Išsiųsti kvietimai teikti paraiškas

Praėjusią savaitę, 2016 m. gegužės 31 d., Aplinkos projektų valdymo agentūra išsiuntė pirmuosius kvietimus įmonėms UAB „Kauno vandenys“ ir UAB „Raseinių vandenys“ teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnaus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

 

Paraiškos turi būti pateiktos iki šių metų gruodžio 1 d.


Projektai „Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune“ ir „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajono savivaldybėje“ yra įtraukti į Priemonės Kauno regiono projektų sąrašą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21, kuris 2016 m. gegužės 18 d. buvo patvirtintas Kauno regiono plėtros tarybos įsakymu Nr. 51/2S-33.


Vadovaujantis minėtos Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto 2015-10-07 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-717 (su vėlesniais pakeitimais), 46 punktu, siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma nustatyta Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių, patvirtintų 2014 m. spalio 7 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-316 (su vėlesniais pakeitimais) 3 priede ir skelbiama 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

 

Agentūra tikisi, kad Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos teritoriniai skyriai iki šių metų birželio mėn. pabaigos užbaigs visų pateiktų projektinių pasiūlymų pagal Priemonę vertinimą ir suformuos baigtinius regionų projektų sąrašus, pagal kuriuos bus išsiųsti kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti ir kitiems pareiškėjams.

 

adigaskell.org nuotr. 

Dalintis socialiniuose tinkluose