INVESTICINĖ PARAMA BIOMETANO DUJŲ GAMYBAI IR (AR) BIODUJŲ VALYMO ĮRENGINIAMS ĮRENGTI

Atnaujinus kvietimą nuo 2020 m. rugpjūčio 17 d. juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.7. punktas) „Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti“ (toliau – Priemonė).
Atnaujintame kvietime nebus taikomas aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis kaip 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento.
Pareiškėjai/paramos gavėjai

 • Juridiniai asmenys – mažos, vidutinės arba didelės įmonės.
 • Žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai.

Paraiška gali būti teikiama su partneriais pasirašius tarpusavio bendradarbiavimo susitarimus dėl veiklos, susijusios su biometano dujų gamyba.
Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano Priemonę.
Investicinė parama skirta:

 1. Naujai statomai biodujų jėgainei, kartu su biodujų valymo įrenginiais leidžiančiais išvalytą biometaną tiekti į gamtinių dujų tinklus arba panaudoti transporto sektoriuje.
 2. Naujai statomiems biodujų valymo įrenginiams prie esamų biodujų jėgainių, leidžiantiems išvalytą biometaną tiekti į gamtinių dujų tinklus arba panaudoti transporto sektoriuje.

Biometanas turi būti pagamintas iš žaliavų, arba jų dalies bendrame žaliavų masės balanse, numatytų Direktyvos 2018/2001 IX priedo A dalies sąraše.
Pagamintas biometanas turi atitikti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 38 straipsnio 2, 4, 5 ir 7 dalyse numatytus biodegalų tvarumo kriterijus, taip pat jeigu biometanas yra tiekiamas į gamtinių dujų tinklus – energetikos ministro patvirtintus gamtinių dujų kokybės reikalavimus.
Kvietimo suma
2020 m. kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 8 mln. Eur Klimato kaitos programos lėšų.
Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos
Vadovaujantis Tinkamomis projektų išlaidų kategorijomis pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ tinkamos išlaidos yra:

 1. bioreaktorių įrengimas;
 2. įrenginių, skirtų biomasės transportavimui, apdorojimui ir tiekimui į bioreaktorių, įsigijimas;
 3. substrato apdorojimui ir degazuoto substrato tvarkymui skirtų įrenginių įsigijimas;
 4. biodujų valymo įrenginių įrengimas;
 5. biodujų ir (ar) biometano saugojimo įrenginių įsigijimas;
 6. kokybės matavimo ir užtikrinimo, apskaitos ir suslėgimo įrenginių įsigijimas;
 7. biometano užpildymo įrangos prie biodujų jėgainės įrengimas;
 8. 1-7 punktuose numatytų įrenginių montavimo darbai.

Išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su aukštesnio aplinkos apsaugos lygio užtikrinimu, nėra tinkamos finansuoti.
Išlaidos elektros ir/ar šilumos gamybai iš biodujų nėra tinkamos finansuoti.
Finansavimo dydis vienam pareiškėjui

 • 45 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų kai remiama didelė įmonė;
 • 55 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų kai remiama vidutinė įmonė;
 • 65 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų kai remiama maža įmonė ar žemės ūkio veiklą vykdantis subjektas, nepriklausomai nuo jo dydžio.

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 4 mln. eurų.
ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD GALIOJA NAUJA IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIO SUMAŽINIMO VERTINIMO METODIKOS REDAKCIJA
Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. D1-315 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priede pateiktą Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką, rasite ČIA.
CO2 skaičiavimo pavyzdžius rasite ČIA.
Paraiškų (finansuotinų projektų) atrinkimas
Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas.
Paraiškų atrankos būdas – konkursinis.
Projekto naudingumo kriterijai
1. Projektai, kuriuos įgyvendinus bus efektyviau sumažintas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. Pirmenybė bus teikiama didžiausią aplinkosauginį efektyvumą  vienam išleistam paramos eurui pasiekusiam pareiškėjų projektams, kurie su 1 subsidijos Eur sutaupo didesnį  išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Balai apskaičiuojami pagal formulę:
E=(Ei / Emax)×65.
Kur:
Ei – vertinamo projekto aplinkosauginio efekto parametro reikšmė, CO2kg/Eur;
Emax – didžiausia visuose projektuose nustatyta aplinkosauginio efekto parametro reikšmė, CO2kg/Eur.
2. Projektai, kuriuose pareiškėjai savo ūkiuose pasiekia kuo didesnį mėšlo procentą bendroje biodujų gamybos žaliavų struktūroje. Pirmenybė bus teikiama didžiausią savo ūkiuose susidarančio gyvulių ar paukščių mėšlo procentą bendroje biodujų gamybos žaliavų struktūroje pasiekusiems pareiškėjams (gali būti ir susikooperavę). Balai apskaičiuojami pagal formulę:
M=(Mi / Mmax)×35.
Kur:
Mi – vertinamo projekto susidarančio gyvulių ar paukščių mėšlo procentą bendroje biodujų gamybos žaliavų struktūroje procentais;
Mmax – visuose projektuose nustatyta didžiausia susidarančio gyvulių ar paukščių mėšlo bendroje biodujų gamybos žaliavų struktūroje procentais reikšmė;
 
Maksimalus galimas balų skaičius – 100.
Mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 20 balų. Paramos paraiška atmetama jeigu pareiškėjo projektas atrankos vertinimo metu nesurinko mažiausio projektų atrankos balų skaičiaus.
Papildomi reikalavimai subsidijos lėšomis įsigyjamai įrangai

 1. Biometanas turi būti pagamintas iš žaliavų, arba jų dalies bendrame žaliavų masės balanse, numatytų Direktyvos 2018/2001 IX priedo A dalies sąraše.
 2. Pagamintas biometanas turi atitikti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 38 straipsnio 2, 4, 5 ir 7 dalyse numatytus biodegalų tvarumo kriterijus, taip pat jeigu biometanas yra tiekiamas į gamtinių dujų tinklus – energetikos ministro patvirtintus gamtinių dujų kokybės reikalavimus.

Paraiškų priėmimo tvarka
Paraiškos priimamos nuo 2020 m. rugpjūčio 17 d. iki spalio 1 d. 17.00 val. Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos pateikimas paraiškų priėmimo laikotarpiu vertinimui įtakos neturės.
Paraiškos, kurių išsiuntimo ar gavimo data ankstesnė, nei paskelbta priėmimo pradžia, bus nevertinamos ir grąžinamos atgal.
Paraiškas subsidijai gauti galite teikti per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt/  
Pareiškėjas, atsisakęs paramos ar pažeidęs Klimato kaitos programos reikalavimus neturi teisės kreiptis į APVA dėl paramos iš Klimato kaitos programos lėšų skyrimo dvejus metus nuo galutinio sprendimo priėmimo.
 
Su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas (nepateikus 50 proc. privalomų kartu su paraiška pateikti dokumentų, paraiška atmetama):

 1. Sprendimas, priimtas atitinkamo pareiškėjo (Juridinio asmens) valdymo organo, turinčio teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta pritarti pareiškėjo projekto įgyvendinimui, (sprendime turi būti nurodyta, kad pritariama projekto įgyvendinimui pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano kvietimą).
 2. Finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai: pareiškėjo nuosavos lėšos, banko ar kitos kredito įstaigos paskola.
 3. Projekto metu planuojamos įdiegti įrangos ir (ar) rangos darbų įgyvendinimo galimybių studija, kuri apima projekto esamos būklės įvertinimą, naudojamos įrangos aprašymą, suvartojamą energijos (kuro) kiekį, pareiškėjo energijos poreikių analizę, planuojamos diegti įrangos aprašymą (galingumai, planuojamos pagaminti energijos, dujų kiekis, planuojamos diegti įrangos technologinės schemos, techninės įrangos įdiegimo galimybės ir pan.).
 4. Pareiškėjo ketinimą įgyvendinti projektą užtikrinančią banko garantiją arba draudimo kompanijos laidavimą nemažesnei kaip 5 procentų paraiškos (prašomos subsidijos) vertei, kuri pareiškėjui atsisakius įgyvendinti projektą negražinama. (Po paraiškos pateikimo arba atsisakius sudaryti finansavimo sutartį po sprendimo skirtį subsidiją. Banko garantijos arba draudimo kompanijos laidavimo galiojimo terminas iki finansavimo su APVA sutarties pasirašymo dienos);
 5. Įmonės statusą pagrindžiantys dokumentai (pvz., smulkiojo ar vidutinio verslo statuso deklaracija, pažyma ir pan.).

Pagrindiniai teisės aktai
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. D1-143 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos patvirtinimo” >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo” >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ >>>.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. D1-385 „Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo“ >>>.
 
Konsultacijas APVA specialistai teikia darbo laiku:
Pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00-17.00 val.;
Penktadienį nuo 8.00-15.45 val.;
Pietų pertrauka 12.15-13.00 val.
 
Kontaktiniai asmenys:
Olegas Sviridovas 8 667 62158; el. paštas: olegas.sviridovas@skelbimai.apva.lt
 

Dalintis socialiniuose tinkluose