Jau paskelbti LIFE 2022 kvietimai teikti paraiškas

Gegužės 17 d. Europos Komisija paskelbė programos LIFE 2022 kvietimą teikti projektų paraiškas. Šiemet gamtos ir biologinės įvairovės (242 mln. eurų), žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės (158 mln. eurų), klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos (99 mln. eurų) ir perėjimo prie švarios energijos projektams (98 mln. eurų) skirta 598 mln. eurų. LIFE paraiškas gali pateikti bet kuris Europos Sąjungoje registruotas juridinis asmuo.
Bendrasis programos LIFE tikslas – padėti pereiti prie tvarios, žiedinės, energiją efektyviai vartojančios, atsinaujinančiąja energija grindžiamos, neutralaus poveikio klimatui ir klimato kaitos poveikiui atsparios ekonomikos, kad būtų saugoma, atkuriama ir gerinama aplinkos, įskaitant orą, vandenį ir dirvožemį, kokybė, ir sustabdyti biologinės įvairovės nykimą bei tą įvairovę didinti, taip pat spręsti ekosistemų nykimo klausimus, be kita ko, remiant tinklo „Natura 2000“ įgyvendinimą ir valdymą, ir taip prisidėti prie darnaus vystymosi.
Gamta ir biologinė įvairovė išlieka LIFE programos pagrindiniu prioritetu, tačiau bus finansuojami visų šiuo metu Europai aktualių aplinkosaugos, klimato ir net švariosios energetikos iššūkių sprendimai. Reiktų pasidžiaugti, kad iki šiol iš viso buvo finansuoti 39 projektai, kuriuose dalyvavo lietuviai, o 25 projektų koordinuojantysis paramos gavėjas buvo Lietuvos organizacija ar įstaiga. Bendra investicijų į šiuos projektus suma – virš 75 milijonų eurų, iš kurių 46 milijonus eurų skyrė Europos Sąjunga. Dauguma LIFE projektų buvo koordinuojami nevyriausybinių organizacijų (17 projektų).
Pasidomėjus kodėl Lietuvos ornitologų draugija renkasi dalyvavimą LIFE programoje atstovė I. Junevičienė teigia, kad „projektai yra orientuoti į ilgalaikį poveikį ir pokyčius, didele dalimi finansuojami ES ir Lietuvos biudžeto lėšomis. Be to, jų organizacija turi žinių ir patirties LIFE paraiškoms parengti“.
LIFE programa taip pat finansuoja inovatyvius sprendimus, skatina žiedinę ekonomiką. Pasak LR aplinkos ministro patarėjas M. Čepulio, „LIFE programa ženkliai prisideda prie Europos žaliojo kurso“. Europos žaliojo kurso pagrindiniai tikslai yra du: Europai tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu bei atsieti ekonomikos augimą nuo išteklių naudojimo.
Kaip teigia EK žiedinės ekonomikos ir žaliojo augimo direktorato vadovas Kęstutis Sadauskas, „žiedinės ekonomikos akcentai: gamyba, prevencija, dizainas. Klasikinė pramonės ir inovacijų politika, kurioje galimybės yra be galo didelės visoms Europos šalims. Kas pirmas jomis pasinaudos, tas laimės. Šių paslaugų poreikis ir rinka auga nežmonišku greičiu. Besiverianti didžiulė erdvė naujo tipo gamybai, produktams ir paslaugoms. Lietuva yra tikrai versli šalis, galinti pasinaudoti šiomis galimybėmis“.
LIFE programos paraiškos teikiamos per paraiškų pateikimo sistemą (angl. funding & tender opportunities portal), kurioje rasite informacijos apie LIFE 2022 kvietimus ir tolesnes instrukcijas, kaip pateikti paraišką. Taip pat pagrindinius paraiškos dokumentus rasite ir šiuo adresu: https://lifeprojektai.lt/pareiskejams/gaires/.
Šiais metais visos standartinių veiksmų projektų paraiškos bus vertinamos vienu etapu, t. y. pareiškėjai iš karto pateiks išsamias paraiškas. Žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės, gamtos ir biologinės įvairovės, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos paprogramių standartiniai veiksmų projektų paraiškų pateikimo terminas – 2022 m. spalio 4 d.
Pateiktos paraiškos bus įvertintos nepriklausomų ekspertų. Apie vertinimo rezultatus Europos Komisija informuos pareiškėjus 2023 m. kovo mėn. Planuojamas sutarčių pasirašymas 2023 metų vasara, naujų projektų startas planuojamas 2023-07-01 d.
LIFE Bendrojo finansavimo paraiškos
Lietuvoje planuojamų įgyvendinti LIFE projektų pareiškėjai, kaip ir kasmet, galės kreiptis dėl dalies bendrojo finansavimo iš Lietuvos Valstybės biudžeto. Paraiškos dėl bendrojo finansavimo skyrimo turi būti pateiktos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai iki 2022 m. rugpjūčio 2 d.
Bendrojo finansavimo paraiškos turi būti pateiktos užpildant bendrojo finansavimo paraiškos formą, kuri yra pateikiama kartu su Bendrojo finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. D1-696 „Dėl  Bendrojo finansavimo lėšų skyrimo aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Aplinkos ministerijos atstovė S. Alčauskienė teigia, kad „LIFE programos projektams įgyvendinti gali būti skiriamos nacionalinio bendrojo finansavimo lėšos iki 30 proc. (valstybės biudžetinėms įstaigoms – iki 40 proc.) visų tinkamų projekto išlaidų“.
Išsamesnę informaciją teikia nacionaliniai LIFE kontaktiniai asmenys – Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamento Europos Sąjungos investicinių priemonių įgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialistė Sigita Alčauskienė (tel. 8 620 31405, el. p. sigita.alcauskiene@am.lt). Kontaktinis asmuo klimato kaitos klausimais yra Aplinkos ministerijos Klimato politikos grupės patarėja Lina Čeičytė (tel. 8 682 23663, el. p. lina.ceicyte@am.lt).
 
Kontaktinis asmuo:
Kristina Cijūnėlienė
Komunikacijos specialistė
Aplinkos projektų valdymo agentūra
8 (602) 87 248
kristina.cijuneliene@skelbimai.apva.lt

Dalintis socialiniuose tinkluose