Lauko stendai: projekto pavadinimas ir tikslas – kuo aiškiau ir paprasčiau

Projektų vykdytojai, kurie įgyvendina infrastuktūros ar statybos projektą ir jam skirtos investicijos yra iš Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo lėšų bei visa viešoji parama viršija 500 000 eurų, projekto pradžioje gerai visuomenei matomoje vietoje turi pakabinti atitinkamo dydžio laikiną informacinę lentelę ar pastatyti laikiną informacinį stendą. Juose privalo būti nurodytas projekto pavadinimas ir pagrindinis projekto tikslas.
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 450.5 papunktyje nurodyta, jog projekto vykdytojas privalo vykdyti informavimo apie projektą veiklas ir „laikinoje ar nuolatinėje informacinėje lentelėje arba informaciniame stende, kurie įrengiami laikantis 2014 m. liepos 28 d. EK priimto įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 821/2014, <…>, II skyriuje nustatytų techninių charakteristikų ir kurių pavyzdžiai paskelbti svetainėje www.esinvesticijos.lt, nurodyti projekto pavadinimą ir pagrindinį tikslą <…>“.
Akcentuojame, jog projekto pavadinimas ir tikslas turi atitikti paraiškoje/projekto finansavimo sutartyje esantį projekto pavadinimą ir projekto tikslą. Projekto pavadinimą ir tikslą rekomenduojame trumpinti, paliekant tik pagrindinę esmę, tačiau nepakeičiant projekto pavadinimo ir tikslo turinio. Trumpinant projekto pavadinimą, kai stendas statomas projekto įgyvendinimo teritorijoje, rekomenduojama atsisakyti vietovės pavadinimo, gatvių pavadinimų vardinimo.
Taigi, projekto pavadinimas ir tikslas turi atspindėti pagrindinę projekto idėją ir būti aiškus bei lengvai visuomenei suprantamas. Lentelėje ar stende negali būti nurodyta tik viena iš projekto veiklų, (pvz. rangos sutarties pavadinimas, kai teikiamos paslaugos vienai projekto veiklai įgyvendinti, o tų veiklų projekte yra ne viena).
 
PAVYZDYS
Paraiškoje/finansavimo Sutartyje nurodytas projekto pavadinimas:
„X rajono Pakalnučių ir Dvaro gyvenviečių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“.
Jį galima formuluoti taip:
„Nuotekų valymo įrenginių atnaujinimas“.
Paraiškoje//finansavimo Sutartyje nurodytas projekto tikslas:
„Rekonstruoti X rajono, Y kaimo, Pakalnučių ir Dvaro gyvenviečių nuotekų valymo įrenginius siekiant pagerinti jų efektyvumą“.
Jį galima formuluoti taip:
„Padidintas nuotekų valymo įrenginių išvalymo efektyvumas“ arba „Pagerinta nuotekų išvalymo kokybė“.
 
Visuomenei turi būti pranešta, kokio pobūdžio projektas vykdomas ir kas juo siekiama.
Taip pat primename, jog be projekto pavadinimo ir pagrindinio tikslo lentelėse ir stenduose turi būti pateikta ši informacija:
– darbų pradžios ir pabaigos datos (infrastruktūros ar statybos projektuose);
– nurodytas projekto vykdytojo pavadinimas;
– konkretaus ES fondo pavadinimas, iš kurio projektas finansuojamas (Europos regioninės plėtros fondas arba Sanglaudos fondas).
Lentelė ir stendas turi būti atitinkamo dydžio ir informacija aiškiai įskaitoma. Juos būtina įrengti  visuomenei gerai matomoje vietoje. Pavyzdžiai ir reikalavimai lentelėms ir stendams pateikti www.esinvesticijos.lthttps://www.esinvesticijos.lt/lt//2014-2020_ES_fondu_zenklas.
Iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos, bet ne vėliau kaip 3 mėn. nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos šių projektų vykdytojai turi pakabinti NUOLATINĘ informacinę lentelę arba pastatyti NUOLATINĮ informacinį stendą.
Būkite budrūs pasirinkdami naudojamus šablonus: informacinės lentelės viršutinė dalis pilka, o lauko stendo viršutinė dalis – mėlyna.
Atkreipiame dėmesį, kad lentelės ir stendai, ypatingai skirti nuolatiniam viešinimui, turi būti pagaminti iš patvarių, vizualinės informacijos kokybę užtikrinančių, medžiagų. Projekto vykdytojas atsako už nuolatinių viešinimo priemonių patvarumą ir jų publikavimą ne vėliau, kaip iki projekto dokumentų saugojimo termino pabaigos. Ilgiau lenteles ar stendus viešinti galima savanoriškais pagrindais.

Dalintis socialiniuose tinkluose