Pareiškėjams išsiųsti visi kvietimai teikti paraiškas

Informuojame, kad atsižvelgiant į Lietuvos regionų plėtros tarybų priimtus ir patvirtintus sprendimus, pareiškėjams išsiųsti visi kvietimai teikti paraiškas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ ir 05.1.1-APVA-R-007 priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“.

 

Pagal 05.3.2-APVA-R-014 priemonę galimi pareiškėjai yra vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės (savivaldybių paskirti viešieji ir (ar) regioniniai vandens tiekėjai, turintys vandens tiekėjo licencijas), galimi partneriai yra savivaldybių administracijos. Pagal 05.1.1-APVA-R-007 priemonę galimas pareiškėjas yra savivaldybės kontroliuojama įmonė – paviršinių nuotekų tvarkytojas, o partneris  – savivaldybės administracija. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti tik juridiniai asmenys. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

 

Paraiškos Agentūrai turi būti pateiktos iki kvietime nurodytų paraiškų teikimo terminų, kuriuos savo sprendimuose dėl regiono projekų sąrašo patvirtinimo nurodė Regioninės plėtros departamento prie VRM teritoriniai skyriai pagal savivaldybių administracijų pateiktus projektinius pasiūlymus.


Paraiškos pateikimo terminas, kaip regiono projektų sąraše pateikiama informacija, yra susijęs su regiono projektų sąrašo keitimu – išbraukiant / įrašant projektus ar keičiant projekto informaciją sąraše. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.1V-893 patvirtintu Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 22.5 papunkčiu, kai keičiamas paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas, bendra termino pratęsimo (-ų) trukmė neturi viršyti 12 mėnesių ir negali būti vėlesnis nei nustatytas projektų finansavimo sąlygų, turi būti keičiamas Regiono projektų sąrašas. Atsižvelgiant į tai, siekiant pratęsti paraiškų pateikimo terminą, pareiškėjai turi kreiptis į Regioninės plėtros departamentą prie VRM su prašymu pakeisti Regiono projektų sąrašą.


Atkreipiame dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 95 punktą, Pareiškėjui praleidus valstybės ar regionų projektų sąraše nustatytą paraiškos pateikimo terminą, sprendimą dėl paraiškos priėmimo, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis, priima įgyvendinančioji institucija. Šį sprendimą įgyvendinančioji institucija suderina su ministerija, jei tokia prievolė nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.

 

Pažymime, kad kaip ir nurodyta kvietimuose teikti paraiškas, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 466 punktu, per 10 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas gavimo dienos, pareiškėjai turi atnaujinti informaciją apie planuojamus, vykdomus ar baigtus projekto pirkimus, jei ji pakito lyginant su anksčiau Agentūrai pateiktu pirkimų planu.

 

www.ssorg.org nuotr. 

Dalintis socialiniuose tinkluose