Publikuojamas nuo: 2023-06-30 iki 2023-07-21

Juridinis asmens pavadinimas: UAB „Parama“
Juridinio asmens kodas: 191056390
Telefono numeris: +370 615 90249
El. paštas: kastytis@alytausparama.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-06-30 iki 2023-07-21
Pirkimo vertė (be PVM): 409180 EUR


Saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įrangos ir įrengimo darbų pirkimas

UAB „Parama“, įgyvendindamas projektą pagal Klimato kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“, numato įsigyti naują ir nenaudotą fotovoltinę saulės elektrinę ir jos įrengimo darbus, įskaitant pajungimą prie elektros skirstomųjų tinklų. Šis viešasis pirkimas atliekamas vadovaujantis Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. D1-946 (Nauja redakcija nuo 2022-03-15).