Liko lygiai 2 savaitės įmonėms teikti paraiškas oro taršos mažinimo įrenginiams diegti: nepanaudotos lėšos tikėtina bus priskirtos kitiems projektams

Šiuo metu Aplinkos projektų valdymo agentūra yra paskelbusi kvietimą subsidijoms iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos (LAAIFP) gauti. Aplinkos ministerija pagal LAAIFP lėšų naudojimo 2020–2022 m. finansavimo kryptis yra skyrusi 2,5 mln. eurų subsidijoms teikti projektams, susijusiems su eksploatuojamų 1 MW ir didesnės, bet ne didesnės kaip 50 MW šiluminės galios vidutinių kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu. Paraiškas pagal šią finansavimo kryptį įmonės yra kviečiamos teikti iki šių metų kovo 31 d.
Šios subsidijos – tai puiki galimybė įmonėms iš anksto pasiruošti įgyvendinti 2015 m. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų teršalų, išmetamų iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo, reikalavimus. Nuo 2025 m. griežtės išmetamų į aplinkos orą teršalų normos kurą deginantiems įrenginiams, kurių vardinė šiluminė galia didesnė kaip 5 MW, bet mažesnė kaip 50 MW, nuo 2030 m. – įrenginiams, kurių galia 1 MW ar didesnė, bet ne didesnė kaip 5 MW.
Tai pakartotinis kvietimas teikti paraiškas. Šiame kvietime išplėstas galimų pareiškėjų ratas, nes subsidiją gali gauti  ne tik kietąį kurą deginančių įrenginių naudotojai. Jeigu iki šių metų kovo 31 d. APVA negaus pakankamai paraiškų pagal šią finansavimo kryptį, bus manoma, kad įmonės direktyvinius reikalavimus numato pasiekti savo nuosavomis lėšomis, ir tikėtina, kad neįsisavintos lėšos balandžio mėn. bus perskirstytos kitų finansavimo krypčių projektams finansuoti.
Maksimali subsidijos suma vienam pareiškėjui yra 200 tūkst. eurų, tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
Siekiant šiais finansuojamais projektais sumažinti oro taršą ir pagerinti aplinkos oro kokybę teritorijose, kuriose jos neigiamą poveikį patiria didesnis ir įvairių socialinių grupių gyventojų skaičius, vertinant projektus bus atsižvelgiama į vietovę, kurioje finansuojamas projektas bus įgyvendinamas, jos užterštumo kietosiomis dalelėmis (KD10) lygį. Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis lygis aktualus vertinant paraiškas, susijusias su kietąjį kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu.

Dalintis socialiniuose tinkluose