Publikuojamas nuo: 2023-05-08 iki 2023-05-22

Juridinis asmens pavadinimas: UAB "Kauno stiklas"
Juridinio asmens kodas: 300037592
Telefono numeris: +370 687 73263
El. paštas: ingrida.valanciene@kaunostiklas.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-05-08 iki 2023-05-22
Pirkimo vertė (be PVM): 6000000 EUR


STIKLO LYDYMO KROSNIES PIRKIMAS

UAB „Kauno stiklas“, pagal priemonę „Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas“, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis, įgyvendindamas projektą BL-AM-IKM01-0025 „Stiklo lydimo krosnies modernizavimas Kaune“, numato įsigyti stiklo lydymo krosnį kartu su jos įrengimu. Pirkimas vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimą įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu , kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. Pirkėjas vykdo žaliuosius pirkimus vadovaudamasis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo“. UAB “Kauno stiklas” , under the measure "Investments by legal entities in the replacement or reduction of the use of fossil fuels and/or the use of renewable energy sources", funded by the European Union Structural Funds and the Republic of Lithuania, is implementing the project BL-AM-IKM01-0025 entitled “Modernization of a glass melting furnace in Kaunas" and intends to buy a glass melting furnace, including its installation. The Purchase shall be carried out in accordance with the Order of the Minister of the Environment of the Republic of Lithuania No. D1-762 of 14 September 2010, as amended, "On the Approval of the Procedures for Carrying Out and Supervising Procurement by Economic Entities Which Are Not Contracting Entities Pursuant to the Public Procurement Law of the Republic of Lithuania", the Civil Code of the Republic of Lithuania, and other legislation, as well as in accordance with the terms and conditions of the tender procedure. 1.3. The Purchaser shall carry out green procurement in accordance with the description of the procedure for the application of the Environmental Criteria to be applied by the contracting entities in the procurement of goods, services or works, approved by the Order of the Minister of the Environment of the Republic of Lithuania of 28 June 2011 No. D1-508 "On the Application of the Lists of the Products for the Procurement of which the Environmental Criteria shall be applicable for the Procurement of Goods, Services, or Works, Environmental Criteria, and the Application of Environmental Criteria to be Applied by the Contracting Organizations when Procuring the Procurement of Goods, Services or Works".

Konkurso-salygosTender-conditions.pdf