Publikuojamas nuo: 2023-07-18 iki 2023-08-05

Juridinis asmens pavadinimas: ŪKININKAS JULIUS STOČKUS
Juridinio asmens kodas: 3**********
Telefono numeris: +37067369222
El. paštas: julius.stockus@gmail.com
Finansavimo programa: Modernizavimo fondas
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-07-18 iki 2023-08-05
Pirkimo vertė (be PVM): 100000 EUR


Tiesioginės (juostinės) sėjamosios įsigijimas

Ūkininkas Julius Stočkus, įgyvendindamas projektą ,,Energetiškai efektyvios ir klimatui palankios investicijos skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje'', skelbia konkursą ir numato įsigyti tiesioginę (juostinę) sėjamąją. Konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ministro 2010 rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu ,,Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu" su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Asmuo palaikantis tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Julius Stočkus, tel. +37067369222, el. paštas: julius.stockus@gmail.com Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių 1 priedas (Kvietimo pateikti prekių, paslaugų ar darbų pasiūlymą forma) ŪKININKAS JULIUS STOČKUS (projekto vykdytojo pavadinimas arba vardas, pavardė, įmonės kodas) ŽVEJŲ G. 29, PANEVĖŽIUKAS, BABTŲ SEN., KAUNO R. SAV. (buveinė arba adresas) Tel. nr. +37067369222, el. p. julius.stockus@gmail.com _ (telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas) _________________________________ (tiekėjo pavadinimas arba vardas, pavardė) KVIETIMAS PATEIKTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ PASIŪLYMĄ 2023-07-18 Nr. ____ (data) Pirkimo organizatorius/pirkimo komisija kviečia Jus dalyvauti sėjamosios (konkurso pavadinimas) pirkimo konkurse ir pateikti pasiūlymą pagal LR Žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-924 (įskaitant visus įsakymo pakeitimus (vadovautis taisyklių redakcija, aktualia paraiškoms, pateiktoms po 2017-03-31)) patvirtintas „Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisykles“ (toliau – Pirkimo taisyklės). I. PIRKIMO OBJEKTAS 1. Pirkimo objekto pavadinimas: sėjamoji. 2. Pirkimo objekto techninė specifikacija pateikta lentelėje: Eil. Nr. Pirkimo objekto techninė specifikacija 1 Darbinis plotis ne mažiau kaip 400 cm 2 Sėjamoji gamykliškai sukonstruota įdirbimui, tręšimui ir sėjai vienu važiavimu ražienoje 3 Tarpueilių plotis ne mažiau kaip 36 cm 4 Eilučių skaičius ne mažiau kaip 10 vnt. 5 Bunkerio talpa ne mažiau kaip 5200 litrų 6 Užsikimšimo davikliai 7 Centrinio tepimo sistema 8 Hidrauliniai ženklintuvai 9 Hidrauliniu būdu apsaugoti purenimo noragai 10 Kiekvienas sėjimo noragėlis kopijuoja dirvą atskirai 11 Hidraulinė ventiliatoriaus pavara 12 Noraginio sėjimo sistema 13 Priekinė dirbimo diskų eilė 14 Valdymo terminalas su nuotoliniu sėjos normos reguliavimu 3. Siūloma įsigyti prekė turi būti nauja ir nenaudota bei atitikti Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus. 4. Turi būti nurodytos garantijos ir techninės priežiūros sąlygos. Garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. 5. Esminės sutarties vykdymo sąlygos: 5.1. prekė turi būti pristatyta per 30 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo. Esant tam tikroms nenumatytoms aplinkybėms pristatymo terminas gali būti pratęsiamas iki 30 darbo dienų. Susitarimas dėl termino pratęsimo turi būti pasirašytas abiejų sutarties šalių. 5.2. apmokėjimo sąlygos: 5.2.1. avansas – ne mažiau kaip 10 proc. nuo prekės vertės su PVM per 10 darbo dienų nuo pirkimo - pardavimo sutarties pasirašymo 5.2.2 likusi suma – per 60 kalendorinių dienų nuo perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos. 6. Draudžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus arba pasiūlymus parduoti tik dalį prekių. II. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJA 7. Tiekėjams kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami. III. DERYBOS 8. Tiekėjai gali būti kviečiami deryboms šiais atvejais: 8.1. Jei nebus gauta pasiūlymų arba visi pasiūlymai bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų. Pirkimo sąlygos iš esmės nebus keičiamos. Tokiu atveju tiekėjams bus siunčiamas kvietimas pateikti pasiūlymus. Derybos bus laikomos įvykusiomis, jei bus gautas bent vienas pasiūlymas, atitinkantis kvietime pateikti pasiūlymą nurodytas sąlygas. 8.2. Jeigu konkursas bus laikomas neįvykusiu dėl pasiūlytos per didelės, projekto vykdytojui nepriimtinos, kainos. Pirkimo sąlygos iš esmės nebus keičiamos. Tiekėjai, kurių pasiūlymai atitiks projekto vykdytojo keliamus pirkimo reikalavimus, apie derybų susitikimo vietą ir laiką bus informuojami raštu. Derybų metu su kiekvienu tiekėju atskirai bus deramasi dėl kainos, kuri negalės būti didesnė nei nurodyta pasiūlyme. Derybos bus laikomos įvykusiomis, jeigu atsiras bent vienas tiekėjas, kurio pasiūlymas ir derybų su juo rezultatai atitiks projekto vykdytojo reikalavimus. 9. Tiekėjui sutikus, derybos gali būti vykdomos vaizdo ar telefoninės konferencijos būdu. IV. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 10. Pasirinktas pasiūlymų vertinimo kriterijus - mažiausios kainos, kai pasirenkamas kvalifikacinius ir techninius reikalavimus atitikęs tiekėjas, pasiūlęs mažiausią kainą. 11. Pasiūlymų vertinimo etapai: 11.1. pasiūlymo atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams vertinimas; 11.2. pasiūlyme nurodytos kainos vertinimas. 12. Gauti pasiūlymai bus vertinami eurais be PVM. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną. 13. Pasiūlymai vertinami tiekėjams nedalyvaujant. 14. Pirkimo organizatorius pasiūlymą atmeta, jeigu: 14.1. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; 14.2. tiekėjas pasiūlė per didelę, projekto vykdytojui nepriimtiną kainą; 14.3. tiekėjas pasiūlė neįprastai mažą kainą - tai tokia kaina, kuri pirkimo organizatoriaus vertinimu gali būti nepakankama pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, pirkimo organizatorius kreipsis į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo ir paprašys pateikti pasiūlymo ekonomiškumo ir jo mažos kainos pagrindimo dokumentus. Jei tiekėjas nepateiks arba pateiks netinkamus pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų kainos pagrįstumo įrodymus, pasiūlymas bus atmestas Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais bus laikoma neįprastai maža, jeigu ji bus 30 ir daugiau proc. mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį. 15. Pirkimo organizatorius ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo sprendimo dėl neįvykusio konkurso arba laimėtojo nustatymo priėmimo dienos apie tai raštu praneš tiekėjams, dalyvavusiems konkurse. V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS 16. Tiekėjo pasiūlymas turi būti parengtas vadovaujantis Pirkimo taisyklėmis, pirkimo organizatoriaus parengtu kvietimu pateikti prekių, paslaugų ar darbų pasiūlymą ir pagal pridedamą pasiūlymo formą „Tiekėjo pasiūlymo, kai taikomas mažiausios kainos vertinimo kriterijus, dėl prekių, paslaugų ar darbų forma“. Pasiūlyme turi būti pateikta visa pirkimo organizatoriaus prašoma informacija. 17. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą tai pačiai prekei. 18. Jei tiekėjas yra fizinių ar juridinių asmenų grupė, jis gali pateikti pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu. 19. Pasiūlymas turi būti pateikiamas lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateikti šių dokumentų tiekėjo ir (arba) vertėjo, išvertusio dokumentus, vertimai į lietuvių kalbą. 20. Pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens ir pateiktas elektroninėmis priemonėmis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje www.nma.lt, skiltyje „Projektų vykdytojų pirkimai“ (toliau – Agentūros interneto svetainė). 21. Prekės kaina turi būti pateikta eurais. Jeigu kainos pateikiamos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną. 22. Į prekės kainą turi įeiti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo ir kt.). 23. Pasiūlyme turi būti nurodytas ne trumpesnis kaip 90 kalendorinių dienų jo galiojimo terminas nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir kad terminas, jam nepasibaigus, gali būti pratęstas. 24. Pasiūlymai turi būti pateikti Agentūros interneto svetainėje iki 2023-08-05, 10:00 val. 25. Pasiūlymai, pateikti pavėluotai, nepriimami. Pirkimo organizatorius neatsako už Agentūros interneto svetainės sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. 26. Pasiūlymai, neatitinkantys šių konkurso sąlygų reikalavimų, vienašaliu pirkimų organizatoriaus priimtu sprendimu, bus nenagrinėjami. VI. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS 27. Tiekėjas pirkimo organizatoriaus gali prašyti paaiškinti pirkimo dokumentus el. paštu julius.stockus@gmail.com 28. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jei jis gaunamas raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 29. Pirkimo organizatorius iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos savo iniciatyva tiekėjams gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, pridėdamas paaiškinimus (patikslinimus) prie pirkimo skelbimo, esančio Agentūros interneto svetainėje, skiltyje „Projektų vykdytojų pirkimai“. Paaiškinimai (patikslinimai) negali keisti anksčiau paskelbtos informacijos esmės. VII. ELEKTRONINIŲ VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATIDARYMO PROCEDŪROS 30. Elektroniniai vokai su pasiūlymais atidaromi 2023-08-05, 10:00 val., adresu: Žvejų g. 29, Panevėžiukas, Babtų sen., Kauno r. sav. 31. Tiekėjai gali dalyvauti elektroninių vokų atidarymo procedūroje. Elektroninių vokų atidarymo metu dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams bus skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas ir pasiūlyme nurodyta kaina. 32. Gauta informacija bus saugoma ir naudojama tik pirkimo procedūroms atlikti. PRIDEDAMA: „Tiekėjo pasiūlymo, kai taikomas mažiausios kainos vertinimo kriterijus, dėl prekių, paslaugų ar darbų forma“ (2 lapai). Pirkimo organizatorius ____________ ____________________ (parašas) (vardas, pavardė)