Publikuojamas nuo: 2024-04-09 iki 2024-04-26

Juridinis asmens pavadinimas: UAB „IKEA Industry Lietuva“
Juridinio asmens kodas: 165746963
Telefono numeris: +37061218804
El. paštas: modestas.rudaitis@inter.ikea.com
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Ne
Pirkimo galiojimo laikas: 2024-04-09 iki 2024-04-26
Pirkimo vertė (be PVM): 500000 EUR


Dulkių rūšiavimo ir transportavimo sistema

1. Perkama dulkių rūšiavimo ir transportavimo sistema (toliau – Prekė). Reikalavimai nustatyti pateiktoje techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų 1 priedas). 2. Bus sudaroma atskira pirkimo sutartis arba viena sutartis, jei abiejų dalių laimėtojas yra tas pats dalyvis. 3. Dalyvis turi pateikti pasiūlymą visam pirmos, antros arba abejomis dalimis perkamų Prekių kiekiui. 4. Prekių tiekimo ir montavimo darbų (jei jie numatyti techninėje specifikacijoje) atlikimo terminas: dalyvis visus įsipareigojimus, numatytus konkurso sąlygose, privalo įvykdyti ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. 5. Susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms ir Pirkėjui raštiškai pritarus, šio konkurso sąlygų 2.4. punkte nurodytų Prekių įrengimo terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau nei iki Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpio pabaigos (2025 m. rugsėjo 30 d.), kuris nurodytas Projekto sutartyje ir sutarties pakeitimuose (taikoma, jeigu bus pratęsta Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga). 6. Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta – Gedimino g. 1, LT-69401 Kazlų Rūda. 7. Siekiant nustatyti darbų apimtis, savo galimybes, riziką, potencialias išlaidas bei išsiaiškinti kitas aplinkybes, svarbias ruošiant pasiūlymą, dalyviui rekomenduojama atvykti ir apžiūrėti Prekių montavimo vietą (toliau – Objektas). Objekto apžiūra vyks dalyvaujant Pirkėjo įgaliotiems atstovams. Apžiūros gali įvykti ne vėliau kaip likus 4 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Dalyviai, norintys susipažinti su Objektu, turi el. paštu Pirkėjo atsakingam asmeniui (žr. 1.7. p.), pateikti prašymą, nurodydami pageidaujamą susitikti laiką. Pirkėjas turi teisę su dalyviu susiderinti kitą, nei jo prašyme nurodytą, susitikimų laiką.

2024-04-09_Konkurso-salygos_IKEA.zip