8 įmonės pateikė paraiškas oro taršai mažinti

Š. m. kovo 31 d. baigėsi paraiškų surinkimas subsidijoms iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos (LAAIFP) gauti, pagal priemonę pagal LAAIF programos lėšų naudojimo 2020–2022 m. finansavimo kryptį – „projektams, susijusiems su eksploatuojamų 1 MW ir didesnės, bet ne didesnės kaip 50 MW šiluminės galios vidutinių kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu“.
Priemonei skirta 2,5 mln. eurų subsidijų. Šios subsidijos – skiriamos įmonėms iš anksto pasiruošti įgyvendinti 2015 m. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų teršalų, išmetamų iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo, reikalavimus. Nuo 2025 m. griežtės išmetamų į aplinkos orą teršalų normos kurą deginantiems įrenginiams, kurių vardinė šiluminė galia didesnė kaip 5 MW, bet mažesnė kaip 50 MW, nuo 2030 m. – įrenginiams, kurių galia 1 MW ar didesnė, bet ne didesnė kaip 5 MW.
Tai buvo pakartotinis kvietimas teikti paraiškas. Šiame kvietime buvo išplėstas galimų pareiškėjų ratas. Dėl subsidijos galėjo kreiptis ne tik kietąjį, bet ir kitas kuro rūšis deginančius įrenginius eksploatuojančios įmonės.
Galimybe teikti paraiškas pasinaudojo 8 pareiškėjai. Jų pateiktų paraiškų prašomų subsidijų suma yra kiek daugiau nei 1,2 mln. EUR. Įmonėse numatomos diegti oro taršos mažinimo priemonės pasiskirsto taip – Elektrostatinių filtrų diegimas (3 pareiškėjai), dujų degiklių keitimas (2 pareiškėjai) ir po vieną pareiškėją rankoviniam filtrui, kondensaciniam ekonomaizeriui ir pastarųjų kombinacijai įsirengti.
Kadangi surinktų paraiškų subsidijų poreikis yra mažesnis nei numatyta skirti, Aplinkos ministerija priims sprendimą ar turi būti organizuojamas kitas kvietimas ar nepanaudotos lėšos bus perskirstomos kitoms priemonėms finansuoti.
Pateiktų paraiškų sąrašas yra čia.

Dalintis socialiniuose tinkluose