Informavimas apie projektus: ką svarbu žinoti projektų vykdytojams?

Visuomenės informavimas apie vykdomą projektą  padeda vykdytojui užmegzti dialogą su tiksline auditorija  ir sklandžiai įgyvendinti projektą. Ypač tai aktualu vykdant projektus, kurie lemia tam tikrus pokyčius gyventojams, ar norima paskatinti tam tikrą tikslinę grupę naudotis projekto metu sukurta nauja paslauga.
Nesvarbu, ar vykdant projektą planuojama didelė ar tik formali  viešinimo kampanija  – projektų vykdytojams visuomet tenka susidurti su projektų viešinimo instrumentais. Dėl jų neretai iškyla įvairių klausimų.
Šiame tekste apžvelgsime, kokios informavimo priemonės yra privalomos, kokiais kitais būdais galima viešinti projektus bei kokių dažniausių klaidų pasitaiko skelbiant informaciją apie projektus.
Privalomi ir papildomi projektų viešinimo instrumentai
Išskiriamos dvi – privalomos ir kitos (neprivalomos) – informavimo apie projektą priemonės,  skirtos informuoti  tikslines grupes apie vykdomą projektą, jo tikslus, planuojamus rezultatus,  naudą ir projekto finansavimą.
Privalomos informavimo apie projektą priemonės, kaip ir nusako jų pavadinimas, yra privalomos visiems projektų vykdytojams.
Visiems projektų vykdytojams privalomos šios informavimo apie projektą priemonės:
– Informacinis plakatas, informacinė lentelė arba stendas;
– Informacija apie projektą projekto vykdytojo svetainėje;
– Informacija apie projektą ir ES 2014–2020 metų struktūrinių fondų ženklas visuose dokumentuose ir informacinėse priemonėse, skirtose projekto dalyviams ir visuomenei.
Kitos komunikacijos priemonės, kurias pasitelkus galima informuoti visuomenę apie projektus – tai žiniasklaida, informacija internete, pranešimai žiniasklaidai, spaudos konferencija, informaciniai renginiai, projekto reklama, suvenyrai.
Kaip pateikti informaciją šiuose kanaluose? Apžvelkime kiekvieną atskirai.
Stendai,  plakatai arba informacinis stendas
Projektų vykdytojai, nekabinantys informacinių lentų, įsipareigoja projekto pradžioje pakabinti bent vieną ne mažesnį kaip A3 formato informacinį plakatą. Jeigu vykdomas infrastuktūros ar statybos projektas, kurio įgyvendinimui investicijos skirtos iš ERPF ar Sanglaudos fondo lėšų, ir jo vertė viršija 500 000 eurų, projekto pradžioje vykdytojas turi pakabinti ne plakatą, o laikiną informacinę lentelę arba pastatyti laikiną informacinį stendą. Be to, iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos šių projektų vykdytojai turi pakabinti nuolatinę informacinę lentelę arba pastatyti nuolatinį informacinį stendą.
Vykdant kitus projektus, projektų vykdytojai turi pakabinti bent vieną ne mažesnį kaip A3 formato informacinį plakatą.
Stenduose, plakatuose ir informacinėje lentelėje turi būti pateikta tokia informacija:
Projekto pavadinimas;
Pagrindinis tikslas;
Darbų pradžios ir pabaigos datos (infrastruktūros ar statybos projektuose);
Projekto vykdytojas;
ES fondas, iš kurio finansuojama.
Plakate nurodomas projekto pavadinimas bei tikslas turi būti aiškūs ir lengvai suprantami. Projekto pavadinimą galima suformuluoti taip, kad jis būtų aiškiai suprantamas.  Tam nebūtina naudoti formuluočių, kaip paraiškoje. Svarbiausia, kad plakate pateikta informacija apibrėžtų, koks projektas vykdomas ir koks jo tikslas. Taip pat svarbu, kad plakatas, laikina ir nuolatinė informacinė lentelė arba stendas būtų tinkamo dydžio, gerai matomi ir įskaitomi. Šias komunikacijos priemones būtina įrengti  matomoje vietoje, pavyzdžiui,  prie įėjimo į pastatą.
Informacija interneto svetainėje
Jei vykdytojas turi interneto svetainę, jis turi paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą, jo tikslus, rezultatus ir informuoti apie finansavimą iš atitinkamo ES struktūrinio fondo.
Skelbiant informaciją apie projektą internete, svarbu atkreipti dėmesį į ES emblemos naudojimą – ji visuomet turėtų būti įkelta svetainės puslapio viršuje ir aiškiai matoma.
Informacija kituose dokumentuose
Projektų viešinimui taip pat gali būti naudojami įvairūs informaciniai spausdinti ar elektroniniai leidiniai, kuriuose  rašytine ir vaizdine medžiaga (nuotraukomis, grafikais, lentelėmis ir pan.) pristatomas projektas, jo reikšmė, rezultatai ir nauda. Jei projekto metu sukuriama nauja paslauga, leidinyje galima tikslinę auditoriją paskatinti ja naudotis.
Kitos, su projektų viešinimu susijusios informacinės priemonės bei dokumentai, skirti visuomenei ar projekto dalyviams, – tai kvietimai, renginio programos, pažymėjimai, dalyvavimo renginiuose patvirtinimo dokumentai ir pan.  Šias priemones projektų vykdytojai taip pat dažnai naudoja  mokymų ir panašių renginių metu.
Ant visų šių informacinių dokumentų ir leidinių  turi būti nurodoma tam tikra informacija – tai
ES 2014–2020 metų struktūrinių fondų ženklas ir informacija apie ES struktūrinį  fondą, iš kurio finansuojamas projektas.
Kaip naudoti ES 2014–2020 metų struktūrinių fondų ženklą?
ES 2014–2020 metų struktūrinių fondų ženklas – privalomas ES investicijų informavimo apie projektą elementas, tad jis turi būti naudojamas visose informavimo apie projektą priemonėse, įgyvendinamose iš projekto lėšų.
Šis ženklas turi būti naudojamas ir ant žiniasklaidai siunčiamo pranešimo spaudai, nors žiniasklaidos priemonės šio ženklo skelbdamos pranešimo tekstą savo kanale ir nenurodo.
Kartu su ES fondų ženklu, ten kur įmanoma, turi būti pateikiama ir nuoroda į ES ir ES struktūrinį fondą, kurio lėšomis nansuojamas projektas.
2014–2020 m. ES fondų investicijų ženkle vaizduojamas Lietuvos žemėlapio kontūras ir jį apgaubianti ES vėliava. Šis logotipas atspindi investicijų programų esmę – kartu kuriamą ateitį Lietuvoje.
ES fondų logotipas negali būti keičiamas ir jį naudojant būtina laikytis nustatytų taisyklių. Egzistuoja kelios logotipo versijos, kad ženklą būtų patogiau naudoti esant skirtingiems fonams.
Visas ES fondų ženklo versijas galima parsisiųsti šiuo adresu:  https://www.esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas
Informacija radijui ir televizijai
Kuriant radijo ar TV reklamas arba laidas, kuriomis informuojama apie projektą, jų pradžioje arba pabaigoje turi nuskambėti teiginys apie ES struktūrinių fondų finansavimą. Tokių teiginių pavyzdžiai: „projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis“, „veiklos finansuojamos ES struktūrinių fondų lėšomis“ ir pan.
TV reklamose ir laidose taip pat turi būti parodytas ES fondų ženklas.

Dalintis socialiniuose tinkluose