Kvietimas: reguliuojamas drenažas (išmaniosios melioracijos įrengimas vietoje dabar esančios melioravimo sistemos)

Nuo 2020 m. gruodžio 14 d. savivaldybės, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos, fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių nuosavybės teise priklausančios žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) sausinimo sistemos(-ų) ribomis kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (2.2. punktas) „Reguliuojamas drenažas (išmaniosios melioracijos įrengimas vietoje dabar esančios melioravimo sistemos)“ (toliau – Priemonė).
Pareiškėjai/paramos gavėjai

 • savivaldybės vykdomoji institucija;
 • melioracijos sistemų naudotojų asociacijos;
 • fizinių ir (ar) juridinių asmenų, kurių nuosavybės teise priklausančios žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) melioracijos sistemos ribomis, grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

Kai rekonstruojami valstybei nuosavybės teise priklausanti melioracijos sistema ir (ar) drenažo rinktuvas, paraiškas galima teikti tik su partneriais (mažiausias partnerių skaičius – 1).
Jei projektą planuoja įgyvendinti keli fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, projekto paraišką teikia ir už vykdymą atsakingas pagrindinis projekto partneris (toliau – Pareiškėjas), įrašytas jungtinėje veiklos sutartyje.
Jei keli partneriai vykdo vieną projektą, kiekvienas iš jų gali teikti atskirą paraišką įgyvendinti kitą reguliuojamo drenažo projektą.
Remiama veikla
Valstybei nuosavybės teise ir privačių žemės sklypų savininkams priklausančios melioracijos sistemos rekonstravimas, ne mažiau kaip 70 proc. pagrindinio rinktuvo ilgio įrengiant reguliuojamo drenažo sistemas vandens lygiui reguliuoti lietinguoju ar sausros periodu, mažinti neigiamą poveikį aplinkai.
Projekto rodikliai

 • Mineralinių azotinių trąšų naudojimo sumažinimas (Pareiškėjas (išskyrus savivaldybes ir ekologinius ūkius), įgyvendinęs projektą, įsipareigoja nuo kitų ūkinių metų sumažinti ne mažiau kaip 20 proc. naudojamų mineralinių azotinių trąšų, turinčių azoto ir (ar) jo junginių (pagal veikliąją medžiagą N), palyginti su minėtų trąšų sunaudojimu prieš įrengiant reguliuojamą drenažą);
 • Produktyvumo padidinimas (skaičiuojant tonomis produkcijos vienam ha pasėlių).

Projektų finansavimas
2020 m. kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 4 mln. Eur Klimato kaitos programos lėšų.
 Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui, nevykdančiam ūkinės komercinės veiklos, yra 1 450 000 Eur. Vykdantiems ūkinę veiklą, ne žemės ūkio pirminės gamybos ir (ar) žuvininkystės sektoriuje, pagalbos dydis ribojamas iki 200 000 Eur ir skiriamas finansavimas laikomas de minimis pagalba vadovaujantis Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais. Vykdantiems  veiklą pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje subsidijos dydis iki 25 000 Eur, vadovaujantis Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje.
Finansuojama 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos
Vadovaujantis Klimato kaitos programos (toliau – Programa)  priemonės „Reguliuojamas drenažas (išmaniosios melioracijos įrengimas vietoje dabar esančios melioravimo sistemos)“ tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1- 769 tinkamos išlaidos yra:

 1. Melioracijos sistemos rekonstravimo išlaidos, kai įrengiami reguliuojami šuliniai ir (ar) vožtuvai su ar be automatinių sistemų. Ne mažiau kaip 70 proc. pagrindinio rinktuvo ilgio turi būti pritaikyta vandens lygiui reguliuoti;
 2. Melioracijos sistemos reguliuojami drenažo šuliniai ir (ar) vožtuvai;
 3. 1–2 punktuose numatytų įrenginių montavimo darbai;
 4. Reguliuojamo drenažo inžinerinių statinių projektavimas – skiriama ne daugiau kaip 7 proc. tinkamų išlaidų
 5. Techninės priežiūros ir projekto ekspertizės išlaidos – skiriama ne daugiau kaip 2 proc. tinkamų išlaidų.
 6. Projekto išlaidų auditas. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1 200 eurų (su PVM);
 7. Jei žymėjimas ar viešinimas atlikti tinkamai, jų išlaidos priskiriamos prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia tinkamų finansuoti žymėjimo ar viešinimo išlaidų suma mažos apimties ar vidutinės apimties projektams – 60 eurų (su PVM). Pareiškėjai, gavę subsidiją, privalo projektą viešinti įrengdami informacinę lentą. Detalūs materialiojo turto žymėjimo ir informacinių lentų įrengimo reikalavimai skelbiami Agentūros interneto svetainėje.

Tinkamos projekto išlaidos turi būti patirtos nuo lėšų įtraukimo į einamųjų metų metinę sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos t.y. vėliau nei 2020-12-10 d.
Netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos

 1. Žemės pirkimo arba nuomos ir su tuo susijusios išlaidos;
 2. Nekilnojamojo turto (pastatų, kitų statinių ar patalpų ir žemės, ant kurios jie pastatyti) pirkimo, nuomos arba lizingo (finansinės nuomos) ir eksploatavimo išlaidos;
 3. Įrangos, įrenginių ir kito turto lizingo (finansinės nuomos) išlaidos;
 4. Paskolos suteikimas ar grąžinimas, palūkanos už gautą paskolą;
 5. Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti (atskaityti) PVM;
 6. Naudoto turto įsigijimas;
 7. Baudos, nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos;
 8. Išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su projekto vykdymu;
 9. Išlaidos, kurios anksčiau buvo finansuotos (apmokėtos) ar yra priimtas sprendimas jas finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų;
 10. Sutarčių administravimo mokesčiai;
 11. Išlaidos, kurios apmokėtos ne paties pareiškėjo (jo įgalioto asmens) arba ne pareiškėjo nuosavomis lėšomis;
 12. Sąskaitos už patirtas išlaidas, išrašytos ne pareiškėjo (jo įgalioto asmens) vardu, išskyrus atvejus, jei pareiškėjai yra turto bendrasavininkiai;
 13. Fizinių asmenų, nevykdančių savarankiškos prekių, paslaugų ar darbų pardavimo veiklos pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, prekių, paslaugų ar darbų pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išlaidos laikomos netinkamomis išlaidomis;
 14. Išlaidos, projekto dokumentacijai parengti, išskyrus Aprašo 24.4 papunktyje numatytas išlaidas, dokumentacijos atidavimas kitoms institucijoms, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

Paraiškų (finansuotinų projektų) atrinkimas
Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami vadovaujantis Klimato kaitos programos priemonės „Reguliuojamas drenažas (išmaniosios melioracijos įrengimas vietoje dabar esančios melioravimo sistemos)“ tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-767 „ Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Reguliuojamas drenažas (išmaniosios melioracijos įrengimas vietoje dabar esančios melioravimo sistemos)“ tvarkos aprašo patvirtinimo”, nuostatomis.
Paraiškų atrankos būdas – konkursinis.
Projekto atrankos kriterijai:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijaus pavadinimas  

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai

 

Didžiausias galimas kriterijaus balas
Rekonstruojama sistema Projektams, kuriuose numatoma rekonstruoti visą drenažo sistemą, kurioje rinktuvų nuolydis neviršija 1 proc. (drenų, drenažo filtrų, šulinių ir vandens nuleistuvų visuma), su joje įrengiamais „reguliuojamo drenažo“ sistemos įrenginiais, suteikiama 10 balų, kitiems projektams – 0 balų. 10
Laukų nuolydis Projektas vykdomas laukuose, kurių kiekvieno nuolydis neviršija 1 proc., suteikiama 20 balų; jei nuolydis didesnis – 0 balų. 20
Mišrus ūkis Jei pareiškėjas su partneriais (kai paraiška teikiama su partneriais) nuosavybės teise valdo gyvulininkystės ir (arba) daržininkystės, ir (arba) sodininkystės, arba ir (arba) uogininkystės ir (arba) mišrų ūkį, suteikiama 20 balų, kitiems ūkiams – 0 balų. 20
Žemės ūkio paskirties žemė

Jei pareiškėjas su partneriais (kai paraiška teikiama su partneriais) nuosavybės teise valdo žemės ūkio paskirties žemę:

iki 20 ha, suteikiama 25 balai;

iki 40 ha, suteikiama 20 balų;

iki 60 ha, suteikiama 15 balų;

iki 80 ha, suteikiama 10 balų;

iki 100 ha, suteikiama 5 balai;

daugiau kaip 100 ha – balai neteikiami.

25
Pirmas kartas Projektuose, kuriuose pareiškėjas teikia pirmą kartą paraišką dėl paramos pagal Klimato kaitos programos priemonę, suteikiama 10 balų, kitiems pareiškėjams – 0 balų. 10
Paramos intensyvumas Jei pareiškėjas prašo mažesnės nei galima didžiausia, paramos suma. Už kiekvieną sumažintą procentinį punktą (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų. 15
               Suma 100

 
Minimali privaloma surinkti balų suma – 50 balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 50 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
Reikalavimai pareiškėjams
Pareiškėjas laikomas tinkamu gauti paramą, jei atitinka tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus:

 1. Paraišką teikia subjektas, laikomas galimu pareiškėju, kaip nustatyta Aprašo 12 punkte;
 2. Projektas atitinka Tvarkos aprašo bendrąsias nuostatas ir padeda įgyvendinti specialiuosius tikslus;
 3. Projekto veikla ir išlaidos susijusios su remiama priemonės veikla, nurodyta Aprašo 9 punkte;
 4. Pareiškėjas ir jo partneriai (kai paraiška teikiama su partneriais) užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį (skolintas lėšas, paramos lėšas, iš veiklos gautinas lėšas), kuris turi būti pagrįstas finansinių ataskaitų duomenimis ir įrašytas paramos paraiškoje. Skolintos lėšos pagrindžiamos su paramos paraiška pateikiant finansų įmonės ar kredito įstaigos paskolos suteikimo galimybės patvirtinimo dokumentus; su mokėjimo prašymu, kuriame prašoma kompensuoti skolintomis lėšomis įgyvendintas investicijas, paramos gavėjas turi pateikti su finansų įmone arba kredito įstaiga pasirašytą paskolos arba finansinės nuomos (lizingo) sutartį arba raštu patvirtinti, kad atitinkamą projekto dalį įgyvendins savo lėšomis;
 5. Pareiškėjas ir jo partneris (kai paraiška teikiama su partneriais) nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (arba) restruktūrizuojamas, neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybės biudžetui arba kitiems valstybės fondams (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas teisės aktuose nustatyta tvarka arba dėl jų vyksta mokestinis ginčas). Jeigu pareiškėjas yra įsiskolinęs, parama gali būti teikiama, jei pareiškėjas pateiks dokumentus, įrodančius, kad jis apmokėjo visus įsiskolinimus valstybei;
 6. Pareiškėjas ir jo partneris (kai paraiška teikiama su partneriais) nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir jo partneris (kai paraiška teikiama su partneriais) tvarko buhalterinę apskaitą pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus (sudaromas balansas, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitos (jei sudaromos) arba ūkinės veiklos pradžios balansas). Įstaigos, kurių veikla finansuojama iš valstybės arba savivaldybių biudžeto, fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės finansinės atskaitomybės dokumentų neteikia;
 7. Nekilnojamasis turtas, tiesiogiai susijęs su projekto įgyvendinimu ir į kurį investuojama, turi būti valdomas pareiškėjo ir jo partnerio (kai paraiška teikiama su partneriais):

7.1. kai pareiškėjas ar jo partneris yra savivaldybė, kuri rekonstruoja valstybei nuosavybės teise priklausančią melioracijos sistemą, ji pateikia VĮ Valstybės žemės fondo pažymą, patvirtinančią nekilnojamojo turto valdymo faktą (žemės valdymo faktą patvirtinantys dokumentai neteikiami);
7.2. kai pareiškėjas ar jo partneris yra melioracijos sistemos naudotojų asociacija ar fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, ji pateikia asociacijos narių / fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės narių, veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių naudojamoje žemėje vykdomas projektas, nuosavybės teisę, nuomą ar panaudą patvirtinančius dokumentus. Jei statiniai ir žemė valdomi nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, nuomos ar panaudos sutartys turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre iki paramos paraiškos pateikimo datos ir projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Nuomos, panaudos sutartyje ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančiuose dokumentuose turi būti aptarta melioracijos sistemos rekonstrukcijos galimybė. Nuomos sutartis turi galioti ne trumpiau kaip 8 metus po paraiškos teikimo dienos;

 1. Išlaidos pagrįstos projektavimo užduoties rengimo metu atliktais sąmatiniais skaičiavimais (pateikiamos lokalinės-objektinės sąmatos ir projekto įgyvendinimo vietoje atliktų melioracijos objektų tyrinėjimo medžiaga);
 2. Investicijomis sumažinamas neigiamas poveikis aplinkai;
 3. Projekte numatoma rekonstruoti statinius, kurie įtraukti į „Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos“ sistemą;
 4. Reguliuojamo drenažo techninį projektą, parengtą vadovaujantis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-1 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“, ir statybą leidžiantį dokumentą pareiškėjas privalo pateikti skyrus finansavimą aplinkos ministro įsakymu, prieš pasirašant finansavimo sutartį. Su paraiška pateikiama pagal melioracijos normatyvinius dokumentus numatomų rekonstruoti melioracijos objektų tyrinėjimo medžiaga, įmonės ir specialistų kvalifikacijos atestatai, atestuotų Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-258 „Dėl melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo“, nustatyta tvarka;
 5. Parama teikiama Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdomiems projektams;
 6. Parama teikiama kaimo vietovėje vykdomiems projektams;
 7. Jei projektas vykdomas su partneriais, su paraiška pateikiama jungtinės veiklos sutartis, kuri turi būti pasirašyta iki paraiškos pateikimo dienos, užtikrinant, kad valstybei nuosavybės teise priklausančios melioracijos sistemos priežiūrą užtikrins fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, kurie teikia paraišką;
 8. Projekto investicijos atitinka darbo saugos reikalavimus, kaip nurodyta techniniame reglamente „Mašinų sauga“, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“, Elektrotechnikos gaminių saugos techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 4-314 „Dėl Elektrotechnikos gaminių saugos techninio reglamento patvirtinimo“;
 9. Pareiškėjas ir (ar) pareiškėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra tinkamai įvykdę arba vykdantys įsipareigojimus vadovaujantis Programos nuostatomis;
 10. Pareiškėjas neatsisakė paramos iš Programos lėšų, kai parama buvo skirta;

Pareiškėjas pagal šią priemonę finansavimą gali gauti tik vieną kartą priemonės gyvavimo laikotarpiu.
Paraiškų priėmimo tvarka
Paraiškos priimamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. vasario 1 d. 17 val. Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos pateikimas paraiškų priėmimo laikotarpiu vertinimui įtakos neturės.
Paraiškos, kurių pateikimo data ankstesnė ar vėlesnė, nei paskelbtas Kvietimo terminas, bus nevertinamos ir atmetamos.
Paraiškas subsidijai gauti galite teikti per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt/ 
Pareiškėjas, atsisakęs paramos ar pažeidęs Klimato kaitos programos reikalavimus neturi teisės kreiptis į APVA dėl paramos iš Klimato kaitos programos lėšų skyrimo dvejus metus nuo galutinio sprendimo priėmimo.
Su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas (Jei vertinant paraišką nustatoma, kad su paraiška pateikta mažiau kaip pusė privalomų pateikti dokumentų, paraiška nebevertinama ir atmetama):

 1. Projektavimo užduotis, reguliuojamo drenažo techninis projektas, projekto ekspertizės išvada;
 2. Projekto įgyvendinimo vietoje atliktų melioracijos objektų tyrinėjimo medžiaga;
 3. Pažyma apie įgyvendinamo projekto atitiktį aplinkosaugos reikalavimams (jei reikia vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“);
 4. Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvada dėl numatomo įgyvendinti projekto planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (jei reikia, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu);
 5. Juridinio asmens steigimo dokumentai ir juridinio asmens registravimo, ir/ar ūkininko pažymėjimas;
 6. Savivaldybės tarybos sprendimo nuorašas, kuriuo pritariama planuojamam projektui; juridinio asmens / fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės kompetentingo organo pritarimo parengtai paramos paraiškai protokolo išrašas, patvirtintas pareiškėjo įgalioto asmens iki paraiškos pateikimo;
 7. Praėjusių ir ataskaitinių metų finansinės atskaitomybės dokumentai arba ūkinės veiklos pradžios balansas (tik melioracijos sistemų naudotojų asociacijoms);
 8. Dokumentai, užtikrinantys tinkamą projekto bendrojo finansavimo šaltinį (asociacijos susirinkimo protokolas, savivaldybės tarybos sprendimas dėl projekto finansavimo, finansų įmonės ar kredito įstaigos dokumentai);
 9. Savivaldybės administracijos pažyma, patvirtinanti nekilnojamojo turto, tiesiogiai susijusio su projekto įgyvendinimu, valdymo faktą (nuosavybės teisės, nuomos ar panaudos patvirtinimo dokumentai);
 10. VĮ Valstybės žemės fondo pažyma apie kadastro vietovei, kuriose įgyvendinamas projektas, pagal visas nuosavybės formas priklausančių melioracijos inžinerinių statinių kiekį ir vertę (išduota ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki paraiškos pateikimo);
 11. Asociacijos narių, kurių naudojamoje melioruotoje žemėje vykdomas projektas, nuosavybės teisės, nuomos ar panaudos patvirtinimo dokumentai, jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis;
 12. Prekių, darbų ar paslaugų tiekėjų komerciniai pasiūlymai arba kiti dokumentai, pagrindžiantys tinkamas finansuoti išlaidas (trys skirtingų tiekėjų komerciniai pasiūlymai su išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais, kuriais pagrindžiama visa prašoma paramos suma).

Pagrindiniai teisės aktai
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo” (su vėlesniais pakeitimais) >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) >>>.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. D1-767 „Reguliuojamas drenažas (išmaniosios melioracijos įrengimas vietoje dabar esančios melioravimo sistemos)“ >>>;
Konsultacijas APVA specialistai teikia darbo laiku:
Pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00-17.00 val.;
Penktadienį nuo 8.00-15.45 val.;
Pietų pertrauka 12.15-13.00 val.
Kontaktiniai asmenys:
Saulius Žiukas, saulius.ziukas@skelbimai.apva.lt, 8 659 58 207;
Martynas Mackevičius, martynas.mackevicius@skelbimai.apva.lt, 8 645 91 286.

Dalintis socialiniuose tinkluose