Pastaruoju metu dažniausiai pasitaikančios klaidos viešuosiuose pirkimuose

✔️ Perkančiosios organizacijos (perkantieji subjektai) gana dažnai nesinaudoja Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) katalogu.
Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 82 str. 2 d. nustatyta, kad Perkančiosios organizacijos (PO) privalo įsigyti prekių, paslaugų ir darbų iš CPO, jeigu galimos įsigyti prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir perkančioji organizacija negali prekių, paslaugų ar darbų įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. Perkančiosios organizacijos privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis, tai patvirtinantį dokumentą paskelbti pirkėjo profilyje ir jį saugoti kartu su kitais pirkimo dokumentais. Perkančiosios organizacijos neretai nesilaiko šios VPĮ nuostatos. Prieš pradėdama pirkimą, PO turi įvertinti, ar reikiamas prekes/paslaugas/darbus galėtų įsigyti iš Centrinės perkančiosios organizacijos. Jei CPO kataloge nėra reikiamų prekių/paslaugų/darbų, tuomet dokumentuose dėl pirkimo būdo pasirinkimo taip ir turėtų būti nurodoma. Jei visgi CPO kataloge yra galimybė įsigyti perkamas prekes/paslaugas/darbus, tačiau perkančiajai organizacijai jie netinka dėl kažkokių priežasčių, tos priežastys turi būti nurodomos pirkimo būdo pasirinkimą fiksuojančiuose dokumentuose.
Pažymėtina, kad analogiška nuostata yra nustatyta ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.
Atkreiptinas dėmesys, kad ši VPĮ nuostata netaikoma, jeigu atliekamas mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos būdu ir jo vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur be PVM.
✔️ Perkančiosios organizacijos nesilaiko pareigos tarptautinio pirkimo objektą skaidyti į dalis.
VPĮ 28 str. 1 d. nustatyta, kad tarptautinis pirkimas privalo būti atliekamas skaidant pirkimo objektą į dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, ir apibrėžiant šių dalių apimtį ir dalyką. Pirkimo objektas skaidomas į dalis kiekybiniu, kokybiniu pagrindu ar pagal skirtingus jo įgyvendinimo etapus. To paties VPĮ straipsnio 2 dalyje nustatyta: Tarptautinio pirkimo atveju nurodyta pareiga skaidyti pirkimo objektą į dalis netaikoma, jeigu perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose pagrindžia, kad dėl to sumažėtų tiekėjų konkurencija, pirkimo sutarties vykdymas taptų per daug brangus ar sudėtingas techniniu požiūriu, skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas būtų glaudžiai susijęs ir dėl to perkančiajai organizacijai atsirastų būtinybė koordinuoti šių dalių tiekėjus ir tai keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, ar nurodo kitas pagrįstas aplinkybes, dėl kurių netikslinga pirkimo objektą skaidyti į dalis. Perkančiosios organizacijos dažnai nesilaiko nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų. Kaip matyti iš VPĮ formuluočių, kiekvienu atveju, nepriklausomai nuo perkamo objekto pobūdžio, kiekio, ypatybių tarptautinis pirkimas turi būti suskaidytas į dalis ARBA surašytas pagrindimas, kodėl Perkančioji organizacija nusprendė pirkimo neskaidyti į dalis kiekybiniu, kokybiniu pagrindu ar pagal skirtingus jo įgyvendinimo etapus. Pagrindimas turėtų būti išsamus ir motyvuotas, t.y. neužtenka vien abstrakčiai perrašyti VPĮ nuostatų, neįvardijant jų taikymą pagrindžiačių faktinių aplinkybių. Sprendžiant iš Viešųjų pirkimų įstatymo 28 str. 2 d. formuluotės, toks pagrindimas dėl neskaidymo turėtų būti įtrauktas į pirkimo dokumentus.
Atkreiptinas dėmesys, kad tokia prievolė galioja tik klasikinio sektoriaus perkančiosioms organizacijoms.
✔️ Pasitaiko atvejų, kai perkančiosios organizacijos nesilaiko reikalavimo projektavimo paslaugas įsigyti atskirai nuo darbų.
Viešųjų pirkimų įstatymo 28 str. 3 d. nustatyta: Statinio statybos darbų ir statinio projektavimo paslaugų pirkimas turi būti atliekamas dalimis (atskiriant statinio statybos darbų pirkimą nuo statinio projektavimo paslaugų pirkimo), kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, apibrėžiant šių dalių apimtį ir dalyką. Pareiga skaidyti statinio statybos darbų ir statinio projektavimo paslaugų pirkimą į dalis gali būti netaikoma, jeigu perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose pagrindžia, kad dėl to sumažėtų tiekėjų konkurencija, pirkimo sutarties vykdymas taptų per brangus ar sudėtingas techniniu požiūriu, skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas būtų susijęs ir perkančioji organizacija privalėtų koordinuoti šių dalių tiekėjus, o tai keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, ar nurodo kitas pagrįstas aplinkybes, kodėl netikslinga skaidyti statinio statybos darbų ir statinio projektavimo paslaugų pirkimą į atskiras dalis.
Pasitaiko, kad Perkančiosios organizacijos vienu pirkimu, kuris neskaidomas į dalis, įsigyja ir darbus, ir projektavimo paslaugas, neturėdamos tam jokių rimtų priežasčių. Tokiu būdu yra pažeidžiamas Viešųjų pirkimų įstatymas. Perkančiosios organizacijos tik turėdamos itin rimtų argumentų gali darbus ir projektavimo paslaugas pirkti kartu. Šie argumentai turi būti nurodyti pirkimo būdo pasirinkimą fiksuojančiuose dokumentuose. Visais kitais atvejais darbai ir projektavimo paslaugos privalo būti perkami pirkimą skaidant į dalis arba vykdant du atskirus pirkimus.
Šis reikalavimas netaikomas vykdant mažos vertės pirkimus. Taip pat tokia nuostata negalioja komunalinio sektoriaus perkantiesiems subjektams.
✔️ Kai kurios perkančiosios organizacijos (perkantieji subjektai) neužfiksuoja Sodros duomenų.
Viešųjų pirkimų įstatymo 50 str. 7 d. 1 p. nustatyta, kad Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje. Paprastai ši VPĮ nuostata būna perkeliama į pirkimo dokumentus ir perkančiosios organizacijos numato, jog iš Lietuvos Respublikoje registruotų tiekėjų nereikalauja pateikti jokių dokumentų, įrodančių įsiskolinimo Sodrai nebuvimą. Nustatoma, jog duomenys bus tikrinami perkančiosios organizacijos bei paprasatai būna nurodoma, kurios dienos duomenys bus užfiksuojami. Tačiau, nepaisant pirkimo dokumentų nuostatų, pasitaiko atvejų, kai perkančiosios organizacijos netikrina neatlygintinai prieinamų Sodros duomenų apie tiekėjų įsiskolinimo buvimą/nebuvimą ir vertina tik pateiktą Sodros ar Registrų centro pažymą, kuri neretai būna išduota gerokai anksčiau nei pirkimo dokumentuose nustatytas duomenų užfiksavimo momentas. Agentūra atlikdama perkančiųjų organizacijų įvykdytų pirkimo procedūrą patikrą, visuomet patikrina, ar pirkimo dokumentuose nustatytą dieną, pirkimo laimėtojas nebuvo skolingas Sodrai. Deja pasitaiko atvejų, kai tenka konstatuoti, jog laimėtojas buvo įsiskolinęs Sodrai ir PO įvertinusi tik pateiktą pažymą, tačiau nepatikrinusi neatlygintinai prieinamų duomenų, neužfiksavo skolos ir nepagrįstai paskelbė tiekėją laimėtoju ar net pasirašė su juo sutartį.
Šis reikalavimas taikomas ir komunalinio sektoriaus perkantiesiems subjektams.

Dalintis socialiniuose tinkluose