Pirkimui skirtų lėšų sumos keitimas pasiūlymų vertinimo metu

Nuo 2019-06-11 įsigaliojus Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) pakeitimams, atsirado galimybė keisti pirkimui skirtų lėšų sumą pasiūlymų vertinimo metu. Sąlygos, kuomet galima tai daryti, apibrėžtos VPĮ 45 str. 1 d. 5 p.: „Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, nustatytas perkančiosios organizacijos prieš pradedant pirkimo procedūrą, ir perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymų eilėje esantys pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti. Pirkimui skirtų lėšų suma, nustatyta ir užfiksuota perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūras, gali būti keičiama, kai ji nėra nurodyta pirkimo dokumentuose, perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra priimtina ir perkančioji organizacija gali pagrįsti šios kainos priimtinumą ir suderinamumą su racionalaus lėšų naudojimo principu.“ Analogiška nuostata nustatyta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 58 str. 1 d. 5 p.
Vis gi, Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT) pabrėžia, kad atsižvelgiant į minėto straipsnio formuluotę, pirkimui skirtų lėšų didinimas turėtų būti suprantamas ir taikomas ne kaip bendra taisyklė, o veikiau kaip išimtis (taikoma tik išimtiniais atvejais). Bet kuriuo atveju ši įstatymo nuostata nepaneigia perkančiųjų organizacijų pareigos atsakingai ruoštis numatomiems vykdyti pirkimams bei tinkamai juos planuoti.
Be to, VPT nuomone, pirkimui skirtų lėšų sumos didinimas nėra galimas jeigu padidinus sumą  paaiškėtų, jog turėjo būti vykdoma ne neskelbiama apklausa, o skelbiama apklausa, taip pat jeigu vietoje mažos vertės pirkimo turėjo būti vykdomas supaprastintas (ne mažos vertės pirkimas) ar vietoje supaprastinto (ne mažos vertės pirkimo) turėjo būti vykdomas tarptautinės vertės pirkimas. 
Atkreipiame dėmesį, kad VPT pabrėžia, jog tokiame rašytiniame pagrindime turėtų būti nurodytos aplinkybės, pagrindžiančios kainų priimtinumą (pavyzdžiui, rinkos kainos pirkimo metu padidėjo, infliacijos įtaka kainai, pasikeitę mokesčiai ir pan., tačiau perkančioji organizacija vis tiek gali skirti reikiamą lėšų sumą pirkimo objektui įsigyti ir dėl nedidelio skirtumo tarp suplanuotos sumos bei gauto pasiūlymo nėra tikslingas tolesnis (naujų) procedūrų vykdymas skelbiamų derybų (be skelbimo) būdu pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 2 punktą). Šį pagrindimą turi patvirtinti įstaigos vadovas ir buhalteris.
Pažymėtina, kad pagrindimas negali būti formalus – neužtenka atkartoti įstatymo nuostatos, nepateikiant jokių išsamesnių argumentų, skaičiavimų ir pan.
Plačiau VPT interneto svetainėje:
https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360006297559.
 
Informacija parengta 2019-12-20

Dalintis socialiniuose tinkluose