto registracijos formas paskelbimo dienos yra (ar) buvo išduotas B ar aukštesnės klasės energinio naudingumo sertifikatas;
 3. kai gyvenamajam namui iki projekto registracijos formos pateikimo Agentūrai dienos, nebuvo nustatyta energinio naudingumo klasė (išduotas energinio naudingumo sertifikatas);
 4. kai gyvenamajam namui iki projekto registracijos formos pateikimo Agentūrai dienos, buvo pradėti modernizavimo ar rekonstrukcijos darbai;
 5. kai vieno ar dviejų butų gyvenamojo namo bendrasavininkis (bendraturtis) yra ne fizinis, o juridinis asmuo (pvz., bendrasavininkis savivaldybė, valstybė).

 
Agentūra per 60 kalendorinių dienų nuo kvietimo pabaigos t.y. iki 2022 m. balandžio 1 d.  įvertins projekto registracijos formas ir per (APVIS) https://apvis.apva.lt/ informuos pareiškėjus.
Projektai atrenkami konkurso būdu pagal prioritetinius projektų atrankos kriterijus. Projektų atranka nepriklausys nuo projekto registracijos formos pateikimo pirmumo.
Prioritetiniai balai suteikiami pagal:

 1. Turėtą aukščiausią namo energinio naudingumo klasę iki pastato atnaujinimo (modernizavimo) pradžios. Aukštesnis balas skiriamas Projektams, kurie prieš pastato atnaujinimą (modernizavimą) turėjo žemesnę energinio naudingumo klasę t. y., jei iki pastato atnaujinimo modernizavimo pastatas buvo:

C klasės – 2 balai;
D klasės – 4 balai;
E klasės – 6 balai;
F klasės – 8 balai;
G klasės – 10 balų.

 1. Jeigu projektai surenka vienodai balų, tai prioritetai skiriami tiems, kurių planuojamų atnaujinti (modernizuoti) namų skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos 1 kv. m. namo naudingo ploto iki atnaujinimo (modernizavimo) yra didžiausios.

Atkreipiame dėmesį, jog šiomis priemonėmis siekiama sumažinti privačių namų šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas, todėl gyvenamųjų namų rekonstrukcijos darbai ir jų metu padidėję pastatų plotai nėra tinkami finansuoti.
Rekomendacijas dėl informacijos pateikimo notaro patvirtintame įgaliojime ir laisvos formos sutikimo įgyvendinti projektą galima rasti čia: https://apvis.apva.lt/duk
Tvarkos aprašo 11 p. nustato, kad pareiškėjas ne vėliau kaip per 15 mėnesių nuo kvietimo teikti projekto registracijos formas pabaigos dienos turi atnaujinti (modernizuoti) namą (pasiekti ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinti skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas (kWh/vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies)  naudingo ploto per metus) ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo)) ir Agentūrai pateikti tinkamai užpildytą išlaidų kompensavimo prašymą su privalomais pateikti dokumentais. Duomenys apie namo skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudas iki atnaujinimo (modernizavimo) ir po atnaujinimo (modernizavimo) turi būti registruoti Pastatų energinio naudingumo sertifikatų registre.
Svarbu žinoti, kad jeigu pareiškėjas neįgyvendina projekto ir (ar) nepateikia išlaidų kompensavimo prašymo kartu su privalomais pateikti dokumentais iki Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) tvarkos aprašo 11 punkte nurodyto projekto įgyvendinimo pabaigos arba raštu neinformuoja Agentūros, kad negalės įgyvendinti projekto iki 2022 m. gruodžio 1 d., kai pareiškėjas pateikė projekto registracijos formą, jis netenka teisės kreiptis ir gauti kompensacinės išmokos iš Programos lėšų vienus metus nuo metų, einančių po metų, kai paskelbtas kvietimas.
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą Agentūroje skelbiama internetinėje svetainėje www.apva.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.
Duomenų teikimo per Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos duomenų mainų svetainę taisykles galima rasti čia: https://apvis.apva.lt/duomenu-mainu-svetaines-taisykles
Daugiau informacijos apie projekto sąlygas ir reikalavimus rasite Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) tvarkos apraše: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c93f92c0a76e11ebbcbbc2971cdac3cb 
Kiti susiję teisės aktai:
Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 sąmatą detalizuojantis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-237; https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9e49e292a2d811ebb458f88c56e2040c/asr
Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmata, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 194. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3e6c133092dd11eb9fecb5ecd3bd711c/asr
 
Informacija teikiama:
pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00,
penktadieniais 8.00-12.00 ir 12.45 -15.45
konsultacija tel. 8 614 99 699

Dalintis socialiniuose tinkluose