Publikuojamas nuo: 2022-06-15 iki 2022-07-15

Juridinis asmens pavadinimas: UAB „Tube Green“
Juridinio asmens kodas: 303533608
Telefono numeris: +370 686 05034
El. paštas: mindaugas@tubegreen.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Ne
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-06-15 iki 2022-07-15
Pirkimo vertė (be PVM): 1000000 EUR


PILNAI AUTOMATIZUOTA KONTEINERINĖ BIOMETANO KOMPRESORINĖ (IKI 59 BAR) IR MODULINIS BIOMETANO APSKAITOS MAZGAS SU DUJŲ ANALIZATORIAIS

UAB „Tube Green“ (Pirkėjas) ketina įsigyti Pilnai automatizuotą konteinerinę biometano kompresorinę (iki 59 bar) ir modulinį biometano apskaitos mazgą su dujų analizatoriais. Maksimali pirkimo suma 1.000.000 EUR be PVM. Pirkimo dokumentai įteikiami potencialaus Tiekėjo įgaliotam asmeniui, kuris gali palaikyti tiesioginį ryšį su Pirkėju ir gauti su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus ir dokumentus. Pirkėjo atstovas: Mindaugas Bučas tel. +370 686 05034, el. paštas mindaugas@tubegreen.lt , adresas: Mūšos g. 19, Aukštikalniai, Pasvalio r., LT-39103. Norėdami gauti pirkimo dokumentaciją, kreipkitės į Mindaugą Bučą, tel. +370 686 05034, el. paštas mindaugas@tubegreen.lt Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2022-07-15, 10:00 (Lietuvos Respublikos laiku). Konkurso pasiūlymų dokumentus galima pateikti tik el.paštu: mindaugas@tubegreen.lt Tiekėjas savo pasiūlyme turi įsivertinti visus reikalingus įrangos pristatymo, sumontavimo ant Užsakovo įrengto pamato, pajungimo prie iki įrangos atvestų dujų ir elektros tinklų, derinimo, paleidimo, bandymų ir testavimų, pridavimo bei kitus galimus kaštus. Perkamas objektas taip pat apima visas būtinas išlaidas, kad konteinerinė biometano kompresorinė ir modulinis biometano apskaitos mazgas su dujų analizatoriais pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus, AB „Amber Grid“ ir kitų atsakingų subjektų/institucijų išduotas sąlygas būtų sumontuoti ir prijungti prie Užsakovo ir AB „Amber Grid“ dujų perdavimo sistemų, įskaitant analitinių duomenų suderinimą ir perdavimą AB „Amber Grid“. Prekių ir darbų savybės bei reikalavimai yra nustatyti pateiktoje techninėje specifikacijoje (Priedas Nr.1). Prekės turi būti pristatytos ir visi reikiami darbai turi būti atlikti per 9 mėnesius nuo Pirkimo sutarties pasirašymo dienos. UAB Tube Green (Buyer) intends to purchase a Fully automated container biomethane compressor (up to 59 bar) and a modular biomethane metering unit with gas analyzers. The maximum purchase amount is EUR 1,000,000 excluding VAT. Procurement documents shall be given to a potential supplier authorized person to maintain direct contact with the supplier to pass them related messages from the buyer: Mindaugas Bučas tel. +370 686 05034, el. E-mail mindaugas@tubegreen.lt, address: Mūšos str. 19, Aukštikalniai, Pasvalio district, LT-39103. If you want to receive tender documents, please contact Mindaugas Bučas, tel. +370 686 05034, Email: mindaugas@tubegreen.lt Deadline for tender`s documents submission is - 2022-07-15, 10:00 a.m. (in the time of the Republic of Lithuania). Tender proposal documents must be submitted only by e-mail: mindaugas@tubegreen.lt In its tender, the Supplier must assess all the necessary costs for the delivery of the equipment, installation on the foundation installed by the Customer, connection to the gas and electricity networks brought to the equipment, adjustment, commissioning, testing and delivery, and other possible costs. The object to be purchased also includes all necessary costs for the installation and connection of the container biomethane compressor and modular biomethane metering unit with gas analyzers in accordance with the applicable legal acts and technical requirements, AB Amber Grid and other responsible entities / institutions to the Customer and AB Amber Grid gas transmission systems, including analytical data reconciliation and transmission to AB Amber Grid. The properties and requirements of the goods and works are specified in the submitted technical specification (Annex No.1). The goods must be delivered and all necessary work must be completed within 9 months from the date of signing the Purchase Agreement.

listing_1656663425_597916-1.pdf