Pastaruoju metu dažniausiai pasitaikančios klaidos viešuosiuose pirkimuose

Gana dažnai pasitaiko atvejų, kai skelbime paskelbta informacija neatitinka pirkimo dokumentuose paskelbtos informacijos (nesutampa pirkimo apimtis/kiekiai arba vertė, pasiūlymų vertinimo kriterijai, sutarties trukmė, sutarties pratęsimo galimybės, neatitinka kita informacija).

Pažymėtina, kad sutarties trukmė nurodoma, atsižvelgiant ne tik į prekių pristatymo, paslaugų, darbų atlikimo terminą, bet ir į abipusių įsipareigojimų įvykdymo terminą, tačiau neatsižvelgiant į pratęsimo terminus. Sutarties trukmė yra nustatoma atsižvelgiant į pirkimo sutartyje numatytų įsipareigojimų, kuriais apibrėžiama sutarties pabaiga, įvykdymą (pvz. paslaugas reikia atlikti per 6 mėn., atsiskaitoma bus per 1 mėn. (6 mėn. + 1 mėn. = 7 mėn.), tokiu atveju skelbime nurodoma: „Trukmė mėnesiais: 7).

Labai svarbu skelbimuose pažymėti teisingą informaciją, nes, vadovaujantis aktualios redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 35 str. 3 d., tuo atveju, kai skelbime apie pirkimą ar išankstiniame informaciniame skelbime, kuriuo tiekėjai kviečiami dalyvauti ribotame konkurse ar skelbiamose derybose, kaip nurodyta VPĮ 30 str. 3 d. pateikta informacija neatitinka informacijos, pateiktos kituose pirkimo dokumentuose, teisinga laikoma informacija, nurodyta skelbime ir išankstiniame informaciniame skelbime, kuriuo tiekėjai kviečiami dalyvauti ribotame konkurse ar skelbiamose derybose. Atitinkamai vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) 48 str. 3 d., tuo atveju, kai skelbime apie pirkimą, reguliariame orientaciniame skelbime, skelbime apie kvalifikacijos vertinimo sistemą, kuriais kviečiama dalyvauti pirkime, kaip nurodyta PĮ 42 str. 3 d. ir 43 str. 2 d. pateikta informacija neatitinka informacijos, pateiktos kituose pirkimo dokumentuose, teisinga laikoma informacija, nurodyta skelbime apie pirkimą, reguliariame orientaciniame skelbime, skelbime apie kvalifikacijos vertinimo sistemą, kuriais kviečiama dalyvauti pirkime.

Daugiau informacijos apie skelbimo formos „Skelbimas apie pirkimą“ pildymą ir apie klaidas daromas pildant šią skelbimo formą galite rasti Viešųjų pirkimų tarnybos internetiniame puslapyje:

https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-skelbimo-formos-skelbimas-apie-pirkima-pildymo

___________

Pasitaiko atvejų, kai pirkimo dokumentuose nurodyta sąlyga, draudžianti tiekėjui, teikiančiam pasiūlymą savarankiškai, būti kito tiekėjo subtiekėju, pvz.:  „Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, teikdamas pasiūlymą kaip atskiras tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris (jungtinės veiklos sutarties šalis), kitame pasiūlyme nebegali būti subtiekėju.“

Viešųjų pirkimų tarnyba, atsižvelgdama į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-112-690/2018, yra išaiškinusi: „Tas pats ūkio subjektas gali būti nurodytas skirtingų tiekėjų pasiūlymuose kaip subtiekėjas. Taip pat tiekėjas, pateikęs pasiūlymą savarankiškai, ar pirkime dalyvaujantis jungtinės veiklos pagrindu, gali būti kitos įmonės, pateikusios pasiūlymą tame pačiame pirkime, subtiekėju, išskyrus tuos atvejus, kai turima pagrįstų įrodymų, kad toks ūkio subjektų elgesys turėtų būti kvalifikuojamas kaip draudžiamas susitarimas.“

Plačiau apie Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą  galite rasti:

https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360002236199

Atkreipiame dėmesį, kad pirkimo dokumentuose negali būti nurodyta sąlyga draudžianti tiekėjui, teikiančiam pasiūlymą savarankiškai, būti kito tiekėjo subtiekėju, išskyrus pagrįstus atvejus. Jeigu Perkančioji organizacija / Perkantysis subjektas priims sprendimą pirkimo dokumentuose nurodyti tokį draudimą, ji privalės pateikti pagrįstus įrodymus, kad šio konkretaus pirkimo atveju tokia sąlyga yra būtina, atsižvelgiant į pirkimo ypatumus.

Dalintis socialiniuose tinkluose