Saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti skatinimas, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą

Nuo 2020 m. birželio 1 d. 8.00 val. juridiniai asmenys bus kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.4. punktas) „Saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti skatinimas, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą“ (toliau – Priemonė).
Pareiškėjai/paramos gavėjai

 • Šilumos tiekimo įmonės;
 • Nepriklausomi šilumos gamintojai.

Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano Priemonę.
Kvietimo suma
2020 m. kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 6 mln. Eur Klimato kaitos programos lėšų.
Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos
Vadovaujantis Tinkamomis projektų išlaidų kategorijomis pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ tinkamos išlaidos yra:

 1. saulės fotovoltinės elektrinės sistemos (panaudojama elektros, skirtos centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemos poreikiams, gamybai) diegimui;
 2. saulės plokštelinio  kolektoriaus  sistemos (panaudojama šilumos gamybai ir tiekimui į CŠT tinklus) diegimui;
 3. saulės vakuuminio kolektoriaus sistemos (panaudojama šilumos gamybai ir tiekimui į CŠT tinklus) diegimui;
 4. absorbcinių šilumos siurblių (panaudojami šilumos gamybai ir tiekimui į CŠT tinklus)  diegimui:
 5. absorbcinių šilumos siurblių (toliau – AŠS) diegimui:

5.1. AŠS šilumokaičių (generatoriaus, garintuvo, kondensatoriaus ir absorberio) pajungimo prie CŠT sistemos linijos (vamzdynai);
5.2. cirkuliaciniai vandens siurbliai AŠS pajungimo linijose (garintuvo kontūras; kondensatoriaus ir (ar) absorberio kontūras; generatoriaus kontūras, jei varančioji šiluminė energija yra karštas vanduo, o ne garas);
5.3. antrinio dūmų kondensacinio ekonomaizerio (skruberio) sistemos diegimui, skirtos AŠS pajungimui;
5.4. armatūra prijungimo linijose (sklendės, temperatūrinio išsiplėtimo kompensatoriai, matavimo prietaisai ir pan.);

 1. kompresorinių šilumos siurblių (panaudojami šilumos gamybai ir tiekimui į CŠT tinklus) diegimui:

6.1. kompresorinis šilumos siurblys (toliau – KŠS);
6.2. horizontalus ir (ar) vertikalus geoterminis kolektorius;
6.3. KŠS prijungimo prie utilizuojamos šilumos šaltinio ir CŠT sistemos (linijos, cirkuliaciniai siurbliai, armatūra, sklendės, matavimo prietaisai ir pan., valdymo įranga);

 1. šilumos siurblių, skirtų šilumos energijos gamybai (panaudojami šilumos gamybai ir tiekimui į CŠT tinklus), diegimui:

7.1. šilumos siurblių (oras-vanduo, gruntas-vanduo, vanduo-vanduo) sistemų diegimui;
7.2. horizontalaus arba vertikalaus kolektoriaus diegimui;

 1. šilumos saugyklų, skirtų vandens saugojimui ir (ar) šilumos akumuliavimui, įrengimui.
 2. Medžiagos ir montavimo darbai, susiję su 1 – 8 punktuose nurodytos įrangos diegimu (įskaitant įrangos paleidimo ir derinimo darbus).

Finansavimo dydis vienam pareiškėjui

 • 30 % tinkamų finansuoti išlaidų (kai pagalba teikiama didelėms įmonėms);
 • 40 % tinkamų finansuoti išlaidų (kai pagalba teikiama mažoms ar vidutinėms įmonėms);
 • intensyvumas gali būti 10 % padidintas, kai investicijos vykdomos remiamose vietovėse.

Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento.
Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 1 450 000 eurų.
ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD GALIOJA NAUJA METODIKOS REDAKCIJA
Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priede nustatytą Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką.
Paraiškų (finansuotinų projektų) atrinkimas
Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas.
Paraiškų atrankos būdas – tęstinis.
Paraiškų priėmimo tvarka
Paraiškos priimamos nuo 2020 m. birželio 1 d. 8.00 val. iki kol pakanka lėšų, skirtų finansavimo Priemonei, bet ne trumpiau kaip 3 darbo dienas.
Paraiškos, kurių išsiuntimo ar gavimo data ankstesnė, nei paskelbta priėmimo pradžia, bus nevertinamos ir grąžinamos atgal.
Pasibaigus šiai Priemonei numatytoms lėšoms, Paraiškų priėmimas bus stabdomas. Pranešimas apie sustabdymą bus paskelbtas APVA internetinėje svetainėje. Paraiškos, gautos pasibaigus pagrindinio sąrašo sudarymo terminui, įtraukiamos į rezervinį projektų sąrašą, bet nevertinamos. Projektų paraiškų priėmimui į rezervinį sąrašą nustatomas 30 kalendorinių dienų trukmės laikotarpis nuo paraiškų priėmimo projektų vertinimui atlikti termino pabaigos arba 30 procentų nuo priimtų paraiškų projektų vertinimui atlikti bendros prašomos subsidijos vertės ribojantis dydis. Rezervinio projekto sąrašo sudarymo būdas nustatomas metinę sąmatą detalizuojančiame plane.
Pareiškėjai, kurių paraiškos registruotu paštu buvo išsiųstos iki paraiškų priėmimo sustabdymo, bet gautos vėliau, nei buvo paskelbtas sustabdymas, įtraukiami į pagrindinį sąrašą, iš kurio bus sudaroma paraiškų eilė, taikant pirmumo kriterijų – subsidijos aplinkosauginį efektą (CO2 ekvivalento sumažinimas, tenkantis 1 eurui subsidijos).
Paraiškos pasirašius, teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, priimamos elektroniniu paštu apva@skelbimai.apva.lt. Pareiškėjai planuojantys teikti paraiškas tiesiogiai arba naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis turi pateikti vieną pasirašytą paraiškos originalo egzempliorių kartu su privalomais pateikti dokumentais ir paraiškos elektroninę versiją (MS Word formatu; visi privalomi priedai teikiami skenuoti, pdf formatu).
Paraiškos formą šiam kvietimui rasite ČIA.
Pareiškėjas, atsisakęs paramos ar pažeidęs Klimato kaitos programos reikalavimus neturi teisės kreiptis į APVA dėl paramos iš Klimato kaitos programos lėšų skyrimo dvejus metus nuo galutinio sprendimo priėmimo.
Su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas (nepateikus 50 proc. privalomų kartu su paraiška pateikti dokumentų, paraiška atmetama):

 1. Projekto metu planuojamos įdiegti įrangos techninis projektas arba projekto įgyvendinimo galimybių studija, kuri apimtų (Projekto esamos būklės įvertinimą, stogo konstrukcijos tinkamumą (ekspertizės aktas ar kitas kvalifikuoto specialisto išduotas dokumentas), jeigu planuojama diegti įrangą ant pastato stogo, naudojamos įrangos aprašymą, metines suvartojamas energijos sąnaudas pastate (-uose) bei tai pagrindžiantys dokumentai, t.y. suvestinė apie suvartotą metinį energijos kiekį ar kt., Pareiškėjo energijos poreikių analizę, planuojamos diegti įrangos aprašymą (galingumai, planuojamos pagaminti energijos kiekis, planuojamos diegti įrangos technologinės schemos, techninės įrangos įdiegimo galimybės, planuojamos diegti įrangos išdėstymo schemą);
 2. Sprendimas, priimtas atitinkamo pareiškėjo (Juridinio asmens) valdymo organo, turinčio teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta pritarti pareiškėjo projekto įgyvendinimui, (sprendime turi būti nurodyta, kad pritariama projekto įgyvendinimui pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano kvietimą);
 3. Finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai:
 • banko ar kitos kredito įstaigos paskola. Tokiu atveju turi būti pateiktas banko sprendimas (gali būti preliminarus) suteikti paskolą. Sprendime privalo būti nurodyta skiriamų lėšų suma, terminas ir lėšų naudojimo tikslas, kuris būtų tiesiogiai susijęs su projekto įgyvendinimo tikslu. Tuo atveju, jeigu pateikiamas preliminarus banko ar kitos kredito įstaigos sprendimas suteikti paskolą, kartu su investicijų projektais turi būti pateiktas galutinis sprendimas suteikti paskolą,

arba

 • pareiškėjo nuosavos lėšos. Tokiu atveju pateikiamas juridinio asmens valdymo organo sprendimas skirti tam tikrą lėšų sumą indėliui į projektą. Sprendime turi būti nurodytas lėšų, kurias planuojama skirti, šaltinis, skiriamų lėšų dydis ir laikotarpis, per kurį planuojama lėšas skirti.
 1. Įmonės statusą pagrindžiantys dokumentai (pvz., smulkiojo ar vidutinio verslo statuso deklaracija, pažyma ir pan.).

Pagrindiniai teisės aktai
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. D1-143 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos patvirtinimo” >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo” >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ >>>.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės  11  d. įsakymas Nr. D1-270 „Dėl klimato kaitos programos priemonės „Saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti skatinimas, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo“ >>>.
☎️ Kontaktiniai asmenys:
Snaiguolė Bezarienė, el. paštas snaiguole.bezariene@skelbimai.apva.lt, tel. 8 646 19 276;
Saulius Žiukas, el. paštas saulius.ziukas@skelbimai.apva.lt, tel. 8 659 58 207;
Toma Juraitė, el. paštas toma.juraite@skelbimai.apva.lt, tel. 8 607 61 049;
Monika Ozarinskienė, el. paštas monika.ozarinskiene@skelbimai.apva.lt, tel. 8 646 08 462;
Jolanta Genienė, el. paštas jolanta.geniene@skelbimai.apva.lt, tel. 8 664 36 938.

Dalintis socialiniuose tinkluose