Pavasarį bus montuojami biologinio apdorojimo įrenginiai

Šių metų pradžioje pradėjo veikti pirmieji Lietuvoje mechaninio rūšiavimo įrenginiai, o balandžio mėnesį ketinama užbaigti dar vieno pastato statybos darbus ir sumontuoti biologinio apdorojimo įrangą. „Galime pasidžiaugti, kad visi darbai atliekami pagal planą: įranga jau pristatyta ir montuojama“, – sėkminga projekto eiga džiaugėsi biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo padalinio vadovas Andrius Jučas. Visu pajėgumu biologinio apdorojimo įrenginiai pradės veikti 2015 m. III ketvirtį. Biologinius atliekų apdorojimo įrenginius stato AB „Axis Industries“, vykdanti jungtinę veiklą su „Waste Treatment Technologies B.V.“ Statybos darbų vertė 7,8 mln. eurų (be PVM).

 

Mechaninio rūšiavimo įrenginiuose iš mišrių komunalinių atliekų srauto atskirta biologiškai skaidi (20–80 mm) frakcija bei kitų atliekų tvarkytojų ar juridinių asmenų atvežtos biologiškai skaidžios bei maisto/virtuvės atliekos bus transportuojamos į komunalinių atliekų biologinio apdorojimo įrenginius. Šiuose įrenginiuose biologiškai skaidžios atliekos technologinio proceso metu išskirs dujas, kurios bus panaudojamos elektros ir šilumos gamybai, taip pat bus mažinamas atliekų tūris.

 

Sukūrus šiuolaikišką ES reikalavimus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą Alytaus regiono gyventojams bus užtikrintos patogios ir aplinkai saugios atliekų tvarkymo paslaugos. Projektas „Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ finansuojamas pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ veiklą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus“. Bendra projekto vertė – daugiau nei 14 mln. eurų. Projekto veiklą ketinama įgyvendinti iki 2015 metų rudens.

 

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras yra didžiausia atliekas tvarkanti įmonė Alytaus regione, įsteigta 7 šio regiono savivaldybių – Alytaus miesto ir rajono, Birštono, Druskininkų, Lazdijų, Prienų ir Varėnos rajonų. Bendrovė organizuoja regioninę atliekų tvarkymo sistemą, eksploatuoja atliekų tvarkymo ir šalinimo įrenginius, administruoja vietinę rinkliavą iš atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, vykdo visuomenės informavimo ir švietimo programą apie atliekų tvarkymą.

 

www.aratc.lt inf. 

 

 

ARATC biologinių įrenginių statyba

Dalintis socialiniuose tinkluose