Pratęsiamas kvietimas mokslo įstaigoms teikti paraiškas Miškų mokslo tiriamųjų ir eksperimentinių darbų vykdymui

Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) šių metų rugpjūčio 29 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas mokslo ir studijų institucijoms – „Vykdyti miškų mokslo tiriamuosius ir eksperimentinius darbus“ –  pratęsiamas iki 2023 m. spalio 16 d. arba kol baigsis kvietimui numatytos lėšos. Šiai priemonei 2023 metams skirta 600 tūkst. eurų valstybės parama. Dotacijos suma vienam miškų mokslo darbui negali viršyti nustatytos maksimalios 100 tūkst. eurų sumos.

Ši parama skirta taikomojo pobūdžio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbams, kurie prisidėtų prie  poveikio klimato kaitai švelninimo, atsparumo jos poveikiui stiprinimo,  šalies miškingumo didinimo, padėtų racionaliau naudoti miškus, vystyti pažangią ir artimą gamtai miškininkystę.

Raginame mokslo ir studijų institucijas, atitinkančias veiklos finansavimo sąlygų apraše nurodytus  reikalavimus, inicijuoti ar tęsti miškų mokslo tiriamųjų ir eksperimentinį darbų vykdymą bei teikti paraiškas pagal  Aplinkos ministerijos nustatytas prioritetines 2023 metais miškų mokslo darbų temas:

  • Paprastosios pušies ir paprastosios eglės genetinių išteklių išsaugojimo ir atkūrimo potencialo Punios šilo rezervate įvertinimas ir išvadų bei rekomendacijų parengimas;
  • Europinio maumedžio sėklinės miško bazės objektų Lietuvoje genetinės kilmės, įvairovės ir įvaisos rizikos nustatymas pagal DNR žymenis, genetinės įvairovės išsaugojimo rekomendacijų parengimas;
  • Bekočio ąžuolo genetinių išteklių ir plėtros galimybių įvertinimas Trako miško ąžuolo genetiniame draustinyje;
  • Inovatyvios medinės statybos plėtros Lietuvoje galimybių įvertinimas ir pasiūlymų parengimas;
  • Lietuvai pritaikytos miško pedagogikos sistemos sukūrimas ir pasiūlymai įdiegimui;
  • Socialinių, kultūrinių ir dvasinių miško funkcijų klasifikacijos ir jos įdiegimo bei taikymo tvarkos, apimančios be kita ko interesų derinimo tarp miško savininkų ir bendruomenių mechanizmą, parengimas;
  • Beauveria bassiana grybo pritaikymo, paprastosios eglės apsaugai nuo žievėgraužio tipografo, galimybių tyrimas ir taikymo rekomendacijų parengimas;
  • Buko žėlimo po atvejinių miško kirtimų tyrimai ir miškininkavimo bukynuose rekomendacijų parengimas;
  • Dalies miškų atvėrimo nedidelių rekreacinių miško namelių statybai galimybių įvertinimas ir pasiūlymų parengimas.

Paraiškų teikimo terminas – iki 2023 m. spalio 16 d. 17.00 val.

Visos paraiškos teikiamos per Aplinkos projektų valdymo agentūros APVIS sistemą https://apvis.apva.lt/

Paraiškų teikimo klausimais prašome kreiptis į atsakingus APVA specialistus tel. +370 686 15 024 arba el. p. miskai@skelbimai.apva.lt.

Dalintis socialiniuose tinkluose