Publikuojamas nuo: 2022-09-14 iki 2022-09-28

Juridinis asmens pavadinimas: AB „Liteksas”
Juridinio asmens kodas: 110544229
Telefono numeris: 8-688-82204
El. paštas: petras@europro.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Ne
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-09-14 iki 2022-09-28
Pirkimo vertė (be PVM): 500000 EUR


SAULĖS JĖGAINĖ 499,6 KW

AB „Liteksas” įgyvendindama projektą „499,6kW saulės elektrinės įrengimas“ pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“, bendrai finansuojamą LR Aplinkos ministerijos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų ir numato įsigyti Saulės jėgainę 499.6 kW. Detali perkamų prekių, paslaugų ir darbų techninė specifikacija pateikiama 1 konkurso sąlygų priede. Konkursas vykdomas vadovaujantis Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 (2018 m. lapkričio 9 d. Nr. D1-946 įstatymo pakeitimu) bei konkurso sąlygomis. Tiekėjų pasiūlymai, parengti pagal nustatytas sąlygas, turi būti pateikti raštu Pirkėjui šiuo adresu: Draugystės g. 16, LT-51258 Kaunas, Lietuvos Respublika. Dokumentai turi būti pateikti iki 2022 m. rugsėjo mėn. 28 d. 16 val. 00 min.

Liteksas-Salygos-su-priedais-1.pdf