Pranešimas Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų vykdytojams dėl dažnai pasitaikančių trūkumų viešuosiuose pirkimuose

Agentūrai gana dažnai kartu su pirkimo procedūrų dokumentais nėra pateikiamos visų asmenų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose ar atsakingų už viešajame pirkime priimamus sprendimus, pasirašytos nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimai.
Viešųjų pirkimų įstatymo 21 str. 1 d. nustatyta: „Pirkimuose kylantiems interesų konfliktams priskiriami atvejai, kai perkančiosios organizacijos ar pagalbinės pirkimų veiklos paslaugų teikėjo darbuotojai, pirkimo iniciatoriai, Komisijos nariai ar ekspertai, stebėtojai, dalyvaujantys pirkimo procedūroje ar galintys daryti įtaką jos rezultatams, turi tiesioginį ar netiesioginį finansinį, ekonominį ar kitokio pobūdžio asmeninį suinteresuotumą, galintį pakenkti jų nešališkumui ir nepriklausomumui pirkimo metu.“ To paties straipsnio 2 d. nustatyta: „Perkančioji organizacija, siekdama užkirsti kelią pirkimuose kylantiems interesų konfliktams, turi reikalauti, kad kiekvienas šio straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo pirkimo procedūrose dalyvautų ar su pirkimu susijusius sprendimus priimtų tik prieš tai pasirašęs konfidencialumo pasižadėjimą ir Viešųjų pirkimų tarnybos kartu su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija nustatytos formos nešališkumo deklaraciją.
Atsižvelgiant į šias Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, manytina, kad konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją turėtų pasirašyti visi asmenys, vienaip ar kitaip dalyvaujantys pirkimo procedūrose ir/ar priimantys sprendimus, susijusius su pirkimais. Taigi, konfidencialumo pasižadėjimą bei nešališkumo deklaraciją turėtų pasirašyti ir asmenys, kurie pasirašo ar tvirtina Tiekėjų apklausos pažymą. Pažymėtina, kad minimi dokumentai turi būti pasirašyti iki asmens dalyvavimo pirkimo procedūrose pradžios.
Primename, kad visų už pirkimą atsakingų asmenų nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimai turi būti pateikti Agentūrai kartu su kitais pirkimo procedūrų dokumentais, įkeliant juos į CVP IS Vidinius dokumentus.

 

Dalintis socialiniuose tinkluose