Minime Europos tinklo Natura 2000 dieną!

Šiandien, gegužės 21 dieną, kviečiame švęsti Europos tinklo Natura 2000 dieną, skirtą paminėti didžiausio pasaulyje saugomų teritorijų tinklo svarbą, primenant visiems Europos gyventojams, kad gamta ir biologinė įvairovė yra jų sveikatos ir gerovės pagrindas, ir tik sutelkę pastangas mes sugebėsime jį išsaugoti ateities kartoms.
Natura 2000 teritorijos suteikia prieglobstį labiausiai nykstančioms Europos rūšims ir buveinėms. Šiuo metu jį sudaro daugiau nei 27 000 vietovių, kurios užima apie 18 proc. Europos sausumos ploto ir daugiau nei 6 proc. jūrinių teritorijų – tai gerokai viršija bendrą Vokietijos, Lenkijos ir Čekijos plotą!
Pagal ES Paukščių ir Buveinių direktyvų reikalavimus Natura 2000 tinklo teritorijas būtina tinkamai saugoti ir tvarkyti. Lietuvoje jam priklauso didelė dalis saugomų teritorijų: pvz., gamtiniai rezervatai, valstybiniai parkai, draustiniai, vandens telkinių apsaugos zonos ir kt. Visa tai pagrįsta lanksčia žemės ir vandens valdymo koncepcija, raginančia žmonėms ir gamtai veikti drauge, siekiant užtikrinti subalansuotą šalies teritorijos plėtrą, kuriant ir išsaugant sveiką ir harmoningą žmonių gyvenamąją aplinką, natūralius kraštovaizdžio elementus ir užtikrinant bendrą ekologinį stabilumą.
Viena svarbiausių Natura 2000 tinklo išsaugojimo sąlygų yra efektyvus ir veiksmingas saugomų teritorijų valdymas. Šiam tikslui pasiekti Aplinkos projektų valdymo agentūra kartu su partneriais sutelkė pastangas sistemos teisinių, administracinių bei planavimo procesų tobulinimui. Įgyvendinant LIFE programos integruotąjį projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje (LIFE -IP PAF-NATURALIT) Nr. LIFE16 IPE/LT/016, be Natura 2000 teritorijų valdymo, stebėsenos ir analizės procesų stiprinimo veiklų, bus siekiama aplinkos apsaugos klausimus integruoti į pagrindines politikos kryptis (žemės ūkis, miškininkystė, turizmas), didinti visuomenės informuotumą bei ugdyti ekologinį sąmoningumą. Didžiąją dalį tam reikiamų lėšų skyrė Europos Sąjungos LIFE programa, kurios pagrindinis tikslas – padėti įgyvendinti, atnaujinti ir kurti Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politiką ir teisės aktus, bendrai finansuojant pridėtinę vertę Europai turinčius projektus.

 
Nuotr. Juodymo pelkes vertybė – pelkinis satyras. © N. Zitkevičius.

Dalintis socialiniuose tinkluose