Publikuojamas nuo: 2024-03-12 iki 2024-03-26

Juridinis asmens pavadinimas: UAB „Coffee break LT“
Juridinio asmens kodas: 305738832
Telefono numeris: +370 688 11 444
El. paštas: arunas.budreckas@gmail.com
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2024-03-12 iki 2024-03-26
Pirkimo vertė (be PVM): 618000 EUR


Šilumos sistemos rekonstrukcija, įdiegiant atsinaujinančius šilumos šaltinius – šilumos siurblius, kartu su projektavimu.

1.1 UAB „Coffee break LT“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą Nr. KK-AM-J03-0026 bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti šį turtą: 1.1.1. Šilumos sistemos rekonstrukciją, įdiegiant atsinaujinančius šilumos šaltinius - šilumos siurblius , kartu su projektavimu (toliau vadinamas – Prekės) 1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakyme Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo(toliau – Aprašas) 1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aprašu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos). 1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas investicijų svetainėje www.apva.lt. 1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. 1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461. punkte nustatyta tvarka. 1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: direktorius Arūnas Budreckas, el. paštas arunas.budreckas@gmail.com, mob. +370 688 11 444

2023.03.12-Pirkimo-salygos-sildymo-sistemoms.pdf