Kvietimas: elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas (transporto priemonės kroviniams vežti)

Nuo 2020 m. gruodžio 14 d. juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.15. punktas) „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas” (toliau – Priemonė).
Pareiškėjai/paramos gavėjai
Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys.
Kvietimo suma
Kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 1,5 mln. Eur.
Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos

  1. Įsigyta N1 klasės transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km.
  2. Įsigyta N2 klasės transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km.

Pareiškėjas pagal šią priemonę paraišką paskelbtiems kvietimams gali teikti tik vieną kartą ir už kiekvieną įsigytą elektromobilį subsidiją gali gauti tik vieną kartą priemonės gyvavimo laikotarpiu, t. y. transporto priemonė su tuo pačiu identifikavimo numeriu gali būti kompensuojama tik vieną kartą.
Subsidijos dydis
4 000 (keturių tūkstančių) eurų subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują N1 klasės elektromobilį, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data taip, kaip ji suprantama registracijos liudijime, yra ta pati (sutampa) ir ne ankstesnė nei 2020-12-10.
10 000 (dešimt tūkstančių) eurų subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują N2 klasės elektromobilį, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data taip, kaip ji suprantama registracijos liudijime, yra ta pati (sutampa) ir ne ankstesnė nei 2020-12-10.
Pareiškėjas, norintis papildomai gauti 1 000 (vieną tūkstantį) eurų, turi sunaikinti transporto priemonę, kurios valdytoju iki prašymo pildymo datos buvo ne mažiau kaip 12 mėnesių ir kurios techninė apžiūra galiojo iki priemonės įtraukimo į 2020 m. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo metinę sąmatą detalizuojantį planą (t.y. iki 2020-12-10) ir transporto priemonė iki prašymo pildymo datos ne mažiau kaip 12 mėnesių buvo registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre. Pareiškėjas turi atiduoti šią transporto priemonę sunaikinti ir pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, gauti Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą (toliau – ENTP) ir šią transporto priemonę išregistruoti iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro su ENTP. Gali būti sunaikinta ir ne viena transporto priemonė, tokiu atveju papildomai būtų išmokama po 1000 eurų už kiekvieną sunaikintą transporto priemonę.
Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodika
Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. D1-315 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 2 priede pateiktą Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką, rasite ČIA.
CO2 skaičiavimo pavyzdžius rasite ČIA.
Paraiškų vertinimo tvarka
Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimo atliekami pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. spalio 12 d. Nr. D1-615 priemonės „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ (su vėlesniais pakeitimais), nuostatas.
Paraiškų pateikimo bei atrankos būdas – tęstinis.
Paraiškų priėmimo tvarka
Paraiškos priimamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki tol, kol pakaks lėšų, bet ne ilgiau kaip iki 2021 vasario 1 d. 17 val.
Paraiškos, kurių išsiuntimo ar gavimo data ankstesnė, nei paskelbta priėmimo pradžia, bus nevertinamos.
Paraiškas subsidijai gauti, galima teikti per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt/ 
Pareiškėjas, atsisakęs paramos ar pažeidęs Klimato kaitos programos reikalavimus neturi teisės kreiptis į Aplinkos projektų valdymo agentūrą dėl paramos iš Klimato kaitos programos lėšų skyrimo dvejus metus nuo galutinio sprendimo priėmimo.
Kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas (jeigu  pateikta mažiau nei pusė privalomų pateikti dokumentų, paraiška  atmetama):

  1. Pateikia sprendimą, priimtą atitinkamo pareiškėjo (juridinio asmens) valdymo organo, turinčio teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta pritarti projekto įgyvendinimui;
  2. Pateikia elektromobilio ar elektromobilių sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį arba planuojamo įsigyti elektromobilio ar elektromobilių komercinius pasiūlymus ar sudarytą sutartį dėl jų įsigijimo;
  3. Pateikia įgaliojimą atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį atlikti veiksmus, susijusius su elektromobilio įsigijimu, paraiškos ar mokėjimo prašymo pateikimu;
  4. Pateikia bendrą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio (toliau – ŠESD) sumažinimą per projekto vertinamąjį laikotarpį, apskaičiuotą pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priede pateiktą Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką. ŠESD skaičiavimai atliekami vadovaujantis šios metodikos 1 lentelės 2.7 papunktyje nustatytais reikalavimais.
  5. Pateikia finansavimo šaltinius pagrindžiančius dokumentus: a) banko ar kitos kredito įstaigos paskola, lizingas. Tokiu atveju turi būti pateiktas banko sprendimas (gali būti preliminarus) suteikti paskolą ar lizingą. Sprendime privalo būti nurodyta skiriama lėšų suma, terminas ir lėšų naudojimo tikslas, kuris būtų tiesiogiai susijęs su projekto įgyvendinimo tikslu. Jeigu pateikiamas preliminarus banko ar kitos kredito įstaigos sprendimas suteikti paskolą ar lizingą, turi būti pateiktas galutinis sprendimas suteikti paskolą ar lizingą arba b) pareiškėjo nuosavos lėšos. Tokiu atveju pateikiamas juridinio asmens valdymo organo sprendimas skirti tam tikrą lėšų sumą projektui. Sprendime turi būti nurodytas lėšų, kurias planuojama skirti, šaltinis, skiriamų lėšų dydis ir laikotarpis, per kurį planuojama lėšas skirti.

Pagrindiniai teisės aktai
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. spalio 12 d. Nr. D1-615 priemonės „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ tvarkos aprašo patvirtinimo (su vėlesniais pakeitimais) >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. D1-143 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos patvirtinimo” (su vėlesniais pakeitimais) >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo” (su vėlesniais pakeitimais) >>>;
Informacija teikiama:
pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00,
penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45
 Kontaktiniai asmenys:
Martynas Mackevičius, el. paštas: martynas.mackevicius@skelbimai.apva.lt, tel. 8 645 91 286;
Deimantas Bimbiris, el. paštas: deimantas.bimbiris@skelbimai.apva.lt, tel. 8 602 84 276.

Dalintis socialiniuose tinkluose